Kalkulator praktyk zazielenienia

Instrukcja korzystania z kalkulatora w zakresie płatności za zazielenienie

Kalkulator dla płatności za zazielenienie - narzędzie pomocne rolnikowi w podjęciu decyzji produkcyjnych.

Przed wprowadzaniem danych do kalkulatora w zakresie płatności za zazielenienie  proponuje się zapoznać z niniejszą instrukcją. Szczegółowe zasady realizacji praktyk zazielenienia są dostępne na stronie internetowej ARiMR.

Kalkulator jest narzędziem, który ma na celu pomoc rolnikom w sprawdzeniu, czy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 podlegają oni wyłączeniu z obowiązku realizacji praktyki dywersyfikacji upraw oraz praktyki utrzymania obszaru proekologicznego.

Rolnikom, którzy są objęci obowiązkiem realizacji powyższych praktyk, kalkulator umożliwia sprawdzenie, czy przy wskazanej przez nich powierzchni gruntów rolnych, strukturze zasiewów, wielkości obszarów proekologicznych, spełniają oni warunki w zakresie przestrzegania praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska.

Część I - dywersyfikacja upraw.

Dane wprowadzane przez rolnika:

 • Czy rolnik realizuje zobowiązanie w zakresie pakietu 1 w ramach PROW? - należy wybrać z listy TAK lub NIE.
 • Powierzchnia użytków rolnych posiadanych przez rolnika [ha] - należy wprowadzić powierzchnię użytków rolnych ogółem w gospodarstwie.
 • Powierzchnia gruntów ornych w gospodarstwie, w tym niezgłoszonych do płatności [ha] - należy wprowadzić powierzchnię gruntów ornych ogółem w gospodarstwie, łącznie z gruntami ornymi niezgłoszonymi do płatności.
 • Maksymalna powierzchnia uprawy głównej na gruntach ornych [ha] - wartość wyliczana automatycznie dla gospodarstw o powierzchni gruntów ornych od 10 ha, po wprowadzeniu powierzchni gruntów ornych. Wyliczana jako 75% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.
 • Maksymalna powierzchnia dwóch upraw głównych na gruntach ornych [ha] - wartość wyliczana automatycznie dla gospodarstw o powierzchni gruntów ornych powyżej 30 ha, po wprowadzeniu wartości w polu "Powierzchnia gruntów ornych w gospodarstwie, w tym niezgłoszonych do płatności". Wyliczana jako 95% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.
 • Liczba wymaganych upraw na gruntach ornych - wartość wyliczana automatycznie, po wprowadzeniu powierzchni gruntów ornych. Dla gospodarstw o powierzchni gruntów ornych od 10 do 30 ha liczba wymaganych upraw na gruntach ornych wynosi 2; dla gospodarstw o powierzchni gruntów ornych powyżej 30 ha liczba wymaganych upraw na gruntach ornych wynosi 3.
 • Powierzchnia traw na gruntach ornych lub innych roślin pastewnych zielnych[ha] - należy wprowadzić łączną powierzchnię traw na gruntach lub/i innych roślin pastewnych zielnych w gospodarstwie. W zakładce Gatunki roślin kwalifikujące się do kategorii "trawy lub inne zielne rośliny pastewne", pomocniczo wykazane zostały rośliny, których powierzchnię należy uwzględnić w powierzchni traw na gruntach ornych lub innych roślin pastewnych zielnych, pod warunkiem, że rośliny te zostały przeznaczone na paszę.
 • Powierzchnia gruntów ugorowanych [ha] - należy podać powierzchnię gruntów ugorowanych w gospodarstwie.
 • Powierzchnia TUZ [ha] - należy podać łączną powierzchnię trwałych pastwisk i/lub trwałych łąk w gospodarstwie.
 • Nazwa uprawy oraz powierzchnia uprawy [ha] - należy wybrać z rozwijanej listy uprawy o największym areale, których produkcja jest prowadzona na gruntach ornych. Aby określić dla danej uprawy rodzaj/gatunek rośliny, należy skorzystać z wykazu roślin, dostępnego po naciśnięciu przycisku "Wykaz roślin".  Dla wybranych upraw należy wprowadzić powierzchnię zajmowaną przez poszczególne uprawy.  Liczba wybranych upraw musi odpowiadać  wartości wskazanej dla pola "Liczba wymaganych upraw na gruntach ornych".
 • W przypadku, gdy uprawami o największym areale są  rośliny, wymienione w słowniku „Gatunki roślin kwalifikujące się do kategorii trawy i inne zielne rośliny pastewne" oraz rośliny te zostały przeznaczone na paszę, wówczas w polu "Powierzchnia traw na gruntach ornych lub innych roślin pastewnych zielnych" należy wprowadzić łączną powierzchnię zajmowaną przez trawy oraz rośliny zielne pastewne. Natomiast w przypadku, gdy  rośliny, wymienione w słowniku „Gatunki roślin kwalifikujące się do kategorii trawy i inne zielne rośliny pastewne" nie zostały przeznaczone na paszę ( np. produkcja nasienna), wówczas należy wybrać odpowiedni gatunek rośliny z rozwijanej listy upraw dla pola „Nazwa uprawy oraz powierzchnia uprawy”.

Część II - obszar proekologiczny.

Dane w zakresie utrzymania obszaru proekologicznego należy wprowadzić tylko w przypadku, gdy grunty orne gospodarstwa rolnego obejmują więcej niż 15 ha.

 • Wspólna realizacja obowiązku utrzymania obszaru EFA - należy wybrać z listy TAK lub NIE
 • Poszczególne elementy obszaru proekologicznego - należy podać wartości rzeczywiste (bez stosowania współczynników ważenia i konwersji) dla posiadanych elementów obszaru proekologicznego, zwracając uwagę na jednostkę miary wymaganą dla danego elementu obszaru proekologicznego: m lub m2.
 • Wartości rzeczywiste przeliczane są automatyczne w oparciu o współczynnik konwersji oraz ważenia dla poszczególnych elementów EFA. 
 • Wymagana powierzchnia obszaru EFA [ha] - wartość wyliczana automatycznie po wprowadzeniu wartości w polu "Powierzchnia gruntów ornych w gospodarstwie, w tym niezgłoszonych do płatności" oraz po wybraniu wartości NIE w polu "Wspólna realizacja obowiązku utrzymania obszaru EFA", jako 5% powierzchni gruntów ornych. Wartość ta wyliczana jest dla gospodarstw o powierzchni gruntów ornych powyżej 15 ha.
 • Wymagana powierzchnia obszaru EFA ("wspólna realizacja") [ha] - wartość wyliczana automatycznie po wprowadzeniu wartości w polu "Powierzchnia gruntów ornych w gospodarstwie, w tym niezgłoszonych do płatności" oraz po wybraniu wartości TAK w polu "Wspólna realizacja obowiązku utrzymania obszaru EFA", jako 2,5% powierzchni gruntów ornych. Wartość ta wyliczana jest dla gospodarstw o powierzchni gruntów ornych powyżej 15 ha.

Część III - WYNIK.

Wartości wyliczane przez kalkulator:

 • Udział uprawy głównej w powierzchni gruntów ornych - wartość wyliczana przez kalkulator jako stosunek powierzchni uprawy o największym areale do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.
 •  Udział dwóch upraw głównych w powierzchni gruntów ornych - wartość wyliczana przez kalkulator.
 • Powierzchnia obszaru EFA [ha] - wartość wyliczana przez kalkulator po wprowadzeniu danych w zakresie poszczególnych elementów obszaru proekologicznego dla gospodarstw o powierzchni gruntów ornych powyżej 15 ha. Wartość przeliczona na ha.
 • Udział obszaru EFA w powierzchni gruntów ornych - wartość wyliczana przez kalkulator poprzez iloraz danych z wiersza "Powierzchnia obszaru EFA" względem "Powierzchnia gruntów ornych w gospodarstwie, w tym niezgłoszonych do płatności [ha]". Wartość wyliczana dla gospodarstw powyżej 15 ha gruntów ornych.
 • Czy gospodarstwo zwolnione z dywersyfikacji? - wartość wyliczana przez kalkulator na podstawie danych wprowadzonych przez rolnika; może przyjmować wartości TAK lub NIE.
 • Czy spełniony warunek dywersyfikacji? - wartość wyliczana przez kalkulator na podstawie danych wprowadzonych przez rolnika; może przyjmować wartości TAK lub NIE lub NIE DOTYCZY. Jeżeli gospodarstwo jest zwolnione z dywersyfikacji, nie sprawdzany jest ten warunek i pole przyjmuje wówczas wartość NIE DOTYCZY.
 • Czy spełniony warunek utrzymywania obszaru proekologicznego? - wartość wyliczana przez kalkulator na podstawie danych wprowadzonych przez rolnika; może przyjmować wartości TAK lub NIE lub NIE DOTYCZY. Jeżeli gospodarstwo jest zwolnione z dywersyfikacji, nie sprawdzany jest ten warunek i pole przyjmuje wówczas wartość NIE DOTYCZY.
 •  Czy gospodarstwo zwolnione z obowiązku utrzymywania obszaru proekologicznego? - wartość wyliczana przez kalkulator na podstawie danych wprowadzonych przez rolnika; może przyjmować wartości TAK lub NIE.

Kalkulator zazielenienia

Dane dotyczące dywersyfikacji upraw:    


Część całkowitą od części dziesiętnej należy rozdzielać kropką

Czy rolnik realizuje zobowiązanie w zakresie pakietu rolnictwo zrównoważone w ramach PROW 2014-2020 (praktyki zrównoważone)?
Powierzchnia użytków rolnych posiadanych przez rolnika [ha]
Powierzchnia gruntów ornych w gospodarstwie, w tym niezgłoszonych do płatności [ha]
Maksymalna powierzchnia uprawy głównej na gruntach ornych [ha] 0
Maksymalna powierzchnia dwóch upraw głównych na gruntach ornych [ha] 0
Liczba wymaganych upraw na gruntach ornych 0
Powierzchnia traw na gruntach ornych lub innych roślin pastewnych zielnych [ha]
Powierzchnia gruntów ugorowanych [ha]
Powierzchnia TUZ [ha]
Nazwa uprawy oraz powierzchnia uprawy
Nazwa uprawy oraz powierzchnia uprawy
Nazwa uprawy oraz powierzchnia uprawy
    
  Powierzchnia gruntów ornych w gospodarstwie, w tym niezgłoszonych do płatności [ha] Powierzchnia gruntów ornych w gospodarstwie, w tym niezgłoszonych do płatności [m2]
Grunty orne *  
Obszar Symbol elementu EFA Jednostka miary [ha/m2/m/szt.] Współczynnik przekształcenie (m/ drzewo na m2) Współczynnik ważenia Wyliczona powierzchnia [m2]
Strefy buforowe (należy podać powierzchnie w mb.) EFA9 6 1.5
Zagajnik o krótkiej rotacji (należy podać powierzchnie w m2) EFA12 - 0.3
Obszary zalesione w ramach PROW po 2008 r. (należy podać powierzchnie w m2) EFA13 - 1
Elementy krajobrazu (znajdując się w obrębie gruntów ornych):
Żywopłoty/ strefy zadrzewione o szerokości od 2 m do 10 m (należy podać długość w m) EFA2 5 2
Drzewa wolnostojące – o średnicy korony minimum 4 m (jeżeli nie zostały wliczone do powierzchni gruntów ornych) (należy podać ilość szt.) EFA3 20 1.5
Zadrzewienia liniowe - obejmujące drzewa o średnicy korony minimum 4 m; odległość między koronami drzew nie powinna przekraczać 5 m (należy podać powierzchnie w mb.) EFA4 5 2
Zadrzewienia grupowe - których korony drzew zachodzą na siebie/ Zagajniki śródpolne, o maksymalnej powierzchni do 0,3 ha EFA5 - 1.5
Miedze śródpolne o szerokości od 2 m do 20 m, na których nie jest prowadzona produkcja rolna (należy podać powierzchnie w mb.) EFA6 6 1.5
Oczka wodne o maksymalnej powierzchni od 0,01 ha do 0,1 ha, z wyłączeniem zbiorników zawierających elementy betonowe lub plastik. W przypadku, gdy oczko wodne otacza roślinność nadbrzeżna, do powierzchni oczka wodnego (od 0,01 ha do 0,1 ha) wliczyć należy strefę z roślinnością nadbrzeżną o szerokości do 10 m (należy podać powierzchnie w m2) EFA7 - 1.5
Rowy o szerokości od 2 m do 6 m, włączając otwarte cieki wodne służące do nawadniania i odwadniania, z wyłączeniem kanałów wykonanych z betonu (należy podać powierzchnie w mb.) EFA8 3 2
Podstawa do wyliczenia 5% EFA   Powierzchnia [m2]
Minimalna wymagana powierzchnia EFA (5%)  
Powierzchnia potencjalnego EFA   0

Objaśnienia:

Grunty orne* - suma zatwierdzonych gruntów ornych znajdujących się w gospodarstwie, w tym elementy krajobrazu chronione w ramach norm Dobrej Kultury Rolnej (DKR) tj. drzewa będące pomnikami przyrody, oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2, rowy - których szerokość nie przekracza 2 m.

Powierzchnia [m2] - wartość wyliczana przez kalkulator po wprowadzeniu danych w zakresie poszczególnych potencjalnych elementów obszaru proekologicznego dla gospodarstw o powierzchni gruntów ornych powyżej 15 ha.

    

Dane dotyczące obszaru proekologicznego:

Wspólna realizacja obowiązku utrzymania obszaru EFA
Grunt ugorowany m2
Żywopłoty/ strefy zadrzewione (metry bieżące) m
Drzewa wolnostojące, w tym pomniki ochrony przyrody (drzewo) szt.
Zadrzewienia liniowe (metry bieżące) m
Zadrzewienia grupowe/zagajniki śródpolne m2
Miedze śródpolne (metry bieżące) m
Oczka wodne m2
Rowy (metry bieżące) m
Strefy buforowe (metry bieżące) m
Pasy gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu
- z produkcją (metry bieżące) m
- bez produkcji (metry bieżące) m
Zagajniki o krótkiej rotacji m2
Obszary zalesione w ramach PROW m2
Międzyplony i pokrywa zielona m2
Uprawy wiążące azot m2
Wymagana powierzchnia obszaru EFA [ha] -
Wymagana powierzchnia obszaru EFA ("wspólna realizacja") [ha] -
    

Wyliczenia dla gospodarstwa:

Udział uprawy głównej w powierzchni gruntów ornych (%)
Udział dwóch upraw głównych w powierzchni gruntów ornych (%)
Powierzchnia obszaru EFA [ha]
Udział obszaru EFA w powierzchni gruntów ornych (%)
Czy gospodarstwo zostało zwolnione z praktyki dywersyfikacji upraw?
Czy został spełniony warunek dywersyfikacji upraw?
Czy gospodarstwo zostało zwolnione z obowiązku utrzymywania obszaru proekologicznego?
Czy został spełniony warunek utrzymania obszaru proekologicznego?