Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska

Płatność za zazielenienie w roku 2016 - podstawowe informacje

W roku 2016 wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzymają płatność za zazielenienie. 

Warunkiem przyznania płatności za zazielenienie jest realizacja praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, na wszystkich hektarach kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej lub tzw. praktyki równoważnej, w zakresie:

Z obowiązku realizacji powyższych praktyk wyłączeni są rolnicy, którzy:

 • prowadzą działalność rolniczą na powierzchni gruntów ornych mniejszej niż 10 ha i nie posiadają trwałych użytków zielonych lub
 • uznani zostali za rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw, lub
 • prowadzą w gospodarstwie produkcję metodami ekologicznymi, zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym w odniesieniu do tej części gospodarstwa, na której prowadzą taką produkcję.
 • Z realizacji praktyk zazielenienia możliwe jest także wyłączenie rolników, którzy na części gruntów ornych w gospodarstwie prowadzą produkcję ekologiczną pod warunkiem, że pozostała powierzchnia gruntów ornych zajmuje powierzchnię poniżej 10 ha. 
 • W przypadku gospodarstw ekologicznych, o ile na wszystkich gruntach produkcja prowadzona jest zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym (co potwierdza jednostka certyfikująca) otrzymanie płatności za zazielenienie nie będzie wiązało się z koniecznością dokonania jakichkolwiek zmian w sposobie gospodarowania. Jeżeli tylko na części gruntów prowadzona jest produkcja metodami ekologicznymi, rolnik zobowiązany jest do realizacji praktyk zazielenienia, z tym, że realizacja praktyk w zakresie dywersyfikacji upraw i obowiązku utrzymywania obszarów proekologicznych zależy od powierzchni gruntów ornych nie objętych produkcją metodami ekologicznymi.
 • Rolnicy gospodarujący na obszarach Natura 2000 oraz objętych tzw. ramową dyrektywą wodną będą otrzymywać płatność za zazielenienie pod warunkiem realizacji praktyk zazielenienia zgodnie z celami dyrektywy ptasiej, siedliskowej oraz ramowej dyrektywy wodnej. 

 

Rolnicy podlegający obowiązkowi realizacji praktyk w zakresie dywersyfikacji upraw lub utrzymania obszaru EFA zobowiązani są do:

 •  podania we wniosku o przyznanie płatności poszczególnych upraw i ich powierzchni,
 •  dołączenia do wniosku oświadczenia o powierzchni obszarów proekologicznych,
 •  wyrysowania poszczególnych upraw i elementów proekologicznych na materiale graficznym.

W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności za zazielenienie do wniosku dołącza się (jeśli dotyczy):

 •  oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych,
 •  oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku przestrzegania wymogów zazielenienia,
 •  deklarację o wspólnej realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych,
 •  umowę rolników realizujących wspólnie praktykę proekologiczną.

Szczegółowe zasady realizacji praktyk zazielenienia są również dostępne w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. 

Na stronie internetowej ARiMR dostępny jest także kalkulator w zakresie płatności za zazielenienie.