PŁATNOŚCI ZWIĄZANE DO POWIERZCHNI UPRAW

 

PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAWY BURAKÓW CUKROWYCH

Płatność jest przyznawana rolnikowi, jeżeli:

 • zawarł umowę dostawy, o której mowa w pkt 5 w sekcji A w części II załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, która określa również powierzchnię gruntów, na której rolnik jest zobowiązany uprawiać buraki cukrowe, lub
 • zawarł umowę dostawy z grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub uznaną organizacją producentów, której jest członkiem, lub uznanym zrzeszeniem organizacji producentów, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem.

Płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych jest przyznawana rolnikowi również w przypadku, gdy umowę na uprawę buraków cukrowych zawarł:

 • małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności związanych do powierzchni upraw buraków cukrowych albo
 • co najmniej jeden ze współposiadaczy gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie tej płatności.

Płatność związana do powierzchni uprawy buraków cukrowych jest przyznawana rolnikowi do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów, na której rolnik, jego małżonek lub współposiadacz tych gruntów jest zobowiązany uprawiać te buraki, określona w umowie dostawy.

W umowie rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia grupie, organizacji lub zrzeszeniu określonej ilości buraków kwotowych z określonej powierzchni gruntów, a grupa, organizacja lub zrzeszenie zobowiązała się te buraki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te buraki na produkcję cukru.

Umowa lub jej kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo producenta cukru albo grupę producentów albo organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o przyznanie tej płatności.

Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.

 

PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAWY ZIEMNIAKÓW SKROBIOWYCH

Płatność jest przyznawana rolnikowi, jeżeli:

 • zawarł umowę na uprawę ziemniaków skrobiowych, w której zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi (którego przedmiot działalności obejmuje wytworzenie skrobi lub wyrobów skrobiowych) określonej ilości ziemniaków skrobiowych z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te ziemniaki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i wyprodukować z nich skrobię lub wyroby skrobiowe, lub
 • zawarł umowę z grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub organizacją producentów rolnych, której jest członkiem, lub zrzeszeniem organizacji producentów, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem.

Płatność do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych jest przyznawana rolnikowi również w przypadku, gdy umowę na uprawę ziemniaków skrobiowych zawarł:

 • małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności związanych do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, albo
 • co najmniej jeden ze współposiadaczy gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie tej płatności.

Płatność przysługuje do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów określona w umowie.

Do umowy na uprawę ziemniaków skrobiowych stosuje się odpowiednio przepisy o kontraktacji.

Do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć umowę lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo odpowiednio przez podmiot, którego działalność obejmuje wytworzenie skrobi lub wyrobów skrobiowych, lub grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub organizacją producentów rolnych, której jest członkiem, lub zrzeszeniem organizacji producentów, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem.

Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha

 

PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAWY TRUSKAWEK

Płatność przysługuje do powierzchni uprawy truskawek, jeżeli uprawa prowadzona jest na obszarze kwalifikującym się do przyznania jednolitej płatności obszarowej.

Nie jest wymagane zawarcie umowy.

Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.

 

PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAWY CHMIELU

Płatność przysługuje do powierzchni uprawy chmielu w rejonie:

 • lubelskim obejmującym powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, kielecki, kozienicki, krasnostawski, kraśnicki, lipski, lubaczowski, lubartowski, lubelski, łańcucki, łęczyński, łukowski, opolski z siedzibą władz w Opolu Lubelskim, puławski, radzyński, starachowicki, świdnicki z siedzibą władz w Świdniku, tomaszowski z siedzibą władz w Tomaszowie Lubelskim, włodawski, zamojski i zwoleński,
 • wielkopolskim obejmującym powiaty: bydgoski, gorzowski, gostyński, grodziski z siedzibą władz w Grodzisku Wielkopolskim, kępiński, koszaliński, krotoszyński, nakielski, nowotomyski, poznański, rawicki, słupecki, wolsztyński, żagański, żarski i żniński,
 • dolnośląskim obejmujący powiaty: kłodzki, nyski, oleśnicki, piotrkowski, wrocławski, zawierciański.

Płatność może być przyznana do plantacji:

 • na których są uprawiane rośliny chmielu,
 • zajętych przez konstrukcję nośną i ograniczonych linią jej zewnętrznych odciągów kotwicznych,
 • obsadzonych z gęstością wynoszącą co najmniej 1 300 sadzonek na hektar.

Do powierzchni plantacji chmielu zalicza się:

 • pasy brzeżne o szerokości odpowiadającej średniej szerokości międzyrzędzia wewnątrz działki - jeżeli na linii zewnętrznych odciągów kotwicznych, znajdują się sadzonki chmielu,
 • pasy przeznaczone na manewry maszynami rolniczymi, znajdujące się na zakończeniach rzędów roślin, jeżeli szerokość żadnego z nich nie przekracza 8 m

pod warunkiem, że pasy te nie stanowią części drogi publicznej.

Nie jest wymagane zawarcie umowy.

Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.

 

PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAW ROŚLIN STRĄCZKOWYCH NA ZIARNO

Płatność przysługuje do powierzchni uprawy: łubinu białego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, soi zwyczajnej, bobiku oraz grochu siewnego, w tym peluszki (z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego), jeżeli dokonano zbioru ziarna. Płatność ta przysługuje również w przypadku uprawy tych roślin w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż wymienione. Do pierwszych 75 ha stosowana będzie wyższa stawka płatności.

Nie jest wymagane zawarcie umowy.

Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.

Powierzchnia zgłoszona do tej płatności może być uznana, za obszar proekologiczny.

 

PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAW ROŚLIN PASTEWNYCH

Płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych przysługuje do powierzchni uprawy: esparcety siewnej, komonicy zwyczajnej, koniczyny białej, koniczyny białoróżowej, koniczyny perskiej, koniczyny krwistoczerwonej, koniczyny czerwonej lędźwianu, lucerny siewnej, lucerny mieszańcowej, lucerny chmielowej, nostrzyka białego, seradeli uprawnej oraz wyki kosmatej i wyki siewnej, jeżeli rośliny te nie zostały wprowadzone do gleby jako świeża masa roślinna (zielony nawóz). Płatność przysługuje również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek oraz w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek z roślinami kwalifikującymi do płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno.

W przypadku wyki siewnej i wyki kosmatej płatność przysługuje także do uprawy tych roślin z rośliną podporową. Płatność przysługuje maksymalnie do powierzchni 75 ha.

Nie jest wymagane zawarcie umowy.

Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.

Powierzchnia zgłoszona do tej płatności może być uznana za obszar proekologiczny (z wyjątkiem wyki kosmatej oraz wyki siewnej), pod warunkiem że na obszarze tym nie stosowano środków ochrony roślin.

 

PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAWY POMIDORÓW

Płatność jest przyznawana rolnikowi, jeżeli:

 • zawarł umowę na uprawę pomidorów, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje przetwarzanie owoców i warzyw, określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te pomidory odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i je przetworzyć, lub
 • zawarł umowę z grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub grupą producentów owoców i warzyw, której jest członkiem, lub organizacją producentów, której jest członkiem, lub zrzeszeniem organizacji producentów uznanych, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem.

Płatność do powierzchni uprawy pomidorów jest przyznawana rolnikowi również w przypadku, gdy umowę na uprawę pomidorów zawarł:

 • małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności związanych do powierzchni upraw pomidorów  albo
 • co najmniej jeden ze współposiadaczy gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie tej płatności.

Płatność przysługuje do powierzchni uprawy pomidorów, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów określona w umowie.

Do umowy na uprawę pomidorów stosuje się odpowiednio przepisy o kontraktacji.

Do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć umowę lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo grupę producentów rolnych, której jest członkiem, lub grupę producentów owoców i warzyw, której jest członkiem, lub organizacją producentów, której jest członkiem, lub zrzeszeniem organizacji producentów uznanych, do której należy organizacja producentów, której jest członkiem.

Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.

 

PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAWY LNU

Płatność przysługuje rolnikom, którzy prowadzą uprawę lnu, na gruntach kwalifikujących się do przyznania jednolitej płatności obszarowej. Nie jest wymagane zawarcie umowy.

Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.

 

PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAWY KONOPI WŁÓKNISTYCH

Płatność przysługuje rolnikom, którzy prowadzą uprawę konopi włóknistych na gruntach kwalifikujących się do przyznania jednolitej płatności obszarowej, przy zastosowaniu odmian zawierających w uprawie polowej maksymalnie 0,2% tetrahydrokannabinolu (THC) w suchej masie rośliny oraz uprawa jest prowadzona na podstawie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych, wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy, na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Powierzchnia kwalifikowana do płatności nie może być większa niż powierzchnia objęta zezwoleniem. Od roku 2018, posiadanie zezwolenia na uprawę konopi jest także wymagane od jednostek naukowych oraz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, w ramach działalności statutowej, a także od podmiotów zajmujących się hodowlą roślin i stosujących konopie włókniste w celach izolacyjnych (zezwolenie wydawane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego).

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych, może zostać wydane małżonkowi rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności do gruntów, albo co najmniej jednemu ze współposiadaczy tych gruntów.

Nie jest wymagane zawarcie umowy, natomiast do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć: oświadczenie o uprawie konopi i etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi (lub oświadczenie w przypadku uprawy konopi włóknistych założonej z materiału matecznego pochodzącego od hodowcy danej odmiany).

Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.