Pomoc związana z wystąpieniem suszy lub powodzi - szkody dotyczące chowu lub hodowli ryb słodkowodnych w stawach rybnych w 2019 r.

Od dnia 1.07.2020 r. do dnia 15.07.2020 r. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2019 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie zostało opublikowane na stronie internetowej MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-suszowa--hodowla-i-chow-ryb-slodkowodnych

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podatnika podatku rolnego, na formularzy określonym przez Prezesa ARiMR:

Wzór wniosku w formacie PDF - otwórz
Wzór wniosku w formacie Excel: - otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku: - otwórz

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana data nadania, w przypadku platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej, a w przypadku umieszczenia wniosku we wrzutni lub złożenia na kancelarii Biura Powiatowego, data umieszczenia we wrzutni lub odpowiednio złożenia w kancelarii.

W przypadku skorzystania z wrzutni, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail, bądź nr. telefonu komórkowego) ze wskazaniem, że za pośrednictwem tego adresu e-mail lub numeru telefonu, Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnie.

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.

Pomoc będzie udzielana podatnikowi podatku rolnego, który:
•    w 2019 roku prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
•    posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii,
•    złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli

Pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury udzielanej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Wysokość pomocy dla poszczególnych podatników podatku rolnego ustala się jako iloczyn deklarowanej we wniosku powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni.

Do wniosku o udzielenie pomocy podatnik podatku rolnego jest zobowiązany dołączyć m.in.:

  • zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis (równoważne ze złożeniem zaświadczenia jest wypełnienie we wniosku oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis),
  • oświadczenie podatnika podatku rolnego ubiegającego się o pomoc o powierzchni stawu zarybionego, na wskazanej we wniosku działce ewidencyjnej,
  • zaświadczenie Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, wydane podatnikowi podatku rolnego ubiegającemu się o pomoc, o złożeniu formularza sprawozdania (RRW–22) zawierającego zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2017 i 2018 rok, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej;
  • kserokopię:
    • wystawionego przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia stawu zarybionego na obszarze, na którym wystąpiły w 2019 r. susza lub powódź, nakazu płatniczego podatku rolnego za 2019 r. – w przypadku osób fizycznych,
    • deklaracji na podatek rolny na 2019 r. – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Podstawa prawna: § 13w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w 2020 w Dz. U. poz.18

Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla hodowców ryb należy kierować na: info@arimr.gov.pl