Zryczałtowana rekompensata za niezależne wycofanie produktów rybnych

Kwota pomocy jest wypłacana uznanej OP za niezależne wycofanie produktów rybnych, które zostały złowione przez członka OP, wystawione do sprzedaży, ale przy autonomicznej cenie wycofania nie znaleziono na nie nabywcy.
 
Zryczałtowana rekompensata za niezależne wycofanie produktów rybnych może zostać przyznana dla produktów wymienionych w załączniku IV Rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, o klasie świeżości Extra, E lub A.
  
Ilość produktów kwalifikujących się do zryczałtowanej rekompensaty nie może przekraczać 5% rocznych ilości danych produktów wystawionych na sprzedaż.

Ilości produktów kwalifikujących się do zryczałtowanej pomocy (zryczałtowana rekompensata + zryczałtowana premia) nie mogą łącznie przekraczać 10% rocznych ilości wystawionych do sprzedaży.
 
Kwalifikujące się do zryczałtowanej rekompensaty produkty niezależnie wycofane (i nieprzeznaczone do korzystania ze zryczałtowanej premii) mogą być zbywane w sposób następujący:

 • rozdawane bezpłatnie w stanie nieprzetworzonym instytucjom dobroczynnym lub charytatywnym, prowadzącym działalność na terytorium krajów UE,
 • wykorzystane w stanie świeżym lub zakonserwowanym do produkcji paszy dla zwierząt,
 • wykorzystane, po przetworzeniu na mączkę, do produkcji paszy dla zwierząt,
 • wykorzystane jako przynęta,
 • wykorzystane do celów nieżywnościowych.
   
  Wniosek o przyznanie zryczałtowanej rekompensaty za niezależne wycofanie produktów rybnych za dany rok kalendarzowy organizacja producentów składa do dyrektora OR ARiMR, właściwego ze względu na siedzibę tej organizacji, do 30 kwietnia następnego roku.
   
  Dyrektor OR ARiMR, właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów, wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania pomocy finansowej w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.
   
  ARiMR wypłaca zryczałtowaną rekompensatę za niezależne wycofanie w ciągu ośmiu miesięcy po zakończeniu roku połowowego.