Możliwość stosowania odstępstwa w zakresie zazielenienia w związku z wystąpieniem w 2019 roku suszy – zasady derogacji, obszar występowania

 

Dywersyfikacja upraw:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz. U. poz. 1867) w 2019 roku w przypadku płatności za zazielenienie do gruntów ornych położonych na obszarze uznanym za poszkodowany z powodu klęski suszy, jaka wystąpiła w 2019 r., za odrębną uprawę (w ramach dywersyfikacji upraw) uznaje się również grunt ugorowany, na którym jest prowadzona produkcja rolna.

Za obszar poszkodowany z powodu klęski suszy, jaka wystąpiła w 2019 r., uznaje się obszary wskazane w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia. - otwórz

Uwaga! Odstępstwo w powyższym zakresie nie dotyczy gruntów ugorowanych z roślinami miododajnymi.

 

Utrzymywanie obszarów proekologicznych:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. poz. 1866) w 2019 roku za obszary proekologiczne uznaje się grunty ugorowane, położone na obszarze poszkodowanym z powodu klęski suszy, na których jest prowadzona produkcja rolna.

Uwaga! Odstępstwo w powyższym zakresie nie dotyczy gruntów ugorowanych z roślinami miododajnymi.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w przypadku obszarów zajętych pod uprawę międzyplonów wysianych na potrzeby zachowania praktyki utrzymania obszarów proekologicznych, położonych na obszarze poszkodowanym z powodu klęski suszy, za obszary proekologiczne uznaje się również obszary międzyplonu:

1)    utworzonego przez wysianie trawy lub innych zielnych roślin pastewnych lub obejmującego gatunki roślin ozimych uprawianych w plonie głównym z przeznaczeniem do zbiorów na pasze lub do wypasu;

2)     ścierniskowego, jeżeli mieszanka została wysiana w terminie (od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia) i była utrzymywana przez okres co najmniej 6 tygodni od dnia wysiewu mieszanki oraz jeżeli:

       a)      z powodu klęski suszy mieszanka nie została wysiana w optymalnym agrotechnicznym terminie,

       b)      po międzyplonie ścierniskowym na obszarze tym będą wysiane gatunki roślin ozimych.

Za obszar poszkodowany z powodu klęski suszy jaka wystąpiła w 2019 r. uznaje się obszary wskazane w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia. - otwórz

 

Pkt. 1 wskazuje, że w 2019 roku za międzyplon w ramach EFA może być uznany:

  • obszar utworzony przez wysianie np. tylko jednego gatunku trawy (przed derogacją obowiązywała wyłącznie wsiewka traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną) i innych roślin pastewnych zielnych (wystarczy jedna roślina pastewna zielna, zamiast dotychczas obowiązującej mieszanki).
  • uprawa obejmująca gatunki roślin ozimych uprawianych w plonie głównym z przeznaczeniem do zbiorów na pasze dla zwierząt lub wypasanie (przed derogacją uprawa taka nie mogła stanowić elementu proekologicznego). Oznacza to, że za element proekologiczny może zostać uznana również np. uprawa zbóż ozimych na ziarno w przypadku, kiedy rolnik bądź współmałżonek posiada zwierzęta. Możliwa jest także sytuacja, że plon został udostępniony innemu rolnikowi posiadającemu zwierzęta.

 

Pkt. 2 wskazuje, że w 2019 roku nastąpiło skrócenie okresu utrzymywania międzyplonu ścierniskowego zarówno w wariancie ze stałym terminem siewu jak i indywidualnym podejściem z 8 do 6 tygodni jednak tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy po międzyplonie ścierniskowym zostanie wysiana uprawa ozima. Warunek wysiania roślin ozimych będzie sprawdzany w kontroli na miejscu a także w kampanii 2020 między innymi na podstawie deklaracji we wniosku.

 

Należy pamiętać, że wprowadzenie derogacji w zakresie płatności za zazielenienie „nie zamyka” możliwości zgłaszania przez rolników przypadków wystąpienia siły wyższej.