Płatności bezpośrednie w roku 2016 - informacje ogólne

Od 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako agencja płatnicza, rozpoczęła realizację zreformowanego systemu wsparcia bezpośredniego. 

! Informacje istotne z punktu widzenia współpracy rolników z ARiMR na gruncie obsługi wniosków o przyznanie wsparcia bezpośredniego w 2016 r.

 • Rolnicy, którzy w 2015 roku ubiegali się o wsparcie bezpośrednie, na początku 2016 r., otrzymają od ARiMR wstępnie wypełnione wnioski wraz z materiałem graficznym.Wraz z wnioskiem, rolnik otrzyma instrukcję wypełniania spersonalizowanego wniosku o przyznanie płatności i materiału graficznego na rok 2016.
 • Rolnik, który nie składał wniosku o przyznanie płatności w 2015 r., będzie mógł pobrać czysty formularz w biurze powiatowym i oddziałach regionalnych ARiMR lub ze strony internetowej www.arimr.gov.pl. Korzystając z platformy aplikacyjnej e-Wniosek umieszczonej na tej stronie, rolnik będzie mógł również złożyć wniosek bezpośrednio przez Internet.
 • Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego jest zobowiązany do złożenia wniosku we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę, biurze powiatowym ARiMR.
 • Wniosek o przyznanie płatności można złożyć za pomocą aplikacji e-Wniosek dostępnej na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl.

W roku 2016 wprowadzono następujące zmiany we wzorze wniosku o przyznanie płatności oraz w zasadach przyznawania płatności:

 • Na wniosku wnioskodawca może dodatkowo ubiegać się o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w ramach PROW 2014-2020.
 • Od roku 2016 brak jest możliwości uznania rolnika za uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw (na wniosek rolnika i z urzędu). W roku 2016 płatność dla małych gospodarstw obejmuje wyłącznie rolników, których włączono do tego systemu w 2015 roku. W roku 2016 rolnik może jedynie wystąpić z systemu dla małych gospodarstw wypełniając Część IV wniosku lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie do dnia 30 września 2016 r.
 • W części VII wniosku Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania powierzchni gruntów znajdujących się na działce ewidencyjnej, które nie zostaną zgłoszone do płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) lub premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020), z wyszczególnieniem powierzchni trwałych użytków zielonych oraz powierzchni gruntów ornych, z podaniem nazwy uprawy. 
 • W ramach płatności dla młodych rolników, w przypadku osób prawnych i grup osób, w których więcej niż jedna osoba spełnia kryteria młodego rolnika, w każdym roku, w odniesieniu do którego osoba prawna lub grupa osób składa wniosek o przyznanie płatności w ramach systemu dla młodych rolników, weryfikacji będzie podlegało sprawowanie faktycznej i trwałej kontroli nad daną osobą prawną lub grupą osób w zakresie decyzji dotyczących zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego.

 

UWAGA!

Od roku 2016 płatność bezpośrednia do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje rolnikowi, który ma do tej działki tytuł prawny.

 

Katalog realizowanych w Polsce płatności bezpośrednich w 2016 r. obejmuje:

W roku 2016, rolnik nie będzie miał możliwości przystąpienia do:

 • Systemu dla małych gospodarstw.  - otwórz

PAMIĘTAJ!

!  Przyznanie rolnikowi płatności bezpośrednich zależy od spełnienia minimalnych wymogów i kryteriów rolnika aktywnego zawodowo.   - otwórz

!   Ponadto, stworzenie sztucznych warunków wymaganych do uzyskania wsparcia w sprzeczności z celami prawa unijnego stanowić będzie podstawę do odmowy przyznania płatności. 

!   Rolnicy otrzymujący wsparcie bezpośrednie, z wyjątkiem rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw, podlegać będą kontroli na gruncie zasady wzajemnej zgodności. Beneficjenci otrzymujący płatności bezpośrednie zobowiązani będą do utrzymywania wszystkich użytków rolnych, łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych, w dobrej kulturze rolnej .  - otwórz

 

 1. Zasady przyznawania płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego – płatności bezpośrednie (jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatności związane do powierzchni upraw, płatności związane do zwierząt, płatność dla małych gospodarstw) - otwórz
 2. Zasady przyznawania płatności w przypadku nabycia gospodarstwa rolnego – płatność niezwiązana do tytoniu - otwórz
 3. Zasady przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu spadkobiercy - otwórz
 4. Zasady przyznawania płatności w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika - otwórz
 5. Zasady przyznawania płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego, śmierci rolnika albo rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub innego zdarzenia prawnego innego niż śmierć rolnika, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, która/które wystąpiła/wystąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji – limity i progi określone dla poszczególnych płatności bezpośrednich, w tym dla rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw - otwórz
 6. Informacja o możliwości i trybie żądania doręczania decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) i płatności na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007-2013, za rok 2016 - otwórz