PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE W ROKU 2019

 

Katalog realizowanych w Polsce płatności bezpośrednich w 2019 r. obejmuje:

  • Jednolitą płatność obszarową (JPO) – otwórz
  • Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. płatność za zazielenienie) – otwórz
  • Płatność dla młodych rolników – otwórz
  • Płatność dodatkową (redystrybucyjną) – otwórz
  • Płatności związane z produkcją – otwórz
  • Płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego – otwórz
  • System dla małych gospodarstw – otwórz

 

Zmiany w zasadach przyznawania płatności w stosunku do roku 2018

  • W zakresie dywersyfikacji upraw

Od 2019 r. przy wyliczaniu udziału upraw w gospodarstwie uwzględniane będą te uprawy, które prowadzone będą w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek.

  • W zakresie utrzymania obszarów proekologicznych

 -  Wprowadzono nowy element EFA1a – grunty ugorowane z roślinami miododajnymi (bogatymi w pyłek i nektar). Za obszary proekologiczne uznaje się grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, na które w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 września danego roku nie jest prowadzona produkcja rolna.

Grunty te mogą zostać utworzone przez wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin miododajnych objętych wykazem gatunków roślin miododajnych, z tym że występujące typowo uprawne gatunki roślin miododajnych: facelia błękitna, gorczyca jasna, gryka zwyczajna, komonica zwyczajna, koniczyny z wyłączeniem koniczyny odstającej Trifolium spp. z wyłączeniem Trifolium patens. Schreb., lucerny, nostrzyk biały, rzodkiew oleista, słonecznik zwyczajny, sparceta piaskowa, sparceta siewna, wyka kosmata, są dopuszczone jedynie w mieszance z miododajnymi gatunkami roślin (jeżeli nie są one dominujące w tej mieszance), do których zalicza się: astry z wyłączeniem astra nowobelgijskiego i astra wierzbolistnego Aster spp. z wyłączeniem Aster novi-belgii L.  i Aster ×salignus Willd, bodziszki, chabry, czarnuszki, cząber ogrodowy, czyściec prosty, driakwie, dzielżan jesienny, farbownik lekarski, kłosowce, kocimiętki, kolendra siewna, kosmos pierzastolistny, krwawnica pospolita, lebiodka pospolita, lubczyk ogrodowy, łyszczec wiechowaty, macierzanka piaskowa, marzymięta grzebieniasta (orzęsiona), mierznica czarna, mięty, mikołajek płaskolistny, ogórecznik lekarski, ostropest plamisty, ożanka nierównoząbkowa, przegorzany, pszczelnik mołdawski, rezedy, rukiew siewna, serdecznik pospolity, stulisz sztywny, szałwie z wyłączeniem szałwi błyszczącej Salvia spp. z wyłączeniem S. splendens Sello, szanta zwyczajna, szczecie, ślaz zygmarek, ślazówka turyngska, świerzbnica polna, trędownik bulwiasty, werbena krzaczasta, wielosił błękitny, wierzbownica kosmata, wierzbówka kiprzyca, żeleźniak pospolity, żmijowiec grecki, żywokost lekarski. W mieszance dopuszcza się udział traw lub innych zielnych roślin pastewnych.

- Usunięto EFA13 – obszary zalesione po 2008 r.

Od roku 2019 obszary zalesione po roku 2008 w ramach PROW 2007-2013 (zalesienia na gruntach rolnych) i PROW 2014-2020, które kwalifikowały się (zapewniły rolnikowi prawo) do jednolitej płatności obszarowej w 2008 r., nie będą już uznawane za obszary proekologiczne.

 

PAMIĘTAJ

Rolnicy posiadający w gospodarstwie ugór z okrywą roślinną należącą do traw, zobowiązani są do wykazywania takich obszarów we wniosku jako uprawa – trawy na ugorze. Nieprzerwana deklaracja trawy na ugorze na tej samej powierzchni spowoduje, że grunt ten po 5 latach stanie się trwałym użytkiem zielonym.

Stworzenie sztucznych warunków wymaganych do uzyskania wsparcia w sprzeczności z celami prawa unijnego stanowić będzie podstawę do odmowy przyznania płatności.

Rolnicy otrzymujący wsparcie bezpośrednie, z wyjątkiem rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw, podlegać będą kontroli w zakresie zasady wzajemnej zgodności. Beneficjenci otrzymujący płatności bezpośrednie zobowiązani będą do utrzymywania wszystkich użytków rolnych, łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych, w dobrej kulturze rolnej.

 Zasady przyznawania płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego – płatności bezpośrednie (jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatności związane do powierzchni upraw, płatności związane do zwierząt, płatność dla małych gospodarstw) - otwórz

Zasady przyznawania płatności w przypadku nabycia gospodarstwa rolnego – płatność niezwiązana do tytoniu - otwórz

Zasady przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu spadkobiercy - otwórz

Zasady przyznawania płatności w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika - otwórz

Zasady przyznawania płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego, śmierci rolnika albo rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub innego zdarzenia prawnego innego niż śmierć rolnika, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, która/które wystąpiła/wystąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji – limity i progi określone dla poszczególnych płatności bezpośrednich, w tym dla rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw - otwórz

Informacja o możliwości i trybie żądania doręczania decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) i płatności na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007-2013, za rok 2019 - otwórz

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności albo wystąpienia okoliczności naturalnych - otwórz