Zasady przyznawania płatności bezpośrednich
i płatności niezwiązanej do tytoniu
spadkobiercy

 

I. Śmierć rolnika/zapis windykacyjny nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności, do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności

 W przypadku śmierci rolnika/zapisu windykacyjnego, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności, do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania:

 • jednolitej płatności obszarowej,
 • płatności za zazielenienie,
 • płatności dla młodych rolników,
 • płatności dodatkowej,
 • płatności związanych do powierzchni upraw - płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,
 • płatności związanych do zwierząt - płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz,
 • płatności niezwiązanej do tytoniu,

płatności te przysługują spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnemu, jeżeli:

 1. grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek,
 2. zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy przez okres, w jakim posiadanie zwierząt jest warunkiem przyznania tych płatności,
 3. spełnia on warunki do przyznania danej płatności.

Spadkobierca/zapisobierca windykacyjny wstępuje na miejsce spadkodawcy/zapisodawcy windykacyjnego do toczącego się postępowania w sprawach o przyznanie tych płatności na wniosek o przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika (W-3/01) złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku (śmierci rolnika)/zapisu windykacyjnego. Termin ten nie podlega przywróceniu. Spadkobierca/zapisobierca windykacyjny składa wniosek W-3/01 do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek przez spadkodawcę/zapisodawcę windykacyjnego.

Do wniosku o przyznanie płatności (W-3/01), spadkobierca/zapisobierca windykacyjny dołącza:

 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

W przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku:

-  zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

- kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188) albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo

 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza,
 •  oświadczenie współspadkobiercy/ współzapisobiercy windykacyjnego o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności bezpośrednich/ płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (O-17) - jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że do nabycia spadku uprawnionych jest więcej spadkobierców niż jeden spadkobierca.

Oświadczenie O-17/01 nie jest wymagane, jeżeli miałoby być złożone przez małoletniego, a wniosek W - 3/01, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

 • kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli spadkobierca nie ma nadanego takiego numeru,
 • prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem rolnym lub gruntami rolnymi, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności złożonym przez zapisodawcę lub prawem majątkowym, z którym łączy się posiadanie tego gospodarstwa lub tych gruntów.

 

W roku 2019 w przypadku, gdy następca prawny uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw i chce wystąpić z tego systemu, gdyż jego płatność po przejęciu płatności rozwiązanego/przekształconego rolnika przekroczy kwotę 1 250 euro (maksymalna kwota płatności, którą może otrzymać rolnik uczestniczący w tym systemie) może wystąpić z systemu dla małych gospodarstw składając do biura powiatowego ARiMR wniosek W-3/01 lub oświadczenie o wystąpieniu z z systemu dla małych gospodarstw (O-20/01). Wniosek zawierający deklarację wystąpienia z systemu dla małych gospodarstw w przypadku następstwa prawnego lub w/w oświadczenia, może zostać złożony po dniu 30 września. W przypadku wystąpienia z systemu dla małych gospodarstw, następca prawny będzie podlegał wszystkim obowiązkom i warunkom do przyznania danej płatności, w tym obowiązkowi przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności. 

W przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca/zapisobierca windykacyjny składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

W przypadku, gdy rolnik, który złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i złożył również za ten rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika, wnioski te są rozpatrywane łącznie. Wnioski są rozpatrywane przez kierownika biura powiatowego właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Jeżeli spadkobiercą jest współmałżonek producenta, któremu nadano numer identyfikacyjny w ewidencji producentów, wniosek składa ten ze współmałżonków, któremu nadano numer identyfikacyjny. Analogicznie w przypadku współposiadaczy gospodarstwa rolnego, gdy spadkobiercą jest współposiadacz, który nie ma nadanego numeru, z wnioskiem występuje ten współposiadacz, któremu nadano numer identyfikacyjny za zgodą pozostałych współposiadaczy.

 

II. Śmierć rolnika nastąpiła po dniu doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu rolnik, do którego została skierowana decyzja, zmarł, jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania.

Jeżeli płatności bezpośrednie lub płatność niezwiązana do tytoniu nie zostały przekazane na rachunek bankowy rolnika, jego spadkobierca, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji w sprawie przyznania płatności składa wniosek o wypłatę płatności (W-2/01) do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego spadkodawca złożył wniosek o przyznanie tych płatności w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia spadkodawcy decyzji w sprawie przyznania płatności.

Do wniosku o wypłatę (W-2/01) spadkobierca dołącza:

 •  odpis prawomocnego postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu albo
 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza - w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, albo

W przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku:

- zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

- kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188) albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji,

 • Oświadczenie współspadkobiercy o wyrażeniu zgody na wypłatę rolnikowi: jednolitej płatności obszarowej oraz płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej, płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do krów, płatności do bydła, płatnością do owiec, płatności do kóz, płatności niezwiązanej do tytoniu, płatności dla małych gospodarstw, płatności dla obszarów ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (O-19/01) - jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że do nabycia spadku uprawnionych jest więcej spadkobierców niż jeden spadkobierca.

Oświadczenie O-19/01 nie jest wymagane, jeżeli miałoby być złożone przez małoletniego, a wniosek W - 2/01, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

W przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

W przypadku nie złożenia wniosku o wypłatę, albo w przypadku wydania decyzji o odmowie wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, decyzja, która została skierowana do zmarłego rolnika/zapisodawcy windykacyjnego wygasa z mocy prawa.

Jeżeli spadkobiercą jest współmałżonek producenta, któremu nadano numer identyfikacyjny w ewidencji producentów, wniosek składa ten ze współmałżonków, któremu nadano numer identyfikacyjny. Analogicznie w przypadku współposiadaczy gospodarstwa rolnego, gdy spadkobiercą jest współposiadacz, który nie ma nadanego numeru, z wnioskiem występuje ten współposiadacz, któremu nadano numer identyfikacyjny za zgodą pozostałych współposiadaczy.