Normy Dobrej Kultury Rolnej (DKR)

 

Rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie są zobowiązani do przestrzegania następujących norm Dobrej Kultury Rolnej:

 • Ustanowienie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych.

  • Nawozy na gruntach rolnych stosuje się w odległości co najmniej 5 m, a w przypadku gnojowicy 10 m, od brzegu:

   • jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha,
   • cieków wodnych,
   • rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu,
   • kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

  • Nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od:

   • brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha,
   • ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów Prawa wodnego,
   • obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

 • Przestrzeganie procedur wydawania zezwoleń w celu nawadniania.

  • Przy nawadnianiu gruntów rolnych wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę lub pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie większej niż 5 m3 na dobę w celu nawadniania, rolnik posiada pozwolenie wodnoprawne wydane w trybie określonym w przepisach działu IX Prawa wodnego.

 • Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem niebezpiecznymi substancjami.

  • Zabrania się wprowadzania bezpośrednio i pośrednio do wód podziemnych substancji szczególnie szkodliwych określonych w wykazie I załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U., poz. 1800)  w zakresie, w jakim dotyczy to działalności rolniczej, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy te substancje są zawarte w ściekach bytowych i komunalnych.
  • Zabrania się wprowadzania do gleby substancji szczególnie szkodliwych określonych w wykazie II załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U., poz. 1800)., w zakresie, w jakim dotyczy to działalności rolniczej, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy rolnik posiada pozwolenie wodnoprawne i przestrzega warunków w nim zawartych lub substancje te są zawarte w ściekach bytowych i komunalnych.

 • Minimalna pokrywa glebowa.

  • Powierzchnię stanowiącą co najmniej 30% gruntów ornych, położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, pozostawia się pod pokrywą glebową w terminie co najmniej od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego.

 • Minimalne zagospodarowanie terenu odzwierciedlające warunki danego miejsca w celu ograniczenia erozji.

  • W przypadku gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20°, gruntów tych:

   • nie wykorzystuje się pod uprawę roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku,
   • nie utrzymuje się jako ugór czarny.

  • Grunty orne, położone na stokach o nachyleniu powyżej 20° można wykorzystać pod uprawę roślin wieloletnich z okrywą roślinną lub ściółką w międzyrzędziach.

 • Utrzymanie poziomów materii organicznej gleby za pomocą odpowiednich praktyk, w tym zakaz wypalania rżysk.

  • Zabrania się wypalania gruntów rolnych.

 • Zachowanie cech krajobrazu (zakaz przycinania żywopłotów i drzew w okresie wylęgu i chowu ptaków).

  • Zabrania się:

   • niszczenia drzew będących pomnikami przyrody,
   • niszczenia rowów, których szerokość nie przekracza 2 m,
   • niszczenia oczek wodnych o powierzchni poniżej 100 m2,
   • przycinania drzew i żywopłotów w okresie od 15 kwietnia do 31 lipca z wyłączeniem wierzb, drzew owocowych i zagajników o krótkiej rotacji,
   • znajdujących się w obrębie działki rolnej.