Płatność niezwiązana do tytoniu
płatność w ramach przejściowego wsparcia krajowego

 

Płatność niezwiązana do tytoniu (finansowana z budżetu krajowego) przysługuje rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej a ponadto:

 • w dniu 14 marca 2012 r. rolnik lub jego małżonek był wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie o organizacji rynków, prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego i dołączył do wniosku:

  • oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (jeśli dotyczy),
  • oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (jeśli dotyczy),

lub

 • rolnik lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 r. była wpisana do tego rejestru i dołączył do wniosku:

  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo
  • zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
  • kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe albo kopia tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego pracownika Agencji, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe
  • stwierdzenie nabycia spadku, albo
  • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, albo
  • prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku albo umowa w formie aktu notarialnego, na mocy których został dokonany dział spadku obejmujący gospodarstwo rolne, z którego wynika, iż uprawnienie do przyznania płatności niezwiązanej do tytoniu przeszło na rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności lub na jego małżonka, albo
  • prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem rolnym,
  • oświadczenia spadkobiercy/ współspadkobiercy/ zapisobiercy/ współzapisobiercy windykacyjnego/ nabywcy/ współnabywcy gospodarstwa rolnego o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności niezwiązanej do tytoniu (jeśli dotyczy),
  • oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (jeśli dotyczy),

lub

 • rolnik lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo rolne od osoby, która w dniu 14 marca 2012 r. była wpisana do tego rejestru, a zbywca gospodarstwa wyraził pisemną zgodę na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywcy gospodarstwa rolnego i dołączył do wniosku:

  • umowę, na podstawie której rolnik nabył w całości gospodarstwo rolne lub kopia takiej umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji,
  • oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu,
  • oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (jeśli dotyczy),
  • oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (jeśli dotyczy),
  • oświadczenie spadkobiercy/ współspadkobiercy/ zapisobiercy/ współzapisobiercy windykacyjnego/ nabywcy/ współnabywcy gospodarstwa rolnego o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności niezwiązanej do tytoniu (jeśli dotyczy),

lub

 • do dnia 14 marca 2012 r. nabył on z mocy ustawy o organizacji rynków prawo, a nabycie tego prawa nie zostało stwierdzone decyzją.