Pomoc dla posiadaczy chryzantem – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W jakiej kondycji maja być te kwiaty, czy trzeba dalej je pielęgnować?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2020r., poz. 1932), chryzantemy powinny być w fazie pełnej dojrzałości przeznaczone do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku.

Samo rozporządzenie nie wskazuje, w jakiej kondycji mają one być, jednakże aby chryzantemy te mogły być odebrane przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje  celowe byłoby, aby w miarę możliwości i ich stanu były one dalej pielęgnowane.

Dopiero po 16 listopada 2020r. chryzantemy nieodebrane przez podmioty i instytucje publiczne ich posiadacz oddaje niezwłocznie jako bioodpady podmiotowi zajmującemu się, zgodnie z przepisami o odpadach, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na jego stronie internetowej, odbierając od tych podmiotów na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne potwierdzenie liczby chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych jako bioodpady.

Informacje dotyczące podmiotów wskazanych przez Dyrektora Generalnego KOWR dostępne są na stronie internetowej KOWR - otwórz

Należy również zwrócić uwagę, że przekazanie nieodebranych chryzantem jako bioodpady może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Wróć do pytań