Płatność za zazielenienie w roku 2017

Podstawowe informacje

W roku 2017 wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzymają płatność za zazielenienie.

Warunkiem przyznania płatności za zazielenienie jest realizacja praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, na wszystkich hektarach kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej lub tzw. praktyki równoważnej, w zakresie:

 • dywersyfikacji upraw, - otwórz
 • utrzymania trwałych użytków zielonych (TUZ), w tym wyznaczonych jako wartościowe pod względem środowiskowym (TUZ C), - otwórz
 • utrzymania obszarów proekologicznych. - otwórz

 

PAMIĘTAJ

Od roku 2017 w przypadku, gdy rolnik nie będzie realizował praktyk zazielenienia (dywersyfikacja upraw, utrzymywanie obszarów proekologicznych i zachowanie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym), stosowane będą dodatkowe kary administracyjne. Wysokość takiej kary może wynosić maksymalnie 20% kwoty przypadającej na obszar zatwierdzony do jednolitej płatności obszarowej.

 

Z obowiązku realizacji praktyk zazielenienia wyłączeni są rolnicy, którzy:

 •  prowadzą działalność rolniczą na powierzchni gruntów ornych mniejszej niż 10 ha i nie posiadają trwałych użytków zielonych lub
 • uznani zostali za rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw, lub
 • prowadzą w gospodarstwie produkcję metodami ekologicznymi, zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym w odniesieniu do tej części gospodarstwa, na której prowadzą taką produkcję.

Z realizacji praktyk zazielenienia możliwe jest także wyłączenie rolników, którzy na części gruntów ornych w gospodarstwie prowadzą produkcję ekologiczną pod warunkiem, że pozostała powierzchnia gruntów ornych zajmuje powierzchnię poniżej 10 ha.

W przypadku gospodarstw ekologicznych, o ile na wszystkich gruntach produkcja prowadzona jest zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym (co potwierdza jednostka certyfikująca) otrzymanie płatności za zazielenienie nie będzie wiązało się z koniecznością dokonania jakichkolwiek zmian w sposobie gospodarowania. Jeżeli tylko na części gruntów prowadzona jest produkcja metodami ekologicznymi, rolnik zobowiązany jest do realizacji praktyk zazielenienia, z tym, że realizacja praktyk w zakresie dywersyfikacji upraw i obowiązku utrzymywania obszarów proekologicznych zależy od powierzchni gruntów ornych nie objętych produkcją metodami ekologicznymi.

Rolnicy gospodarujący na obszarach Natura 2000 oraz objętych tzw. ramową dyrektywą wodną będą otrzymywać płatność za zazielenienie pod warunkiem realizacji praktyk zazielenienia zgodnie z celami dyrektywy ptasiej, siedliskowej oraz ramowej dyrektywy wodnej.

 

Rolnicy podlegający obowiązkowi realizacji praktyk w zakresie dywersyfikacji upraw lub utrzymania obszaru EFA zobowiązani są do:

 • podania we wniosku o przyznanie płatności poszczególnych upraw i ich powierzchni,
 • dołączenia do wniosku oświadczenia o powierzchni obszarów proekologicznych,
 • wyrysowania poszczególnych upraw i elementów proekologicznych na materiale graficznym.

 

W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności za zazielenienie do wniosku dołącza się (jeśli dotyczy):

 • oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych,
 • oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku przestrzegania wymogów zazielenienia,
 • deklarację o wspólnej realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych,
 • umowę rolników realizujących wspólnie praktykę proekologiczną.

 

Szczegółowe zasady realizacji praktyk zazielenienia są również dostępne w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Na stronie internetowej ARiMR dostępny jest także kalkulator w zakresie płatności za zazielenienie.