Płatność za zazielenienie - dywersyfikacja upraw

Dotyczy gospodarstw rolnych o powierzchni od 10 ha gruntów ornych.

Obowiązkowa praktyka dywersyfikacji upraw polega na utrzymaniu odpowiedniej liczby i powierzchni upraw na gruntach ornych w gospodarstwie rolnym w danym roku.

Obowiązkowa liczba i struktura powierzchni poszczególnych upraw zależeć będzie od powierzchni gruntów ornych, z uwzględnieniem gruntów ornych nie deklarowanych do jednolitej płatności obszarowej:

 • od 10 do 30 ha gruntów ornych - minimum 2 różne uprawy na gruntach ornych, w tym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75% gruntów ornych;
 • powyżej 30 ha gruntów ornych - minimum 3 uprawy na gruntach ornych; w tym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować  więcej niż 95% gruntów ornych.

Do celów dywersyfikacji za uprawę uznaje się:

 • uprawę dowolnego z różnych rodzajów zdefiniowanych w klasyfikacji botanicznej upraw;
 • uprawę dowolnego gatunku w przypadku Brassicaceae, Solanaceae i Cucurbitaceae;
 • grunt ugorowany;
 • trawę lub inne pastewne rośliny zielne.

Przykładowy wykaz upraw.

Ustalenie liczby i obliczanie udziału różnych upraw następować będzie w okresie od 15 maja do 15 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności. 

Szczegółowe zasady realizacji obowiązkowej praktyki dywersyfikacji upraw:

 • każdy hektar na łącznej powierzchni gruntów ornych gospodarstwa uwzględnia się tylko raz w jednym roku składania wniosku;
 • obszar zajęty pod daną uprawę może obejmować elementy krajobrazu, kwalifikowane do jednolitej płatności obszarowej;
 • na obszarze, na którym stosuje się uprawę mieszaną polegającą na jednoczesnym prowadzeniu dwóch lub większej liczby upraw w oddzielnych rzędach, każdą uprawę liczy się jako oddzielną jeżeli pokrywa ona, co najmniej 25% tego obszaru. Powierzchnię obszaru pokrytego oddzielnymi uprawami oblicza się dzieląc powierzchnię obszaru, na którym prowadzi się uprawę mieszaną przez liczbę upraw pokrywających co najmniej 25% tego obszaru niezależnie od faktycznego udziału danej uprawy na tym obszarze;
 • obszary, na których prowadzi się uprawę mieszaną, w której w główną uprawę wsiewa się drugą uprawę uznaje się za obszary zajęte jedynie pod uprawę główną;
 • obszary, na których wsiewa się mieszankę nasion uznaje się za obszary objęte jedną pojedynczą uprawą - uprawa mieszana, niezależnie od składu poszczególnych mieszanek. Jeżeli jednak uprawa mieszana składa się z mieszanki nasion traw lub innych zielnych roślin pastewnych, które tradycyjnie występują na łąkach i pastwiskach wówczas stanowią one na cele dywersyfikacji grupę upraw trawy lub inne zielne rośliny pastewne;
 • uprawy pod stałym lub ruchomym przykryciem nie stanowią oddzielnej uprawy w odniesieniu do dywersyfikacji upraw w przypadku gdy ta sama roślina uprawiana jest także w gruncie, np. ogórki uprawiane w gruncie i w tunelu foliowym stanowią w odniesieniu do dywersyfikacji upraw jedną uprawę - ogórek.

Odstępstwa od obowiązku realizacji praktyki dywersyfikacji upraw

Z obowiązku realizacji dywersyfikacji upraw zwolnione będą następujące gospodarstwa:

 • w których więcej niż 75% gruntów ornych to:

- trawy lub inne pastewne rośliny zielne,
- grunt ugorowany, lub
- połączenie powyższych,

a pozostałe grunty orne nie przekraczają powierzchni 30 ha,

 • w których więcej niż 75% gruntów rolnych to:

- trwałe użytki zielone,
- trawy lub inne pastewne rośliny zielne, lub
- połączenie powyższych,


a pozostałe grunty orne nie przekraczają powierzchni 30 ha,

 • w których powyżej 50% powierzchni zadeklarowanych gruntów ornych w danym roku nie będzie przez rolnika deklarowanych w roku poprzednim i na wszystkich gruntach ornych w danym roku uprawiane są inne uprawy w porównaniu do uprawy w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Możliwa jest realizacja dywersyfikacji upraw poprzez praktykę równoważną w ramach działania rolno-środowiskowo- klimatycznego PROW 2014-2020, poprzez realizację wymogu: „Zastosowanie minimum 4 upraw* w plonie głównym w ciągu roku w gospodarstwie, w tym udział głównej uprawy, oraz łącznie zbóż w strukturze zasiewów nie może przekraczać  65% i udział każdej uprawy nie  może być mniejszy niż 10% (*) uprawa – zdefiniowana w art. 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013”, w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone.

 

Szacuje się, że ok. 83% gospodarstw zwolnionych będzie z obowiązku realizacji praktyki dywersyfikacji upraw, co stanowi ponad 34% całkowitej powierzchni gruntów ornych.