Zasady przyznawania płatności w przypadku
przekazania gospodarstwa rolnego,
śmierci rolnika albo rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub innego zdarzenia prawnego innego niż śmierć rolnika,
w wyniku których zaistniało następstwo prawne,
która/które wystąpiła/wystąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji
– limity i progi określone dla poszczególnych płatności bezpośrednich, w tym dla rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw

 

1)      Jeżeli przejmujący, spadkobierca, zapisobierca windykacyjny albo inny następca prawny nie uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, przejmujący, spadkobierca, zapisobierca windykacyjny, następca prawny otrzyma płatności bezpośrednie uwzględniając poniższe warunki:

  • płatność dla młodych rolników zostanie przyznana do powierzchni nie większej 50 ha,
  •  płatność dodatkowa zostanie przyznana do powierzchni w granicach 3-30 ha,
  • płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych zostanie przyznana do powierzchni nie większej niż 75 ha,
  • płatność do bydła lub płatność do krów zostanie przyznana do maksymalnie 20 sztuk zwierząt kwalifikujących się do każdej z tych płatności,
  •  stosowane będą zmniejszenia i kary administracyjne określone dla jednolitej płatności obszarowej,
  • obowiązek przestrzegania praktyk z tytułu zazielenienia będzie sprawdzany w odniesieniu do tych części gospodarstwa, których obowiązek ten dotyczył przed przekazaniem, dziedziczeniem, nabyciem jako przedmiot zapisu windykacyjnego albo objęciem w posiadanie w wyniku innego niż śmierć rolnika przypadku następstwa prawnego.

2)      Jeżeli przejmujący, spadkobierca, zapisobierca windykacyjny albo inny następca prawny uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, przejmujący, spadkobierca, zapisobierca windykacyjny, następca prawny, który pozostanie w tym systemie, otrzyma płatności uwzględniając poniższe warunki:

  • płatność dla małych gospodarstw może zostać przyznana w wysokości nie większej niż 1 250 euro;
  • nie ma zastosowania obowiązek przestrzegania praktyk z tytułu zazielenienia.

 

Przykłady stosowania ww. przepisów:

Przykład 1:

Gospodarstwa A i B uczestniczą w systemie standardowym. Gospodarstwo A ma powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, dlatego nie ma zastosowania wobec tego gospodarstwa obowiązek dywersyfikacji upraw. Gospodarstwo B ma powierzchnię gruntów ornych większą niż 10 ha. Gospodarstwo A przejmuje gospodarstwo rolne B.

Rozwiązanie:

W skutek przekazania gospodarstw powierzchnia gruntów ornych dwóch gospodarstw łącznie przekracza próg 10 ha. Obowiązki dotyczące dywersyfikacji upraw będą weryfikowane na obszarze gospodarstwa В odrębnie od weryfikacji na obszarze gospodarstwa A.

 

Przykład 2:

Gospodarstwa A i B ubiegają się o przyznanie płatności dodatkowej i uczestniczą w systemie standardowym. Każde z gospodarstw ma powierzchnię 16 ha, w tym 9 gruntów ornych – nie są objęte obowiązkiem dywersyfikacji upraw. Gospodarstwo A przejmuje gospodarstwo rolne B.

Rozwiązanie:

Po przejęciu gospodarstw B rolnik A nie jest zobowiązany do wypełniania obowiązków dotyczących dywersyfikacji upraw na żadnym z jego obszarów w roku składania wniosków, w którym dokonywane jest przekazanie. Płatność dodatkowa zostanie przyznana do powierzchni 30 ha (limit dotyczący płatności dodatkowej).

 

Przykład 3:

Gospodarstwo A uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw. Kwota płatności, która ma być przyznana gospodarstwu A wynosi 1000 euro. Gospodarstwo B uczestniczy w systemie standardowym. Kwota płatności, która ma być przyznana wynosi 250 000 euro (w tym 150 000 euro jednolitej płatności obszarowej). Gospodarstwo A przejmuje gospodarstwo rolne B.

Rozwiązanie:

Jeśli gospodarstwo podlegające zwykłemu systemowi (B) zostało przekazane rolnikowi A, który podlega systemowi dla małych gospodarstw, kwota płatności bezpośrednich, którą ma możliwość uzyskać rolnik A ulega zmianie.  Jeżeli rolnik A zostaje w systemie dla małych gospodarstw wówczas przyznana mu płatność do połączonego gospodarstwa nie może przekroczyć maksymalnego limitu ustalonego dla małych gospodarstw, czyli 1 250 euro. Ponieważ rolnik A podlega systemowi dla małych gospodarstw, nie będzie musiał wypełniać obowiązków zazieleniania na żadnym ze swoich obszarów po przekazaniu (A plus B) w roku składania wniosków, w którym dokonywane jest przekazanie.

 

Przykład 4:

Gospodarstwa A i B uczestniczą w systemie dla małych gospodarstw. Kwota płatności, która ma być przyznana każdemu z gospodarstw, wynosi 1000 euro. Gospodarstwo A przejmuje gospodarstwo rolne B.

Rozwiązanie:

Jeżeli rolnik A zostaje w systemie dla małych gospodarstw wówczas przyznana mu płatność do połączonego gospodarstwa nie może przekroczyć maksymalnego limitu ustalonego dla małych gospodarstw, czyli 1 250 euro.

 

Przykład 5:

Gospodarstwa A i B uczestniczą w systemie standardowym. Każde z gospodarstw ma powierzchnię 50 ha. Przekazujący i przejmujący są młodymi rolnikami. Gospodarstwo A przejmuje gospodarstwo rolne B.

Rozwiązanie:

Przekazanie odbyło się pomiędzy dwoma młodymi rolnikami. Liczba hektarów połączonego gospodarstwa przekracza limit hektarów, do których może zostać przyznana płatność dla młodych rolników (50 ha). Młodemu rolnikowi A, jeżeli nadal spełnia warunki określone dla tej płatności, zostanie wypłacona płatność dla młodych rolników tylko do 50 ha.