Jednolita Płatność Obszarowa

 

Jednolita płatność obszarowa (JPO) przysługiwać będzie do każdego „kwalifikującego się hektara”, za który uznawane są:

 • wszelkie użytki rolne gospodarstwa rolnego, w tym obszary, które w dniu 30 czerwca 2003 r. nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej,
 • każdy obszar, który zapewnił rolnikowi prawo do jednolitej płatności obszarowej w 2008 r. i który nie spełnia warunków kwalifikowalności ze względu na:

  • objęcie tego obszaru ochroną na mocy dyrektyw: w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa,
  • zalesienie tego obszaru w ramach PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020 (zalesienie od jesieni 2008 (z wyjątkiem zalesień na gruntach innych niż rolne).

Jednolita płatność obszarowa przysługuje do:

 • obszarów kwalifikowanych pozostających w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja roku, w którym rolnik składa wniosek,
 • kwalifikowanych obszarów, na których prowadzona jest działalność rolnicza przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych,użytków rolnych (łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych), utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska,
 • obszarów, które zostały zatwierdzone, tj. stanowić będą obszar, w odniesieniu do którego spełniono wszystkie kryteria kwalifikowalności lub inne obowiązki związane z warunkami przyznania pomocy,
 • obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi, jeżeli stosowane odmiany zawierać będą maksymalny poziom 0,2% tetrahydrokannabinolu (THC) w suchej masie rośliny, przy czym kwalifikowalność obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi, zależeć będzie od wykorzystywania nasion odmian, wymienionych we wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych w dniu 15 marca roku, na który płatność została przyznana i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

 

Płatność bezpośrednia do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługują rolnikowi, który ma do tej działki tytuł prawny.

Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się także powierzchnie zajmowane przez elementy krajobrazu, położone w obrębie gruntów deklarowanych do płatności. Do elementów tych zalicza się elementy podlegające zachowaniu w ramach norm, tj. rowy do 2 m szerokości, drzewa będące pomnikami przyrody, oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 oraz elementy krajobrazu, tj.: powierzchnie zajęte przez nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów, których szerokość nie przekracza 2 m, grunty orne oraz trwałe użytki zielone, na których znajdują się pojedyncze drzewa, o ile ich zagęszczenie na kwalifikujący się hektar nie przekracza 100 drzew i działalność rolnicza na tych gruntach prowadzona jest w podobny sposób, jak na działkach rolnych bez drzew. Do płatności kwalifikuje się także powierzchnia stref buforowych o ile jest na nich prowadzona działalność rolnicza.

Jednolita płatność obszarowa nie będzie przysługiwać rolnikom, jeżeli kwalifikujący się obszar ich gospodarstwa rolnego, w odniesieniu do którego złożą wniosek o przyznanie płatności, wyniesie mniej niż 1 ha. Zasada ta nie będzie jednak dotyczyć rolników, którzy otrzymają płatność związaną do zwierząt, o ile łączna należna kwota płatności bezpośrednich za dany rok nie będzie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 200 euro.

Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.

Schemat gruntów, które kwalifikują się do przyznania jednolitej płatności obszarowej.

 

*Obowiązkowe wykonanie co najmniej jednego zabiegu agrotechnicznego, mającego na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, a w przypadku gruntów ugorowanych, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. poz. 354 z późn. zm.), które zostały zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich jako obszary proekologiczne – w terminie do dnia 31 października roku, w którym został złożony ten wniosek.

 

Jednolita płatność obszarowa może zostać przyznana w kwocie nie większej niż równowartość 150 tys. EUR (tzw. mechanizm redukcji płatności – degresywność).

Zgodnie z przepisami unijnymi, nie zapewnia się korzyści polegającej na uniknięciu zmniejszenia kwoty wsparcia, w związku ze stosowaniem mechanizmu redukcji płatności, rolnikom, w przypadku których stwierdzono, że w sztuczny sposób stworzyli – po dniu 18 października 2011 r. – warunki, które pozwalają im uniknąć skutków mechanizmu redukcji płatności.

 Integralną częścią wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej są:

 • wyrysowania wszystkich działek rolnych deklarowanych do płatności i jeśli dotyczy - elementy krajobrazu podlegające zachowaniu, powierzchni trwałych użytków zielonych oraz powierzchnię gruntów niezgłoszonych do płatności z wyszczególnieniem powierzchni upraw trwałych, powierzchni trwałych użytków zielonych oraz powierzchni gruntów ornych, z podaniem nazwy uprawy.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody współposiadacza na przyznanie płatności, jeżeli deklarowane działki rolne są przedmiotem współposiadania na dzień 31 maja roku składania wniosku (nie dotyczy małżonków),
 • oświadczenie o uprawie konopi i etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi włóknistych lub dokument równoważny etykietom, które należy złożyć do dnia 2 lipca 2018 r. (z uwagi na fakt, że 30 czerwca przypada w sobotę) oraz zezwolenie na uprawę konopi włóknistych lub kopię zezwolenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, upoważnionego pracownika ARiMR albo organ, który je wydał,
 • dokumenty dotyczące utrzymania obszarów proekologicznych (jeśli dotyczy).