Płatność za zazielenienie w roku 2015 - podstawowe informacje

Co do zasady, wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzymają płatność z tytułu realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli tzw. płatność za zazielenienie.

!  Praktyki te nie są jednakże bezwzględnie obowiązkowe dla wszystkich rolników, ponieważ obowiązek ich stosowania oraz szczegółowy zakres ich realizacji zależeć będzie od kilku podstawowych czynników, tj.:

 • od powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie,
 • od tego, czy rolnik posiada trwałe użytki zielone,
 • od tego, czy rolnik przystąpi do systemu dla małych gospodarstw,
 • od tego, czy rolnik prowadzi gospodarstwo ekologiczne.

!  Można generalnie przyjąć, że w przypadku rolników, którzy:

 • prowadzą działalność rolniczą na powierzchni gruntów ornych mniejszej niż 10 ha i nie posiadają trwałych użytków zielonych, lub
 • włączeni zostaną w 2015 r. do systemu dla małych gospodarstw, lub
 • prowadzą gospodarstwo ekologiczne, zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym, 

  • otrzymanie płatności na zazielenienie nie będzie wiązało się z koniecznością dokonania jakichkolwiek zmian w sposobie gospodarowania.

Z realizacji praktyk zazielenienia możliwe jest także wyłączenie rolników, którzy na części gruntów ornych w gospodarstwie prowadzą produkcję ekologiczną pod warunkiem, że pozostała powierzchnia gruntów ornych zajmuje powierzchnię poniżej 10 ha.

Natomiast pozostali rolnicy będą co do zasady zobowiązani do przestrzegania, na wszystkich hektarach kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej, praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska lub tzw. praktyki równoważnej.

!  Wspomniane praktyki obowiązkowe obejmują:


!  Rolnicy gospodarujący na obszarach Natura 2000 oraz objętych tzw. ramową dyrektywą wodną będą otrzymywać płatność za zazielenienie pod warunkiem realizacji praktyk zazielenienia zgodnie z celami dyrektywy ptasiej, siedliskowej oraz ramowej dyrektywy wodnej.


!  Z zastrzeżeniem ewentualnych zmniejszeń (np. z tytułu przekroczenia maksymalnych progów powierzchni dla upraw głównych, zaorania części powierzchni trwałych użytków zielonych, czy też utrzymywania obszarów ekologicznych na niewystarczającej powierzchni gruntów ornych), w latach 2015 i 2016 nie będą stosowane kary administracyjne za niedochowanie obowiązku realizacji obowiązkowych praktyk zazielenienia.

 

Rolnicy podlegający obowiązkowi realizacji praktyk w zakresie dywersyfikacji upraw lub utrzymania obszaru EFA zobowiązani są do:

 • podania we wniosku o przyznanie płatności poszczególnych upraw i ich powierzchni, 
 • dołączenia do wniosku oświadczenia o powierzchni obszarów proekologicznych, 
 • wyrysowania poszczególnych upraw i elementów proekologicznych na materiale graficznym.

 

Rolnicy realizujący wspólnie praktykę utrzymania obszarów proekologicznych do wniosku o przyznanie płatności dołączają umowę oraz deklarację o wspólnej realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych. 

 

W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności za zazielenienie do wniosku dołącza się (jeśli dotyczy):

 • oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych,
 • oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku przestrzegania wymogów zazielenienia,
 • deklarację o wspólnej realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych,
 • umowę rolników realizujących wspólnie praktykę proekologiczną.

Szacunkowa stawka płatności za zazielenienie wyniesie ok. 71,8 EUR na każdy hektar kwalifikujący się do jednolitej płatności obszarowej.