Płatność za zazielenienie - obszary proekologiczne (podstawowe informacje)

Co do zasady, rolnicy, uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej, posiadający powyżej 15 ha gruntów ornych zobowiązani będą do zapewnienia, że obszar odpowiadający przynajmniej 5 % gruntów ornych gospodarstwa stanowi obszar proekologiczny.

Z obowiązku realizacji utrzymania obszarów proekologicznych zwolnione będą następujące gospodarstwa:

w których więcej niż 75% gruntów ornych to:
- trawy lub inne pastewne rośliny zielne,
- grunt ugorowany,
- grunty wykorzystywane do uprawy roślin strączkowych,
- połączenie powyższych,


a pozostałe grunty orne nie przekraczają powierzchni 30 ha.

w których więcej niż 75% kwalifikujących się gruntów rolnych to:
- trwałe użytki zielone,
- trawy lub inne pastewne rośliny zielne,
- połączenie powyższych,

a pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 ha.

! Obszary proekologiczne co do zasady powinny znajdować się na gruntach ornych danego gospodarstwa rolnego, z wyjątkiem obszarów gospodarstwa rolnego objętych zagajnikami o krótkiej rotacji i obszarów zalesionych.

! Za obszary proekologiczne, mogą zostać uznane elementy krajobrazu, które bezpośrednio przylegają do gruntu ornego, ale także te elementy krajobrazu, które są położone w pasie o szerokości do 5 m wokół działki rolnej.


! Do obliczania powierzchni obszarów proekologicznych wykorzystywane będą współczynniki konwersji i ważenia.

! W przypadku elementów krajobrazu i stref buforowych, obszary proekologiczne mogą również przylegać do gruntów ornych gospodarstwa rolnego zadeklarowanych przez rolnika.

! Rolnicy, których gospodarstwa rolne znajdują się w bliskiej odległości, mają możliwość wspólnej realizacji obowiązku utrzymywania obszarów proekologicznych.

! W Polsce obowiązuje szeroka lista obszarów proekologicznych, tj. lista obejmująca większość obszarów przewidzianych w prawie unijnym. Z listy tej wyłączone zostały jedynie tarasy, tradycyjne ściany kamienne oraz tzw. systemy rolno - leśne.


Lista obszarów proekologicznych obejmuje:

Grunty ugorowane
Elementy krajobrazu
Strefy buforowe
Pasy kwalifikujących się hektarów wzdłuż granic lasu
Zagajniki o krótkiej rotacji
Obszary zalesione
Międzyplony i pokrywa zielona
Uprawy wiążące azot.