TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU W ROKU 2018

Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 czerwca br.

Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 lipca 2018 r.

Za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 czerwca 2018 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

W związku z faktem, iż 16 i 17 czerwca przypada w sobotę i niedzielę, złożenie wniosku w terminie od dnia 16 do 18 czerwca spowoduje nałożenie jedynie 1% sankcji.

 

TERMIN SKŁADANIA ZMIANY DO WNIOSKU

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt) i płatności niezwiązanej do tytoniu można składać do dnia 15 czerwca 2018 r.

Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 10 lipca 2018 r.

Złożenie zmiany do wniosku po 15 czerwca 2018 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

W związku z faktem, iż 16 i 17 czerwca przypada w sobotę i niedzielę, złożenie zmiany do wniosku w terminie od dnia 16 do 18 czerwca spowoduje nałożenie jedynie 1% sankcji.

Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym złożenie załączników, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia: Zmiana do wniosku. Uzupełnienie braku we wniosku do dnia 15 czerwca 2018 r. nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 16 czerwca do dnia 10 lipca 2018 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.

Wniosek rozpatrywany jest jedynie w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony i złożony w terminie do dnia 10 lipca 2018 r. oraz na podstawie dołączonych do niego prawidłowych dokumentów.

Braki we wniosku oraz na załącznikach, uzupełnione po dniu 10 lipca 2018 r., nie są uwzględniane w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania płatności.

Zmiana do wniosku o przyznanie płatności może polegać na dodaniu nowych działek ewidencyjnych lub działek rolnych (wraz z wymaganymi dla nich załącznikami) do uprzednio złożonego wniosku o przyznanie danej płatności. Zmiana do złożonego wniosku o przyznanie płatności może polegać także na zmniejszeniu zadeklarowanych wcześniej powierzchni działek rolnych.

Do celów płatności za zazielenienie można dokonać, w należycie uzasadnionych okolicznościach, zmiany odnośnie wykorzystania działek rolnych, o ile nie stawia to rolnika w korzystniejszej sytuacji w porównaniu do sytuacji wynikającej z wypełnienia obowiązków w zakresie zazielenienia na podstawie wniosku pierwotnego. Zmiany mogą być wprowadzane w trakcie trwania okresu wegetacyjnego w odniesieniu do zadeklarowanych działek rolnych w zakresie rodzaju uprawy bądź jej położenia. Do zmiany do wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie rolnik powinien dołączyć oświadczenie o okolicznościach dokonania zmiany we wniosku o przyznaniu płatności za zazielenienie.

Jeżeli wnioskodawca nie może zrealizować praktyki zazielenienia w zakresie utrzymania obszarów proekologicznych (EFA), wówczas może w każdym momencie dokonać zmiany elementu proekologicznego. Zmiany elementów proekologicznych są możliwe przy spełnieniu następujących warunków: wyłącznie do wysokości odsetka powierzchni zadeklarowanej jako EFA we wniosku o przyznanie płatności na 2018 r. (np. jeśli beneficjent zadeklarował 4,5% obszarów EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 4,5%); tylko w ramach działek będących w posiadaniu wnioskodawcy, zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018; zmiana może być dokonywana w zakresie wszystkich rodzajów elementów EFA.