Ogólne zasady przyznawania płatności oraz terminy składania wniosku i zmian do wniosku o przyznanie płatności w 2014 roku.

1. Ważne definicje - otwórz
2. Ogólne zasady przyznawania płatności - otwórz
3. Zasady deklarowania działek rolnych we wniosku - otwórz
4. Terminy składania wniosku i zmian do wniosku - otwórz
5. Ogólne zasady wypłaty płatności - otwórz
6. Jednolita płatność obszarowa - otwórz
7. Płatności uzupełniające, w tym:

  • płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) - otwórz
  • płatność uzupełniająca dla producentów surowca tytoniowego (płatność niezwiązana do tytoniu) - otwórz
  • płatność uzupełniająca w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego (płatność niezwiązana do skrobi) - otwórz

8. Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) - otwórz
9. Oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich - otwórz
10. Oddzielna płatność z tytułu cukru (płatność cukrowa) - otwórz
11. Wsparcie specjalne:

  • specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - otwórz
  • płatność do krów i owiec - otwórz
  • płatność do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu) - otwórz

12. Zasady przyznawania płatności w przypadku przekazania gospodarstwa - otwórz
13. Zasady przyznawania płatności spadkobiercom - otwórz
14. Zasady przyznawania płatności w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika - otwórz
15. Informacja o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz złożenia odwołania  od tej decyzji - otwórz

16. Normy i wymogi wzajemnej zgodności - otwórz
17. Akty prawne - otwórz

18. Dokumenty niezbędne do ubiegania się o dopłaty bezpośrednie - dokumenty archiwalne

19. Stawki płatności bezpośrednich w 2014 r. - otwórz

20. Zawiadomienie o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu kwot zmniejszonych płatności bezpośrednich za 2014 r. - otwórz