Zryczałtowana premia za niezależne wycofanie produktów rybnych

Kwota pomocy jest wypłacana uznanej OP za niezależne wycofanie i utrwalenie produktów rybnych, które zostały złowione przez członka OP, wystawione do sprzedaży, ale przy autonomicznej cenie wycofania nie znaleziono na nie nabywcy.
 
Zryczałtowana premia za niezależne wycofanie produktów rybnych może zostać przyznana dla produktów wymienionych w załączniku IV Rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, o klasie świeżości Extra, E lub A.
 
Ilości produktów kwalifikujących się do zryczałtowanej pomocy (zryczałtowana rekompensata + zryczałtowana premia) nie mogą łącznie przekraczać 10% rocznych ilości wystawionych do sprzedaży.
 
Produkty rybne kwalifikujące się do zryczałtowanej premii powinny zostać nieodwracalnie przetworzone w ciągu 48 godzin od momentu ich wycofania z rynku jedną z następujących metod:

  • zamrażane i składowane w całości, patroszone z głową lub porcjowane,
  • filetowane, zamrażane i składowane.


Po przetworzeniu i składowaniu wszystkie produkty są ponownie wprowadzone na rynek w celu sprzedaży.
 
Wniosek o przyznanie zryczałtowanej premii za niezależne wycofanie produktów rybnych za dany rok kalendarzowy organizacja producentów składa do dyrektora OR ARiMR, właściwego ze względu na siedzibę tej organizacji, do 30 kwietnia następnego roku.
 
Dyrektor OR ARiMR, właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów, wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania pomocy finansowej w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.
 
ARiMR wypłaca zryczałtowaną premię za niezależne wycofanie w ciągu ośmiu miesięcy po zakończeniu roku połowowego.