Umarzanie w całości lub w części przypadającej ARiMR wierzytelności z tytułu zwrotu dopłat wraz z odsetkami od dopłat, udzielonych do kredytów preferencyjnych zawartych przed dniem 1.05.2007 r.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Umarzanie w całości lub w części przypadającej ARiMR wierzytelności z tytułu zwrotu dopłat wraz z odsetkami od dopłat, udzielonych do kredytów preferencyjnych zawartych przed dniem 1.05.2007 r.

W związku z podpisaniem aneksów do umów o współpracy zawartych przez ARiMR z Bankami, Prezes Agencji może umorzyć w całości lub części przypadającą Agencji wierzytelność z tytułu zwrotu dopłat wraz z odsetkami od dopłat, udzielonych do oprocentowania kredytów preferencyjnych zawartych przed dniem 1.05.2007 r.,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2016 r. Nr 1512 ze zm.).

W związku z art. 25 ust. 2  ustawy, umorzenie wierzytelności Agencji, za którą dłużnicy są odpowiedzialni solidarnie, może nastąpić, jeżeli okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.

W przypadku wystąpienia z wnioskiem o umorzenie w całości lub części długu decyzja w tym zakresie podejmowana będzie w oparciu o informację na temat sytuacji finansowo-bytowej z uwzględnieniem przesłanek określonych w art. 25 ustawy o Agencji, takich jak:

 1. wierzytelności nie odzyskano w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego - art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy;
 2. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności Agencji lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne - art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
 3. nie można ustalić miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika będącego osobą fizyczną albo dłużnik zmarł, nie pozostawiwszy żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy;
 4. egzekucja wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika, w przypadku gdy dłużnik:

  1. poniósł szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem szkód powstałych w budynkach - art. 25 ust. 1 pkt. 4 a ustawy;
  2. stał się niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym - art. 25 ust. 1 pkt. 4 b ustawy;

 5. dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego i jednocześnie nie ma majątku, z którego można by egzekwować wierzytelność Agencji, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności Agencji nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie - art. 25 ust. 1 pkt. 5 ustawy.

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Wniosek  o umorzenie w całości lub w części wierzytelności przypadającej Agencji z tytułu zwrotu dopłat oraz odsetek od dopłat wraz z wymaganymi dokumentami (informacja szczegółowa dotycząca wymaganych dokumentów poniżej) składany jest do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem Banku, w którym została zawarta umowa kredytowa.

Wniosek o umorzenie w całości lub w części wierzytelności, powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
 2. kwotę zadłużenia, z wyodrębnieniem odsetek,
 3. przyczyny ubiegania się o umorzenie zadłużenia w całości lub w części (przesłanki winny być potwierdzone dokumentami zgodnie z art. 26 ust. 3),
 4. informację, czy umarzano lub rozkładano na raty wierzytelność Agencji, lub odraczano termin spłaty wierzytelności Agencji,
 5. proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia oraz źródła pokrycia spłaty zadłużenia w przedstawionych terminach - w przypadku wniosku o umorzenie w części wierzytelności lub rozłożenie na raty.

Dokumenty składane wraz z wnioskiem:

 1. w sytuacji kiedy wnioskodawca posiada nieruchomości:

  1. aktualne odpisy ksiąg wieczystych
  2. decyzje o wysokości podatku rolnego,

 2. w sytuacji kiedy wnioskodawca nie posiada nieruchomości:

  1. zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy,

 3. w sytuacji kiedy wnioskodawca uzyskuje dochody w gospodarstwie:

  1. pisemne oświadczenie dłużnika zawierające określenie rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej,

 4. w sytuacji kiedy wnioskodawca uzyskuje dochody poza gospodarstwem:

  1. zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach za ostatnie 3 miesiące,
  2. dochody uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej -  PIT-5, PIT-28,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za ostatni okres rozliczeniowy,
  4. w przypadku rencistów/emerytów aktualny odcinek renty/emerytury,

 5. w sytuacji kiedy na utrzymaniu wnioskodawcy pozostają osoby niepełnoletnie:

  1. skrócone odpisy aktów urodzenia,

 6. pisemne oświadczenie wnioskodawcy o wysokości ewentualnych zobowiązań wobec innych wierzycieli,
 7. w sytuacji kiedy przeciwko wnioskodawcy prowadzone są postępowania egzekucyjne:

  1. kopia korespondencji z organem egzekucyjnym (Komornikiem lub Urzędem Skarbowym),

 8. pisemne oświadczenie wnioskodawcy o otrzymaniu lub nie otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie - wzór oświadczenia do pobrania  (format PDF)

Jeżeli podstawą umorzenia wierzytelności ma być przesłanka wskazana w art. 25 ust. 1 - "egzekucja zagraża egzystencji dłużnika":

 1. gdy dłużnik poniósł szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem szkód powstałych w budynkach - wniosek o umorzenie wierzytelności należy złożyć za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce powstania szkody, który potwierdza wysokość i zakres szkód poniesionych przez dłużnika, oszacowanych przez komisję. Wojewoda przesyła Prezesowi Agencji wniosek dłużnika wraz z protokołem określającym wysokość i zakres oszacowanych szkód, sporządzonym przez komisję.
 2. gdy dłużnik stał się niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym - do wniosku winno być załączone:

  1. prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy KRUS lub orzeczenie komisji lekarskiej tej Kasy o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016r., poz. 277);
  2. prawomocne orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie zgłoszono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej o całkowitej niezdolności do pracy, wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016r., poz. 887).

Umorzenie w całości lub w części, rozkładanie na raty lub odraczanie terminu spłat wierzytelności Agencji z w/w tytułu, w oparciu o art. 24 w/w ustawy, stanowi pomoc publiczną, dlatego też wnioski dłużników w przedmiotowym zakresie będą przez Agencję rozpatrywane z uwzględnieniem także przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o pomoc publiczną prowadzi "przedsiębiorstwo sektora produkcji rolnej" łączna kwota pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorstwu nie może przekraczać 15.000,00 euro w okresie trzech lat podatkowych. Wysokość kwoty pomocy de minimis wyznacza, zatem maksymalne wsparcie (umorzenia), jakiego można udzielić przedsiębiorcy sektora produkcji rolnej. W przypadku, gdy wierzytelność Agencji jest większa niż w/w kwota maksymalnej pomocy to dopuszczalne jest umorzenie części wierzytelności do wysokości pomocy de minimis.

W przypadku gdy kwota  umorzenia wierzytelności Agencji przekracza 40.000 zł, informacja o umorzeniu wierzytelności ARiMR, zawierająca imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę dłużnika, cel udzielonej pomocy, przesłankę umorzenia wierzytelności Agencji oraz kwotę umorzenia tej wierzytelności, jest informacja publiczną w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej i jest niezwłocznie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Informacja o terminie składania wniosków

Nie został określony termin na składanie wniosków o umorzenie wierzytelności Agencji, co oznacza, że dłużnik może złożyć taki wniosek w dowolnym terminie.

Wykaz banków, z którymi zawarte zostały aneksy do umów o współpracy, określające zasady umarzania wierzytelności Agencji:

 1. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (obecnie: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)
 2. SGB-Bank S.A.
 3. Bank BPH S.A.(obecnie: Alior Bank S.A.)
 4. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 5. Bank Zachodni WBK S.A.
 6. Bank Pekao S.A.
 7. Bank Millennium S.A.
 8. Bank PKO BP S.A.
 9. GETIN Noble Bank S.A.