Pomoc dla posiadaczy chryzantem – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy kwiaciarnie mogą wnioskować o pomoc ?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2020r., poz. 1932), Agencja będzie udzielać pomocy posiadaczowi chryzantem będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Pomoc, o której mowa, w przypadku posiadaczy chryzantem prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, ma charakter pomocy de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.”.

Zatem, kwiaciarnia może złożyć wniosek, o ile spełnia powyższe warunki. W przypadku pytań można także kontaktować się z Biurem Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

Wróć do pytań