Zainteresowanie grup i organizacji producentów pomocą finansową w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw

1. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw:

Wspólna organizacja rynków rolnych obejmuje rynek owoców i warzyw. Pomoc finansowa udzielana jest wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw oraz uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw.

ARiMR obsługuje pomoc finansową dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej oraz na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.

Kwalifikowanymi kosztami inwestycji ujętymi w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, do których wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw mogą otrzymać pomoc finansową, są następujące koszty:

1) budowy budynków oraz budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży - zgodnie z kosztorysem z wyłączeniem kosztów rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

2) zakupu budynków oraz budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców lub warzyw do sprzedaży lub w celu ich adaptacji do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży z wyłączeniem kosztów rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; a w przypadku grup producentów wstępnie uznanych od dnia 5 kwietnia 2012 r. wraz z kosztami zakupu gruntu po obrysie ww. budynku lub budowli, na którym budynek lub budowla są posadowione, oraz kosztami zakupu działki, na której budynek lub budowla zostały umiejscowione, w zakresie, o którym mowa w pkt 7;

3) rozbudowy budynków oraz budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży zgodnie z kosztorysem;

4) przebudowy i remontu budynków oraz budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży w celu ich modernizacji, zgodnie z kosztorysem, z wyłączeniem kosztów rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

5) przebudowy i remontu budynków oraz budowli w celu ich adaptacji do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży, zgodnie z kosztorysem, z wyłączeniem kosztów rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

6) zakupu i montażu infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem budynków oraz budowli, o których mowa w pkt. 1-5, oraz ich technicznego wyposażenia, w zakresie niezbędnym dla potrzeb przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży, zgodnie z kosztorysem;

7) zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwego dojazdu, eksploatacji i zabezpieczenia inwestycji w części uzasadniającej ich wykorzystanie bezpośrednio w procesie technologicznym służącym przechowywaniu, magazynowaniu, sortowaniu lub przygotowaniu owoców i warzyw do sprzedaży, zgodnie z kosztorysem;

8) zakupu gruntu przeznaczonego pod budowę lub rozbudowę budynków i budowli oraz zagospodarowanie terenu w zakresie, o którym mowa w pkt 7, w wysokości nieprzekraczającej 10% kwalifikowanych kosztów inwestycji wymienionych w pkt 1, 3, 6 i 7;

9) zakupu narzędzi oraz zakupu i montażu maszyn oraz urządzeń przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży, w szczególności przeznaczonych do ich mycia, czyszczenia, sortowania, pakowania, konfekcjonowania, krojenia, cięcia, szatkowania, obierania lub drylowania;

10) zakupu narzędzi oraz zakupu i montażu maszyn oraz urządzeń przeznaczonych do zbioru owoców i warzyw, z wyłączeniem ciągników i przyczep rolniczych;

11) zakupu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, z wyłączeniem samochodów przeznaczonych do przewozu osób - ma zastosowanie do przyznawania pomocy grupom producentów wstępnie uznanym przed dniem 5 kwietnia 2012 r.;

12) zakup samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, służących wyłącznie do transportu wewnętrznego, z wyłączeniem samochodów przeznaczonych do przewozu osób oraz zakup dodatkowych urządzeń na samochodach ciężarowych, przeznaczonych do transportu chłodniczego lub w kontrolowanej atmosferze - ma zastosowanie do przyznawania pomocy finansowej grupom producentów wstępnie uznanym od dnia 5 kwietnia 2012 r.;

13) związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, o których mowa w pkt 1 - 7, w wysokości nieprzekraczającej 12% kwalifikowanych kosztów inwestycji wymienionych w pkt 1 - 7, obejmujące koszty:

a) przygotowania dokumentacji:

-  technicznej,
-  ekonomicznej: kosztorysów, analiz ekonomicznych i projektów inwestycji, w tym studium wykonalności oraz biznes planu,

b) zaświadczeń, pozwoleń i opłat, w tym notarialnych i dokumentacji związanej z ich uzyskaniem,

c) nadzoru urbanistycznego, architektonicznego i budowlanego,

d) usług geodezyjnych,

e)  usług dotyczących zarządzania realizacją inwestycji budowlanych oraz usług świadczonych w zakresie realizacji budowy, w tym sprawowania nadzoru inwestorskiego, od rozpoczęcia realizacji inwestycji do jej zakończenia.

Przykłady narzędzi, maszyn oraz urządzeń kwalifikowanych do objęcia pomocą finansową z tytułu realizacji planu dochodzenia do uznania przez wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw (Zobacz)

Przykłady kosztów inwestycji niekwalifikowanych do objęcia pomocą finansową z tytułu realizacji planu dochodzenia do uznania przez wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw (Zobacz)

2. Zainteresowanie grup i organizacji producentów (stan na dzień 30 czerwca 2016 r.):

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r., status wstępnie uznanej grupy producentów posiada 59 grup, a uznanej 228 organizacji producentów owoców i warzyw.
 
Pomoc finansowa dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw na dofinansowanie funduszu operacyjnego:

Do oddziałów regionalnych ARiMR wpłynęły ogółem 132 wnioski o przyznanie pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego z tytułu realizacji programu operacyjnego, złożone przez 11 uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, realizujących programy operacyjne. Organizacje producentów ubiegały się o przyznanie pomocy częściowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego (transze kwartalne), jak również o przyznanie rocznej pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego. ARiMR wydała 115 decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej na kwotę 23 363,6 tys. zł.

Pomoc finansowa dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw:

Wstępnie uznane grupy producentów złożyły ogółem 2 647 wniosków o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej oraz na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania. Grupy producentów owoców i warzyw składały wnioski o przyznanie pomocy finansowej po zakończeniu rocznego lub półrocznego okresu realizacji planu dochodzenia do uznania.

Do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano 2 487 decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej dla 314 grup producentów na kwotę 7 671 369,4 tys. zł (w tym 345 258,3 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej oraz 7 326 110,5 tys. zł na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania).