WYKAZ WSPÓLNOTOWYCH AKTÓW PRAWNYCH

PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

W ROKU 2017

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008   (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 549, z późn. zm.) - otwórz

Zmienione przez:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2393 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), (UE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania, (UE) nr 1307/2013 ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz (UE) nr 652/2014 ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin   (Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017 r., str. 15) - otwórz

  • Akty delegowane

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności   (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014 r., str. 48, z późn. zm.) - otwórz

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro   (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014 r., str. 18, z późn. zm.) - otwórz 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1612 z dnia 8 września 2016 r. przyznające pomoc na ograniczenie produkcji mleka   (Dz. Urz. UE L 242 z 09.09.2016 r., str. 4) - otwórz

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1613 z dnia 8 września 2016 r. przewidujące nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych   (Dz. Urz. UE L 242 z 09.09.2016 r., str. 10, z późn. zm.) - otwórz

  •  Akty wykonawcze

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 367/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. ustanawiające saldo netto udostępnione na wydatki EFRG   (Dz. Urz. UE L 108 z 11.04.2014 r., str. 13, z późn. zm.) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności   (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014 r., str. 69, z późn. zm.) - otwórz

Zmienione przez:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/807 z dnia 11 maja 2017 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 w odniesieniu do ostatecznego terminu składania pojedynczego wniosku, wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność, ostatecznego terminu zgłaszania zmian w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność oraz ostatecznego terminu składania wniosków o przydział uprawnień do płatności lub zwiększenie wartości uprawnień do płatności w ramach systemu płatności podstawowej w 2017 r.   (Dz. Urz. UE L 121 z 12.05.2017 r., poz. 35) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 834/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania wspólnych ram monitorowania i ewaluacji wspólnej polityki rolnej   (Dz. Urz. UE L 230 z 01.08.2014 r., str. 1) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości   (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014 r., str. 59, z późn. zm.) - otwórz

Zmienione przez:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2018/56 z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 908/2014 ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości   (Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2018 r., str. 9) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1758 z dnia 27 września 2017 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania   (Dz. Urz. UE L 250 z 28.09.2017 r., str. 1) – otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1236 z dnia 7 lipca 2017 r. ustalające współczynnik korygujący dla płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2017 (Dz. Urz. UE L 177 z 08.07.2017 r., str. 34) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2197 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zwrotu środków przeniesionych z roku budżetowego 2017, zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017 r., str. 86, z późn. zm.) - otwórz

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009   (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 608, z późn. zm.) - otwórz

Zmienione przez:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2393 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), (UE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania, (UE) nr 1307/2013 ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz (UE) nr 652/2014 ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin   (Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017 r., str. 15) - otwórz

  • Akty delegowane

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia   (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.) - otwórz

Zmienione przez:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1155 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do środków kontroli dotyczących uprawy konopi, niektórych przepisów dotyczących płatności z tytułu zazieleniania, płatności dla młodych rolników sprawujących kontrolę nad osobą prawną, obliczania kwoty na jednostkę w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, ułamkowych części uprawnień do płatności oraz niektórych wymogów dotyczących powiadomień odnoszących się do systemu jednolitej płatności obszarowej i dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, a także zmieniające załącznik X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2017 r., str. 1) - otwórz

  •  Akty wykonawcze

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 641/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej   (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014 r., str. 74) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1616 z dnia 8 września 2016 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ewentualnej rewizji środków dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją w sektorze mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do roku składania wniosków 2017   (Dz. Urz. UE L 242 z 09.09.2016 r., str. 19) - otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1272 z dnia 14 lipca 2017 r. ustalające na rok 2017 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013  (Dz. Urz. UE L 184 z 15.07.2017 r., str. 5) - otwórz


fileadmin/pliki/PB_2015/P_WZSO/Kampania_2017/akty_prawne_OB/D20171895.pdf