PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE W ROKU 2018

 

Katalog realizowanych w Polsce płatności bezpośrednich w 2018 r. obejmuje:

 

Zmiany w zasadach przyznawania płatności w roku 2018 w stosunku do roku 2017

Rolnicy uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw nie muszą deklarować działek rolnych niezgłoszonych do płatności, chyba że deklaracja taka jest niezbędna do celów innych schematów pomocowych.

Na terenie całego kraju obowiązuje Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Wymagania z Programu działań wchodzą w zakres wymogów wzajemnej zgodności, które należy przestrzegać. Najważniejsze z nich dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowania z odciekami, rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych, na terenach o dużym nachyleniu, na glebach zamarzniętych, zalanych, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem. W Programie działań wskazane są terminy stosowania nawozów, dawki i sposoby nawożenia azotem, terminy dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Istotne znaczenie dla udokumentowania realizacji Programu działań ma prowadzenie dokumentacji nawożenia azotem lub opracowanie planu nawożenia.

W przypadku uprawy konopi w międzyplonie zezwolenie i etykiety składa się do właściwego biura powiatowego w terminie do dnia 3 września 2018 r. (ustawowy dzień 1 września 2018 r. przypada w dzień wolny od pracy). Wymóg dostarczenia zezwoleń od roku 2018 dotyczy także jednostek naukowych oraz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, w ramach działalności statutowej, a także od podmiotów zajmujących się hodowlą roślin i stosujących konopie włókniste w celach izolacyjnych.

Zmieniono sposób obliczania okresu, w którym rolnicy kwalifikują się do płatności dla młodych rolników. Od 2018 roku okres 5 lat nie jest skracany o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności rolniczej przez młodego rolnika, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników. Rolnicy, który otrzymali płatność w 2015 roku mogą ją także otrzymać w roku 2018, nawet jeżeli nie otrzymali jej po roku 2015.

W zakresie dywersyfikacji upraw

Z wymogu dywersyfikacji upraw zwolnione są gospodarstwa, w których więcej niż 75% gruntów ornych to trawy lub inne pastewne rośliny zielne lub grunt ugorowany lub uprawy roślin strączkowych lub połączenie powyższych. Zniesiono limit 30 ha gruntów ornych nieobjętych uprawami warunkującymi wyłączenie.

Za jedną uprawę uznane zostaną obszary, na których prowadzone będą obok siebie odrębne uprawy, z których każda ma powierzchnię mniejszą niż 0,1 ha.

Obszary, na których wysiewane będą mieszanki nasion będą uznawane za oddzielne uprawy, pod warunkiem, że możliwe będzie ustalenie, że gatunki z różnych mieszanek nasion różnią się od siebie (nie dotyczy to mieszanek zaliczanych do kategorii trawy i inne pastewne rośliny zielne, czyli np. mieszanek bobowatych drobnonasiennych z trawą, mieszanek traw).

Uprawa pszenicy orkisz (Triticum spelta) – stanowi odrębną uprawę od upraw należących do tego samego rodzaju.

W zakresie utrzymania obszarów proekologicznych

Za elementy EFA przylegające uznawane będą elementy krajobrazu oraz strefy buforowe i miedze, jeżeli przylegają do obszaru proekologicznego bezpośrednio przylegającego do gruntów ornych gospodarstwa. Można także uznać za obszary EFA takie elementy krajobrazu, które są położone w pasie o szerokości 5 m wokół gruntów ornych.

Dopuszczono możliwość wykorzystywania do EFA elementów, które przekraczają parametry określone w przepisach UE. Nowe podejście oznacza, że w przypadku posiadania w gospodarstwie elementów przekraczających maksymalne wielkości/szerokości dla obszarów EFA, rolnik będzie mógł wykorzystać taki element jako EFA, ale tylko do wielkości określonej w przepisach UE. Dotychczas taka możliwość nie była dopuszczona, gdyż w przypadku przekroczenia przez dany obiekt wielkości określonej w przepisach UE, cały element nie był kwalifikowany do EFA.

Wprowadzono zakaz stosowania środków ochronny roślin na następujących elementach EFA: gruntach ugorowanych, pasach gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu (z produkcją), międzyplonach ścierniskowych, międzyplonach ozimych, wsiewkach trawy lub bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną, uprawach wiążących azot, w okresie utrzymania elementu EFA. Zakaz ten obejmuje również zaprawę nasion.

Wydłużono okres utrzymania międzyplonów/okrywy zielonej do 8 tygodni.

Wprowadzono dwie możliwości realizacji wymogu utrzymania międzyplonu ścierniskowego: stały termin wysiewu oraz stały termin utrzymania, tj. wysiew w okresie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymanie co najmniej do dnia 15 października lub indywidualne podejście, tj. wysiew w okresie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymanie przez co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki. Dzień wysiewu należy wskazać w oświadczeniu złożonym do kierownika biura powiatowego ARiMR, w terminie 7 dni od dnia wysiewu mieszanki.

Za obszary EFA (14c) uznawane będą wsiewki trawy lub bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną.

Zniesiono limit 30 ha gruntów ornych nieobjętych uprawami warunkującymi zwolnienie z konieczności utrzymania obszarów proekologicznych.

Zmieniono współczynnik przekształcenia dla rowu z 3 na 5, współczynniki ważenia: dla zagajników o krótkiej rotacji z 0,3 na 0,5 oraz roślin wiążących azot z 0,7 na 1.

Ujednolicono parametry elementów EFA:

  • dla żywopłotów, pasów zadrzewionych i rowów maksymalna szerokość wynosi 10 m,
  • dla oczek wodnych oraz zagajników śródpolnych włączając w to drzewa, krzewy i kamienie maksymalna wielkość wynosi 0,30 ha,
  • dla stref buforowych i miedz połączonych w jedną kategorię określono limit 20 m szerokości,
  • dla pasów gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu (bez produkcji) zwiększono maksymalną szerokość do 20 metrów.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zamieszczone są na kolejnych stronach ARiMR.

 

Zmiany w zasadach wypełniania wniosku w stosunku do roku 2017

Rolnicy posiadający w gospodarstwie ugór z okrywą roślinną należącą do traw, zobowiązani są do wykazywania takich obszarów we wniosku jako uprawa – trawy na ugorze. Nieprzerwana deklaracja trawy na ugorze na tej samej powierzchni spowoduje, że grunt ten po 5 latach stanie się trwałym użytkiem zielonym.

 

PAMIĘTAJ

Stworzenie sztucznych warunków wymaganych do uzyskania wsparcia w sprzeczności z celami prawa unijnego stanowić będzie podstawę do odmowy przyznania płatności.

Rolnicy otrzymujący wsparcie bezpośrednie, z wyjątkiem rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw, podlegać będą kontroli w zakresie zasady wzajemnej zgodności. Beneficjenci otrzymujący płatności bezpośrednie zobowiązani będą do utrzymywania wszystkich użytków rolnych, łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych, w dobrej kulturze rolnej.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady przyznawania płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego – płatności bezpośrednie (jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatności związane do powierzchni upraw, płatności związane do zwierząt, płatność dla małych gospodarstw) - otwórz

 

Zasady przyznawania płatności w przypadku nabycia gospodarstwa rolnego – płatność niezwiązana do tytoniu - otwórz

 

Zasady przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu spadkobiercy - otwórz

 

Zasady przyznawania płatności w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika - otwórz

 

Zasady przyznawania płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego, śmierci rolnika albo rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub innego zdarzenia prawnego innego niż śmierć rolnika, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, która/które wystąpiła/wystąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji – limity i progi określone dla poszczególnych płatności bezpośrednich, w tym dla rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw - otwórz

 

Informacja o możliwości i trybie żądania doręczania decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) i płatności na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007-2013, za rok 2018 - otwórz