Informacja ogólna o pomocy finansowej udzielanej w ramach wspólnej organizacji rynku rybnego

Pomoc finansowa dla organizacji producentów rybnych z tytułu przygotowania programu operacyjnego.

Kwota rekompensaty jest przyznawana OP przez czas określony, w celu skompensowania kosztów wynikających z przygotowania programu operacyjnego. Pomoc ta może być przyznawana przez okres pięciu lat następujących po roku, w którym organizacja producentów została uznana.
Pomoc finansowa składa się z następujących elementów:

 • dla gatunków wymienionych w załączniku I i IV Rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury - kwoty proporcjonalnej do liczby statków członków tej organizacji (zgodnie z zał. VIIA Rozporządzenia Rady (WE) 104/2000) i zryczałtowanej kwoty 500 EUR na każdy gatunek reprezentujący znaczny udział w wyładunkach dokonywanych przez członków organizacji, objęty planem połowów i wymieniony w załączniku I lub IV Rozporządzenia Rady (WE) 104/2000.
 • dla gatunków wymienionych w załączniku V Rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury - kwoty proporcjonalnej do stopnia reprezentatywności organizacji producentów (zgodnie z zał. VIIB Rozporządzenia Rady (WE) 104/2000)

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu przygotowania programu operacyjnego, za dany rok kalendarzowy, organizacja producentów składa do Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę tej organizacji, do 31 stycznia następnego roku.

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów, wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania pomocy finansowej w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

ARiMR wypłaca pomoc finansową organizacjom producentów z tytułu przygotowania programu operacyjnego w ciągu czterech miesięcy od zakończenia roku, w odniesieniu do którego została przyznana.

Rekompensata finansowa dla organizacji producentów za wycofanie produktów rybnych

Kwota rekompensaty jest wypłacana uznanej OP za wycofanie produktów rybnych, które zostały złowione przez członka OP, wystawione do sprzedaży, ale przy cenie wycofania stosowanej przez OP nie znaleziono na nie nabywcy.

Rekompensata finansowa może zostać przyznana odnośnie produktów wymienionych w załączniku I części A i B Rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.

Ilość produktów kwalifikujących się do rekompensaty finansowej za wycofanie produktów rybnych nie może przekraczać 10% rocznych ilości danych produktów klasy świeżości Extra lub A wystawionych do sprzedaży dla gatunków pelagicznych i 8% rocznych ilości danych produktów klasy świeżości Extra lub A wystawionych do sprzedaży innych gatunków.

Kwalifikujące się do rekompensaty finansowej za wycofanie produkty wycofane (i nieprzeznaczone do korzystania z pomocy finansowej na utrwalanie i przechowywanie), mogą być zbywane w sposób następujący:

 • rozdawane bezpłatnie w stanie nieprzetworzonym instytucjom dobroczynnym lub charytatywnym, prowadzącym działalność na terytorium Wspólnoty,
 • wykorzystane w stanie świeżym lub zakonserwowanym do produkcji paszy dla zwierząt,
 • wykorzystane, po przetworzeniu na mączkę, do produkcji paszy dla zwierząt,
 • wykorzystane jako przynęta,
 • wykorzystane do celów nieżywnościowych.

Wniosek o przyznanie rekompensaty finansowej za wycofanie produktów rybnych za dany rok kalendarzowy, organizacja producentów składa do Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę tej organizacji, do 30 kwietnia następnego roku.

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów, wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania pomocy finansowej w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

ARiMR wypłaca rekompensatę finansową za wycofanie produktów rybnych najpóźniej w ciągu ośmiu miesięcy od zakończenia roku połowowego, którego dotyczy wniosek o przyznanie rekompensaty finansowej za wycofanie produktów rybnych.

Pomoc finansowa dla organizacji producentów na utrwalanie i przechowywanie produktów rybnych

Kwota pomocy jest wypłacana uznanej OP na utrwalenie i przechowywanie produktów rybnych, które zostały złowione przez członka OP, wystawione do sprzedaży, ale przy cenie wycofania lub cenie sprzedaży nie znaleziono na nie nabywcy. Pomoc finansowa na utrwalanie i przechowywanie produktów rybnych może zostać przyznana odnośnie produktów wymienionych w załączniku I cz. A B i C Rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury odpowiadających klasie świeżości Extra, E lub A

W odniesieniu do każdego danego produktu pomoc może zostać przyznana tylko dla ilości odpowiadających 18% ilości danych produktów wystawianych co roku na sprzedaż, pomniejszonych o procent ilości określony powyżej, w odniesieniu do którego wypłacono rekompensatę finansową za wycofanie.

Produkty rybne, kwalifikujące się do pomocy finansowej na utrwalanie i przechowywanie powinny zostać nieodwracalnie przetworzone w ciągu 48 godzin od momentu ich wycofania z rynku jedną z następujących metod:

 • zamrażanie,
 • solenie,
 • suszenie,
 • marynowanie,
 • gotowanie i pasteryzacja,
 • filetowanie lub porcjowanie oraz w miarę potrzeb odgławianie,

Produkty zostaną zakwalifikowane do pomocy finansowej tylko w przypadku, gdy po ich nieodwracalnym przetworzeniu spełnią minimalne warunki składowania (przez minimalny okres składowania 5 dni) i ponownego wprowadzenia na rynek.

Po wprowadzeniu do obrotu w celu sprzedaży produkty te nie mogą być ponownie składowane w celu zakwalifikowania się do pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na utrwalanie i przechowywanie produktów rybnych za dany rok kalendarzowy, organizacja producentów składa do Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę tej organizacji, do 30 kwietnia następnego roku.

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów, wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania pomocy finansowej w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

ARiMR wypłacą pomoc finansową na utrwalanie i przechowywanie w ciągu trzech miesięcy od otrzymania kompletnego wniosku o przyznanie pomocy finansowej na utrwalanie i przechowywanie od zainteresowanej organizacji producentów.

Zryczałtowana rekompensata za niezależne wycofanie produktów rybnych

Kwota pomocy jest wypłacana uznanej OP za niezależne wycofanie produktów rybnych, które zostały złowione przez członka OP, wystawione do sprzedaży, ale przy autonomicznej cenie wycofania nie znaleziono na nie nabywcy.

Zryczałtowana rekompensata za niezależne wycofanie produktów rybnych może zostać przyznana dla produktów wymienionych w załączniku IV Rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, o klasie świeżości Extra, E lub A.

Ilość produktów kwalifikujących się do zryczałtowanej rekompensaty nie może przekraczać 5% rocznych ilości danych produktów wystawionych na sprzedaż.

Ilości produktów kwalifikujących się do zryczałtowanej pomocy (zryczałtowana rekompensata + zryczałtowana premia) nie mogą łącznie przekraczać 10% rocznych ilości wystawionych do sprzedaży.

Kwalifikujące się do zryczałtowanej rekompensaty produkty niezależnie wycofane (i nieprzeznaczone do korzystania ze zryczałtowanej premii) mogą być zbywane w sposób następujący:

 • rozdawane bezpłatnie w stanie nieprzetworzonym instytucjom dobroczynnym lub charytatywnym, prowadzącym działalność na terytorium krajów UE,
 • wykorzystane w stanie świeżym lub zakonserwowanym do produkcji paszy dla zwierząt,
 • wykorzystane, po przetworzeniu na mączkę, do produkcji paszy dla zwierząt,
 • wykorzystane jako przynęta,
 • wykorzystane do celów nieżywnościowych,


Wniosek o przyznanie zryczałtowanej rekompensaty za niezależne wycofanie produktów rybnych za dany rok kalendarzowy organizacja producentów składa do dyrektora OR ARiMR, właściwego ze względu na siedzibę tej organizacji, do 30 kwietnia następnego roku.

Dyrektor OR ARiMR, właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów, wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania pomocy finansowej w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

ARiMR wypłaca zryczałtowaną rekompensatę za niezależne wycofanie w ciągu ośmiu miesięcy po zakończeniu roku połowowego.


Zryczałtowana premia za niezależne wycofanie produktów rybnych


Kwota pomocy jest wypłacana uznanej OP za niezależne wycofanie i utrwalenie produktów rybnych, które zostały złowione przez członka OP, wystawione do sprzedaży, ale przy autonomicznej cenie wycofania nie znaleziono na nie nabywcy.

Zryczałtowana premia za niezależne wycofanie produktów rybnych może zostać przyznana dla produktów wymienionych w załączniku IV Rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, o klasie świeżości Extra, E lub A.
Ilości produktów kwalifikujących się do zryczałtowanej pomocy (zryczałtowana rekompensata + zryczałtowana premia) nie mogą łącznie przekraczać 10% rocznych ilości wystawionych do sprzedaży.

Produkty rybne kwalifikujące się do zryczałtowanej premii powinny zostać nieodwracalnie przetworzone w ciągu 48 godzin od momentu ich wycofania z rynku jedną z następujących metod:

 • zamrażane i składowane w całości, patroszone z głową lub porcjowane,
 • filetowane, zamrażane i składowane.

Po przetworzeniu i składowaniu wszystkie produkty są ponownie wprowadzone na rynek w celu sprzedaży.

Wniosek o przyznanie zryczałtowanej premii za niezależne wycofanie produktów rybnych za dany rok kalendarzowy organizacja producentów składa do dyrektora OR ARiMR, właściwego ze względu na siedzibę tej organizacji, do 30 kwietnia następnego roku.

Dyrektor OR AR i MR, właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów, wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania pomocy finansowej w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

ARiMR wypłaca zryczałtowaną premię za niezależne wycofanie w ciągu ośmiu miesięcy po zakończeniu roku połowowego.

Pomoc finansowa dla OP na prywatne składowanie produktów rybnych

Kwota pomocy jest wypłacana uznanej OP na prywatne składowanie produktów rybnych, które zostały złowione przez członka OP, wystawione do sprzedaży, ale przy cenie sprzedaży stosowanej przez OP nie znaleziono na nie nabywcy.

Pomoc finansowa na prywatne składowanie produktów rybnych może zostać przyznana odnośnie do produktów wymienionych w załączniku II Rozporządzenia Rady (WE) NR 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.

Przy udzielaniu pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania stosuje się następujące ograniczenia:

 • produkty muszą być złowione, zamrożone na pokładzie statku i wyładowane na ląd we Wspólnocie UE przez członka organizacji producentów;
 • produkty muszą być składowane przez minimalny okres 15 dni w warunkach niepowodujących zmiany ich jakości i ponownie umieszczone na rynku wspólnotowym.

Pomoc w odniesieniu do prywatnego składowania może zostać przyznana odnośnie do maksymalnie 15% rocznej ilości danych produktów wystawionych do sprzedaży przez organizację producentów.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na prywatne składowanie produktów rybnych za dany rok kalendarzowy, organizacja producentów składa do Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę tej organizacji, do 30 kwietnia następnego roku.

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów, wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania pomocy finansowej w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

ARiMR wypłaca pomoc w odniesieniu do prywatnego składowania w ciągu trzech miesięcy od otrzymania kompletnego wniosku od zainteresowanej organizacji producentów