PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE W ROKU 2017

 

Informacje ogólne

 Katalog realizowanych w Polsce płatności bezpośrednich w 2017 r. obejmuje:

 •  Jednolitą płatność obszarową (JPO) – otwórz
 •  Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. płatność za zazielenienie) - otwórz
 • Płatność dla młodych rolników - otwórz
 •  Płatność dodatkową (redystrybucyjną)  - otwórz
 •  Płatności związane z produkcją  - otwórz
 •  Płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego  - otwórz
 • System dla małych gospodarstw (od roku 2016 rolnik nie ma możliwości przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw)  - otwórz

 

Informacje istotne z punktu widzenia współpracy rolników z ARiMR na gruncie obsługi wniosków o przyznanie wsparcia bezpośredniego w 2017 r.

 • Rolnicy, którzy w 2016 roku ubiegali się o wsparcie bezpośrednie, na początku 2017 r., otrzymają od ARiMR wstępnie wypełnione wnioski wraz z materiałem graficznym. Wraz z wnioskiem, rolnik otrzyma instrukcję wypełniania spersonalizowanego wniosku o przyznanie płatności i materiału graficznego na rok 2017.
 • Rolnik, który nie składał wniosku o przyznanie płatności w 2016 r., będzie mógł pobrać czysty formularz w biurze powiatowym i oddziałach regionalnych ARiMR lub ze strony internetowej www.arimr.gov.pl.
 • Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego jest zobowiązany do złożenia wniosku we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę, biurze powiatowym ARiMR.
 • Wniosek o przyznanie płatności można złożyć bezpośrednio przez Internet korzystając z platformy aplikacyjnej e-Wniosek dostępnej na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl.

 

PAMIĘTAJ

Przyznanie rolnikowi płatności bezpośrednich zależy od spełnienia minimalnych wymogów i kryteriów rolnika aktywnego zawodowo - otwórz

 Stworzenie sztucznych warunków wymaganych do uzyskania wsparcia w sprzeczności z celami prawa unijnego stanowić będzie podstawę do odmowy przyznania płatności. 

 Rolnicy otrzymujący wsparcie bezpośrednie, z wyjątkiem rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw, podlegać będą kontroli w zakresie zasady wzajemnej zgodności. Beneficjenci otrzymujący płatności bezpośrednie zobowiązani będą do utrzymywania wszystkich użytków rolnych, łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych, w dobrej kulturze rolnej  - otwórz

 

Zmiany w zasadach przyznawania płatności w stosunku do roku 2016

 Płatność do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych została zastąpiona płatnością do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno i płatnością do powierzchni upraw roślin pastewnych.

 Płatność do powierzchni upraw owoców miękkich (malin i truskawek) została zastąpiona płatnością do powierzchni uprawy truskawek.

 Od roku 2017 płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych - przysługuje do całej powierzchni uprawy buraków cukrowych objętej umową.

 Płatność do bydła lub płatność do krów - przysługuje maksymalnie do 20 szt. zwierząt spełniających warunki kwalifikowalności.

 Płatność do owiec przysługuje do samic przetrzymywanych w gospodarstwie w okresie od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia 2017 r., jeżeli wiek tych samic w dniu 15 maja 2017 r. będzie wynosił, co najmniej 12 miesięcy.

 Od roku 2017 w przypadku, gdy rolnik nie będzie realizował praktyk zazielenienia (dywersyfikacja upraw, utrzymywanie obszarów proekologicznych i zachowanie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym), stosowane będą dodatkowe kary administracyjne. Wysokość takiej kary może wynosić maksymalnie 20% kwoty przypadającej na obszar zatwierdzony do jednolitej płatności obszarowej.

 Do gruntów, na których położone są lotniska, boiska sportowe lub pola golfowe mogą być przyznane płatności bezpośrednie, jeśli grunty te są wykorzystywane głównie do prowadzenia działalności rolniczej, a jej prowadzenie nie jest utrudnione przez intensywność, charakter, okres trwania i harmonogram działalności pozarolniczej.

 W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji oraz w przypadku, gdy wystąpiło zdarzenie, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji, spadkobierca lub następca prawny może złożyć oświadczenie o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw wraz z wnioskiem o przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika lub następstwa prawnego.

 

Zmiany w zasadach wypełniania wniosku w stosunku do roku 2016

 Płatność dla młodych rolników - rolnik, który pozostaje w związku małżeńskim i razem z małżonkiem prowadzi gospodarstwo rolne, podaje we wniosku numer PESEL małżonka w celu zweryfikowania daty rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej przez małżonka. W przypadku, gdy małżonek rolnika nie ma nadanego numeru PESEL, do wniosku należy dołączyć Oświadczenie młodego rolnika o pozostawaniu w związku małżeńskim z osobą nieposiadającą nadanego numeru PESEL, w którym to oświadczeniu należy podać: datę urodzenia małżonka, datę rozpoczęcia przez małżonka działalności rolniczej oraz rodzaj i nr dokumentu tożsamości.

 Płatność do owiec oraz płatność do kóz – do wniosku nie dołącza się Oświadczenia o zwierzętach zadeklarowanych do płatności.

Do wniosku, rolnik dołącza oświadczenie o numerze siedziby stada, w którym zwierzęta są przetrzymywane, jeżeli jest inny niż numer siedziby stada wnioskodawcy zgłoszonej do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt. Na oświadczeniu tym współposiadacz także wyraża zgodę na ubieganie się o przyznanie płatności  (obowiązek wyrażenia zgody nie dotyczy małżonków)

Jeżeli w trakcie kontroli na miejscu okaże się, że potencjalnie kwalifikujące się samice kóz lub samice owiec są nieprawidłowo zidentyfikowane lub zarejestrowane w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ), wówczas zwierzęta takie nie kwalifikują się do przyznania płatności, co skutkuje zmniejszeniem kwoty płatności a nawet jej odmową. Zgłoszenie do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ) zastępuje pisemne wycofanie wniosku o przyznanie płatności do owiec oraz płatności do kóz.

 Zgłoszenie przemieszczenia wszystkich kwalifikujących się zwierząt w okresie przetrzymywania jest równoznaczne z wycofaniem wniosku o przyznanie danej płatności.

 W części VII wniosku Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania powierzchni gruntów znajdujących się na działce ewidencyjnej, które nie zostaną zgłoszone do płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), wypłaty pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020), z wyszczególnieniem powierzchni upraw trwałych, powierzchni trwałych użytków zielonych oraz powierzchni gruntów ornych, z podaniem nazwy uprawy.

 Na materiale graficznym nie jest wymagany podpis wnioskodawcy. Należy jednak wyrysować powierzchnie niezgłoszone do płatności zadeklarowane we wniosku.

 We wniosku o przyznanie płatności wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020), na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia. Ubiegając się o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, beneficjent obowiązkowo wypełnia Oświadczenie o powierzchni gruntu, na którym zostało wykonane zalesienie, lub gruntu z sukcesją naturalną w ramach PROW 2014–2020. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020) zostały opisane w sekcji B niniejszej instrukcji.

 

 

 • Zasady przyznawania płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego – płatności bezpośrednie (jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatności związane do powierzchni upraw, płatności związane do zwierząt, płatność dla małych gospodarstw) - otwórz
 • Zasady przyznawania płatności w przypadku nabycia gospodarstwa rolnego – płatność niezwiązana do tytoniu - otwórz
 • Zasady przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu spadkobiercy - otwórz
 • Zasady przyznawania płatności w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika - otwórz
 • Zasady przyznawania płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego, śmierci rolnika albo rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub innego zdarzenia prawnego innego niż śmierć rolnika, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, która/które wystąpiła/wystąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji – limity i progi określone dla poszczególnych płatności bezpośrednich, w tym dla rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw - otwórz
 • Informacja o możliwości i trybie żądania doręczania decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) i płatności na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007-2013, za rok 2017 - otwórz