Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2017

 

A     Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej:

 • Materiał graficzny
 • Oświadczenia współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności obszarowych, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW), płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013)/rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) /ekologicznej (PROW 2014-2020) (O-1/01) – otwórz
 • Oświadczenie o uprawie konopi włóknistych (O-4/01) – otwórz
 • Etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi lub w przypadku uprawy konopi włóknistych założonej z materiału matecznego - oświadczenie zachowującego odmianę, że materiał siewny został wyprodukowany zgodnie z metodyką hodowli przyjętą dla danej odmiany zawierające wskazanie odmiany konopi włóknistych oraz masy nasion dostarczonych do wysiewu, będące dokumentem równoważnym etykietom
 • Zezwolenie do prowadzenia uprawy konopi/ kopia zezwolenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, upoważnionego pracownika Agencji albo organ, który je wydał
 • Oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku posiadania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych (O-5/01) – otwórz
 • Dokumenty dot. rolnika aktywnego zawodowo
 • Dokumenty dotyczące utrzymywania obszarów proekologicznych

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności dla rolnika aktywnego zawodowo:

 • Zaświadczenie o przychodach z działalności pozarolniczej wydane przez właściwy organ podatkowy
 • Faktury w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w tym faktury VAT RR, o których mowa w art. 116 ust. 2 tej ustawy, albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji lub inne równoważne dowody potwierdzające sprzedaż produktów rolnych
 • Zaświadczenie o wysokości uzyskanego wsparcia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 wydane przez organ lub podmiot, który wypłacił takie wsparcie

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie:

 • Oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych (O-2/01) – otwórz
 • Oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku przestrzegania wymogów zazielenienia (O-3/01) – otwórz
 • Deklaracja o wspólnej realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych (P-5/01) – otwórz
 • Umowa rolników realizujących wspólnie praktykę proekologiczną (U-1/01) – otwórz
 • Oświadczenie o okolicznościach dokonania zmiany we wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie (O-18/01) - otwórz

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności dla młodych rolników:

 • Oświadczenie o osobach sprawujących faktyczną i trwałą kontrolę nad grupą osób (O-14/01) – otwórz
 • Oświadczenie o osobach sprawujących faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną (O-15/01) – otwórz
 • Oświadczenie młodego rolnika o pozostawaniu w związku małżeńskim z osobą nieposiadającą nadanego numeru PESEL (O-16/01) - otwórz
 • Dowody potwierdzające sprawowanie faktycznej i trwałej kontroli nad osobą prawną i datę rozpoczęcia sprawowania tej kontroli przez młodego rolnika
 • Dowody potwierdzające sprawowanie faktycznej i trwałej kontroli nad grupą osób w tym nad spółką cywilną i jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i datę rozpoczęcia sprawowania tej kontroli przez młodego rolnika

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych:

 • Oświadczenie o uprawie konopi włóknistych (O-4/01) – otwórz
 • Etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi lub w przypadku uprawy konopi włóknistych założonej z materiału matecznego - oświadczenie zachowującego odmianę, że materiał siewny został wyprodukowany zgodnie z metodyką hodowli przyjętą dla danej odmiany zawierające wskazanie odmiany konopi włóknistych oraz masy nasion dostarczonych do wysiewu, będące dokumentem równoważnym etykietom
 • Zezwolenie do prowadzenia uprawy konopi/ kopia zezwolenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, upoważnionego pracownika Agencji albo organ, który je wydał
 • Oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku posiadania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych (O-5/01) – otwórz

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do bydła lub  płatności do krów:

 • Oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności (O-6/01) - jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie płatności do bydła lub płatności do krów – otwórz  (pdf) - otwórz (aktywny pdf)
 • Oświadczenie współposiadacza o wyrażeniu zgodny na przyznanie płatności do bydła, krów, (O-9/01) - jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie płatności do bydła lub płatności do krów – otwórz

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do kóz lub płatności do owiec:

 • Oświadczenie o numerze siedziby stada, w którym zwierzęta są przetrzymywane (O-21/01) – otwórz

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do ziemniaków skrobiowych:

 • Umowa/ Kopia umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo odpowiednio przez podmiot, z którym została zawarta umowa albo grupę producentów rolnych, organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do buraków cukrowych:

 • Umowa/ Kopia umowy za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo producenta cukru

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do powierzchni uprawy pomidorów:

 • Umowa/ Kopia umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo odpowiednio przez podmiot, z którym została zawarta umowa albo grupę producentów rolnych, grupę producentów owoców i warzyw, organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu:

 • Dokumenty składane w przypadku, gdy w dniu 14 marca 2012 roku do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej wpisany był małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu

  • Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-10/01) – otwórz
  • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-11/01) – otwórz

 • Dokumenty składane w przypadku, gdy rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 roku była wpisana do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej do tytoniu

  • Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo
  • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe albo kopia tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego pracownika Agencji, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo
  • Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, albo
  • Prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku albo umowa w formie aktu notarialnego, na mocy których został dokonany dział spadku obejmujący gospodarstwo rolne, z którego wynika, iż uprawnienie do przyznania płatności niezwiązanej do tytoniu przeszło na rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności lub na jego małżonka
  • Oświadczenia spadkobiercy/ współspadkobiercy/ zapisobiercy/ współzapisobiercy windykacyjnego/ nabywcy/ współnabywcy gospodarstwa rolnego o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności niezwiązanej do tytoniu (O-12/01) – otwórz
  • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-11/01) – otwórz

 • Dokumenty składane w przypadku, gdy rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu lub jego małżonek odziedziczył w wyniku zapisu windykacyjnego gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 roku była wpisana do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej

  • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-11/01) – otwórz
  • Oświadczenia spadkobiercy/ współspadkobiercy/ zapisobiercy/ współzapisobiercy windykacyjnego/ nabywcy/ współnabywcy gospodarstwa rolnego o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności niezwiązanej do tytoniu (O-12/01) – otwórz
  • Prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem rolnym

 • Dokumenty składane w przypadku, gdy rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 roku była wpisana do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, a zbycie gospodarstwa nastąpiło przed dniem złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu

  • Umowa, na podstawie której rolnik nabył w całości gospodarstwo rolne lub kopia takiej umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji
  • Oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-13/01) – otwórz

 • Dokumenty składane w przypadku, gdy małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 roku była wpisana do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, a zbycie gospodarstwa nastąpiło przed dniem złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu

  • Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-10/01) – otwórz
  • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-11/01) – otwórzUmowa, na podstawie której rolnik nabył w całości gospodarstwo rolne lub kopia takiej umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji
  • Oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-13/01) – otwórz
  • Oświadczenia spadkobiercy/ współspadkobiercy/ zapisobiercy/ współzapisobiercy windykacyjnego/ nabywcy/ współnabywcy gospodarstwa rolnego o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności niezwiązanej do tytoniu (O-12/01) – otwórz

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do małych gospodarstw:

 • Oświadczenie o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw (O-020/01) - otwórz

 

B     Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (Płatności ONW)

 • Materiał graficzny
 • Oświadczenia współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności obszarowych, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW), płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013)/rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) /ekologicznej (PROW 2014-2020) (O-1/01) – otwórz

C     Płatność rolnośrodowiskowa (PROW 2007-2013) - Wykaz załączników/dokumentów wraz z terminem ich składania

 • Materiał graficzny
 • Oświadczenia współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności obszarowych, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW), płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) / rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) / ekologicznej (PROW 2014-2020) O-1/01 – otwórz

 • Oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności rolnośrodowiskowej z uwzględnieniem zwierząt, będących w jego posiadaniu:

 • Potwierdzenie prowadzenia produkcji nasiennej, wystawione przez jednostkę koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych - dokument zewnętrzny
 • Kopia umowy na rozmnażanie nasion, zawarta z jednostką koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych - dokument zewnętrzny
 • Kopia umowy zmieniającej umowę na rozmnażanie nasion, zawartej z jednostką koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych - dokument zewnętrzny

 • Oświadczenie o lokalnych rasach zwierząt gospodarskich:

 • Oświadczenie, zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych, potwierdzone przez Instytut Zootechniki:

 • Oświadczenie, zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zastąpione i jakimi je zastąpiono, potwierdzone przez Instytut Zootechniki:

 • Zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych:

 • Informacja o wynikach badania - dokument zewnętrzny
 • Oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej O-6/110 – otwórz
 • Informacja o realizowanym zobowiązaniu rolnośrodowiskowym w ramach PROW 2007-2013 P-1/110 – otwórz
 • Informacja o zamiarze zaprzestania uprawy krzewów w ramach wariantów 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne (PROW 2007-2013) P-5/110- otwórz

D     Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020) - Wykaz załączników/dokumentów wraz z terminem ich składania

 • Materiał graficzny
 • Oświadczenia współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności obszarowych, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW), płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) / rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) / ekologicznej (PROW 2014-2020) O-1/01 – otwórz

 •  Oświadczenie o lokalnych rasach zwierząt gospodarskich:

 • Oświadczenie, zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych, potwierdzone przez Instytut Zootechniki

 • Oświadczenie, zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zastąpione i jakimi je zastąpiono, potwierdzone przez Instytut Zootechniki:

 • Oświadczenie o grupie rolników lub grupie rolników i zarządców ubiegających się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) O-1/394 – otwórz

 • Informacja zawierająca wymogi określone przez eksperta przyrodniczego w zakresie pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 lub pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000:

 • Informacja zawierająca wymogi określone przez doradcę rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO):

 • Oświadczenie eksperta przyrodniczego lub doradcy rolnośrodowiskowego O-3/394 – otwórz
 • Kopia pierwszej i trzeciej strony planu działaności rolnośrodowiskowej - dokument zewnętrzny
 • Kopia pierwszej strony dokumentacji przyrodniczej - dokument zewnętrzny
 • Informacja o wynikach badania - dokument zewnętrzny
 • Oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej O-6/110 – otwórz
 • Kopia dokumentu zawierającego wyniki analizy gleby - dokument zewnętrzny
 • Oświadczenie, w którym są wskazane działki rolne, których dotyczą wyniki analizy gleby O-4/394 - otwórz
 • Informacja o realizowanym zobowiązaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach PROW 2014-2020 P-1/110 – otwórz
 • Oświadczenie o uzupełnieniu lub poprawieniu planu działalności rolnośrodowiskowej O-2/394 – otwórz

 

E     Płatność ekologiczna (PROW 2014-2020) - Wykaz załączników/dokumentów wraz z terminem ich składania

 • Materiał graficzny
 • Oświadczenie współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności obszarowych, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW), płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) / rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) / ekologicznej (PROW 2014-2020) O-1/01- otwórz
 • Oświadczenie o grupie rolników, ubiegających się o przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) O-1/395 – otwórz
 • Oświadczenie o utrzymaniu minimalnej obsady drzew, przez 2 lata od zakończenia realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie upraw sadowniczych O-2/395 – otwórz

 • Oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ekologicznej z uwzględnieniem zwierząt, będących w jego posiadaniu:

 • Zaświadczenie o przychodach z działalności pozarolniczej wydane przez właściwy organ podatkowy- dokument zewnętrzny
 • Faktury w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w tym faktury VAT RR, o których mowa w art. 116 ust. 2 tej ustawy, albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji lub inne równoważne dowody potwierdzające sprzedaż produktów rolnych - dokument zewnętrzny
 • Zaświadczenie o wysokości uzyskanego wsparcia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 wydane przez organ lub podmiot, który wypłacił takie wsparcie - dokument zewnętrzny
 • Kopia pierwszej i trzeciej strony planu działalności ekologicznej - dokument zewnętrzny

 • Zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych:

 • Kopia świadectwa oceny polowej materiału siewnego wydanego na podstawie przepisów o nasiennictwie - dokument zewnętrzny
 • Zaświadczenie o wydaniu świadectwa oceny polowej materiału siewnego wydane przez właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa - dokument zewnętrzny
 • Oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub wieloletniej – w pierwszym roku uprawy tej rośliny O-3/395 - otwórz
 • Informacja o realizowanym zobowiązaniu ekologicznym w ramach (PROW 2014-2020) P-1/110– otwórz
 • Oświadczenie o uzupełnieniu lub poprawieniu planu działalności ekologicznej O-2/394 – otwórz
 • Oświadczenie o rodzaju uprawianych na danej działce rolnej drzew i krzewów O-4/395 – otwórz

 

F      Pomoc na zalesienie gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów innych niż rolne (PROW 2007-2013)

 • Materiał graficzny
 • Decyzja w sprawie przekwalifikowania zalesionego gruntu na grunt leśny albo zaświadczenie o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

G     Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa (PROW 2014-2020)

 • Materiał graficzny
 • Pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia\
 • Kopia planu zalesienia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan
 • Dokumenty potwierdzające własność gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia
 • Materiał graficzny
 • Pisemna zgoda pozostałych współwłaścicieli na przyznanie premii pielęgnacyjnej do tych gruntów, jeżeli grunty te stanowią przedmiot własności
 • Pisemna zgoda małżonka rolnika na przyznanie premii pielęgnacyjnej do tych gruntów, jeżeli grunty te stanowią własność małżonka rolnika