Załączniki do wniosku o przyznanie płatności na rok 2019

A Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej:

 • Oświadczenia współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności obszarowych, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) /ekologicznej (PROW 2014-2020) (O-1/01) – otwórz
 • Oświadczenie o uprawie konopi włóknistych (O-4/01) – otwórz
 • Etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi lub w przypadku uprawy konopi włóknistych założonej z materiału matecznego - oświadczenie zachowującego odmianę, że materiał siewny został wyprodukowany zgodnie z metodyką hodowli przyjętą dla danej odmiany zawierające wskazanie odmiany konopi włóknistych oraz masy nasion dostarczonych do wysiewu, będące dokumentem równoważnym etykietom
 • Zezwolenie do prowadzenia uprawy konopi/ kopia zezwolenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, upoważnionego pracownika Agencji albo organ, który je wydał
 • Dokumenty dotyczące utrzymywania obszarów proekologicznych
 • Materiał graficzny w przypadku gdy z wniosek został złożony w wersji papierowej.

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie:

 • Oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych (O-2/01) – otwórz
 • Deklaracja o wspólnej realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych (P-5/01) – otwórz
 • Umowa rolników realizujących wspólnie praktykę proekologiczną (U-1/01) – otwórz
 • Oświadczenie o okolicznościach dokonania zmiany we wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie (O-18/01) - otwórz
 • Oświadczenie o terminie wysiewu międzyplonu ścierniskowego (O-23/01) - wzór do wykorzystania - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności dla młodych rolników:

 • Oświadczenie o osobach sprawujących faktyczną i trwałą kontrolę nad grupą osób (O-14/01) – otwórz
 • Oświadczenie o osobach sprawujących faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną (O-15/01) – otwórz
 • Oświadczenie młodego rolnika o pozostawaniu w związku małżeńskim z osobą nieposiadającą nadanego numeru PESEL (O-16/01) - otwórz
 • Dowody potwierdzające sprawowanie faktycznej i trwałej kontroli nad osobą prawną i datę rozpoczęcia sprawowania tej kontroli przez młodego rolnika
 • Dowody potwierdzające sprawowanie faktycznej i trwałej kontroli nad grupą osób w tym nad spółką cywilną i jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i datę rozpoczęcia sprawowania tej kontroli przez młodego rolnika

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych:

 • Oświadczenie o uprawie konopi włóknistych (O-4/01) – otwórz
 • Etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi lub w przypadku uprawy konopi włóknistych założonej z materiału matecznego - oświadczenie zachowującego odmianę, że materiał siewny został wyprodukowany zgodnie z metodyką hodowli przyjętą dla danej odmiany zawierające wskazanie odmiany konopi włóknistych oraz masy nasion dostarczonych do wysiewu, będące dokumentem równoważnym etykietom
 • Zezwolenie do prowadzenia uprawy konopi/ kopia zezwolenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, upoważnionego pracownika Agencji albo organ, który je wydał

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do bydła,  płatności do krów:

 • Oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności (O-6/01) - jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie płatności do bydła lub płatności do krów – otwórz
 • Oświadczenie współposiadacza o wyrażeniu zgodny na przyznanie płatności do bydła, krów, (O-9/01) - jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie płatności do bydła lub płatności do krów – otwórz
 • Oświadczenie o zwierzętach zastępowanych do płatności (O-8/01) - otwórz
 • Oświadczenie o zwierzętach wycofanych z płatności (O-7/01) - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do kóz, płatności do owiec:

 • Oświadczenie o numerze siedziby stada, w którym zwierzęta są przetrzymywane (O-21/01) – otwórz
 • Oświadczenie o zwierzętach zastępowanych do płatności (O-8/01) - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do ziemniaków skrobiowych:

 • Umowa/ Kopia umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo odpowiednio przez podmiot, z którym została zawarta umowa albo grupę producentów rolnych, organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do buraków cukrowych:

 • Umowa/ Kopia umowy za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo producenta cukru

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do powierzchni uprawy pomidorów:

 • Umowa/ Kopia umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo odpowiednio przez podmiot, z którym została zawarta umowa albo grupę producentów rolnych, grupę producentów owoców i warzyw, organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu:

 • Dokumenty składane w przypadku, gdy w dniu 14 marca 2012 roku do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej wpisany był małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu

  • Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-10/01) – otwórz
  • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-11/01) – otwórz

 • Dokumenty składane w przypadku, gdy rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 roku była wpisana do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej do tytoniu

  • Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo
  • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe albo kopia tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego pracownika Agencji, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo
  • Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, albo
  • Prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku albo umowa w formie aktu notarialnego, na mocy których został dokonany dział spadku obejmujący gospodarstwo rolne, z którego wynika, iż uprawnienie do przyznania płatności niezwiązanej do tytoniu przeszło na rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności lub na jego małżonka
  • Oświadczenia spadkobiercy/ współspadkobiercy/ zapisobiercy/ współzapisobiercy windykacyjnego/ nabywcy/ współnabywcy/ posiadacza/ współposiadacza przekazanego gospodarstwa rolnego o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności niezwiązanej do tytoniu (O-12/01) – otwórz
  • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-11/01) – otwórz

 • Dokumenty składane w przypadku, gdy rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu lub jego małżonek odziedziczył w wyniku zapisu windykacyjnego gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 roku była wpisana do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej

  • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-11/01) – otwórz
  • Oświadczenia spadkobiercy/ współspadkobiercy/ zapisobiercy/ współzapisobiercy windykacyjnego/ nabywcy/ współnabywcy/ posiadacza/ współposiadacza przekazanego gospodarstwa rolnego o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności niezwiązanej do tytoniu (O-12/01) – otwórz
  • Prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem rolnym

 • Dokumenty składane w przypadku, gdy rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 roku była wpisana do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, a zbycie gospodarstwa nastąpiło przed dniem złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu

  • Umowa, na podstawie której rolnik nabył w całości gospodarstwo rolne lub kopia takiej umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji
  • Oświadczenie zbywcy gospodarstwa o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-13/01) – otwórz

 • Dokumenty składane w przypadku, gdy małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 roku była wpisana do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, a zbycie gospodarstwa nastąpiło przed dniem złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu

  • Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-10/01) – otwórz
  • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-11/01) – otwórz
  • Umowa, na podstawie której rolnik nabył w całości gospodarstwo rolne lub kopia takiej umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji
  • Oświadczenie zbywcy gospodarstwa o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-13/01) – otwórz
  • Oświadczenia spadkobiercy/ współspadkobiercy/ zapisobiercy/ współzapisobiercy windykacyjnego/ nabywcy/ współnabywcy/ posiadacza/ współposiadacza przekazanego gospodarstwa rolnego o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności niezwiązanej do tytoniu (O-12/01) – otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do małych gospodarstw:

 • Oświadczenie o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw  (O-20/01) – otwórz

B Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (Płatności ONW)

 • Oświadczenia współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności obszarowych, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) /ekologicznej (PROW 2014-2020) (O-1/01) – otwórz
 • Materiał graficzny w przypadku gdy z wniosek został złożony w wersji papierowej.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ONW z uwzględnieniem zwierząt, będących w posiadaniu małżonka - otwórz
 • Zaświadczenie o posiadaniu koni - otwórz

C Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020) - otwórz

 • Oświadczenia współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności obszarowych, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW), rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) / ekologicznej (PROW 2014-2020) O-1/01 – otwórz
 • Dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru - dokument zewnętrzny
 • Oświadczenie o lokalnych rasach zwierząt gospodarskich O-6/394 - otwórz
 • Oświadczenie, zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych, potwierdzone przez Instytut Zootechniki

 • Oświadczenie, zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zastąpione i jakimi je zastąpiono, potwierdzone przez Instytut Zootechniki:

 • Oświadczenie o grupie rolników lub grupie rolników i zarządców ubiegających się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) O-1/394 – otwórz
 • Informacja zawierająca wymogi określone przez eksperta przyrodniczego w zakresie pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 lub pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 P-1/394 - otwórz
 • Informacja zawierająca wymogi określone przez doradcę rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO) P-2/394 - otwórz
 • Oświadczenie eksperta przyrodniczego lub doradcy rolnośrodowiskowego O-3/394 – otwórz
 • Powiadomienie eksperta przyrodniczego o sprzeczności  wymogów Działania  rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW  2014-2020 z analogicznymi   działaniami   fakultatywnymi PZO/PO - dokument zewnętrzny
 • Kopia poszczególnych stron planu działalności rolnośrodowiskowej - dokument zewnętrzny
 • Kopia pierwszej strony dokumentacji przyrodniczej - dokument zewnętrzny
 • Świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego odmian regionalnych wpisanych do krajowego rejestru - dokument zewnętrzny
 • Informacja o wynikach badania - dokument zewnętrzny
 • Oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej O-5/394 – otwórz
 • Kopia dokumentu zawierającego wyniki analizy gleby - dokument zewnętrzny
 • Oświadczenie, w którym są wskazane działki rolne, których dotyczą wyniki analizy gleby O-4/394 - otwórz
 • Informacja o realizowanym zobowiązaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach PROW 2014-2020 P-3/394 – otwórz
 • Oświadczenie o uzupełnieniu lub poprawieniu planu działalności rolnośrodowiskowej O-2/394 – otwórz
 • Materiał graficzny w przypadku gdy z wniosek został złożony w wersji papierowej.

D Płatność ekologiczna (PROW 2014-2020) - otwórz

 • Oświadczenie współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności obszarowych, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW), rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) / ekologicznej (PROW 2014-2020) O-1/01- otwórz
 • Oświadczenie o grupie rolników, ubiegających się o przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) O-1/395 – otwórz
 • Oświadczenie o utrzymaniu minimalnej obsady drzew, przez 2 lata od zakończenia realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie upraw sadowniczych O-2/395 – otwórz
 • Oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ekologicznej z uwzględnieniem zwierząt, będących w jego posiadaniu O-5/395 - otwórz
 • Oświadczenie o rodzaju uprawianych na danej działce rolnej drzew i krzewów O-4/395 - otwórz
 • Kopia poszczególnych stron planu działalności ekologicznej - dokument zewnętrzny
 • Zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych Z-1/395 – otwórz
 • Kopia świadectwa oceny polowej materiału siewnego wydanego na podstawie przepisów o nasiennictwie - dokument zewnętrzny
 • Zaświadczenie o wydaniu świadectwa oceny polowej materiału siewnego wydane przez właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa - dokument zewnętrzny
 • Oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub wieloletniej – w pierwszym roku uprawy tej rośliny O-3/395 - otwórz
 • Informacja o realizowanym zobowiązaniu ekologicznym w ramach (PROW 2014-2020) P-3/394 – otwórz
 • Oświadczenie o uzupełnieniu lub poprawieniu planu działalności ekologicznej O-2/394 – otwórz
 • Informacja o zamiarze zaprzestania uprawy krzewów w ramach wariantów 4.1.1, 4.2 Pakietu 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji lub wariantów 10.1.1, 10.2 Pakietu 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji zobowiązania ekologicznego (PROW 2014-2020) - P-1/395 - otwórz
 • Materiał graficzny w przypadku gdy z wniosek został złożony w wersji papierowej.

E Pomoc na zalesienie gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów innych niż rolne (PROW 2007-2013)

 • Decyzja w sprawie przekwalifikowania zalesionego gruntu na grunt leśny albo zaświadczenie o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
 • Materiał graficzny w przypadku gdy z wniosek został złożony w wersji papierowej.

F Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa (PROW 2014-2020)

 • Materiał graficzny w przypadku gdy z wniosek został złożony w wersji papierowej.

G Pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020)

 • Kopia planu zalesienia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan
 • Dokumenty potwierdzające własność gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia
 • Pisemna zgoda pozostałych współwłaścicieli na przyznanie premii pielęgnacyjnej do tych gruntów, jeżeli grunty te stanowią przedmiot własności - otwórz
 • Pisemna zgoda małżonka rolnika na przyznanie premii pielęgnacyjnej do tych gruntów, jeżeli grunty te stanowią własność małżonka rolnika - otwórz
 • Materiał graficzny w przypadku gdy z wniosek został złożony w wersji papierowej.