Pomoc dla posiadaczy chryzantem – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Co z kosztami utylizacji (które są wysokie) agencja będzie zwracała? Bedzie oferowała własne placówki utylizacyjne?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2020r., poz. 1932), określono jedynie stawki dla chryzantem, które są stawkami ryczałtowymi.

Ponadto, w odniesieniu do pytania dotyczącego zagospodarowania chryzantem, należy mieć na uwadze, iż na chwilę obecną nie przewiduje się innego zagospodarowania roślin niż wskazane w ww. rozporządzeniu, czyli przekazanie chryzantem do zainteresowanych odbiorem tych kwiatów jednostek lub chryzantemy nieodebrane w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. przez podmioty i instytucje publiczne ich posiadacz oddaje niezwłocznie jako bioodpady podmiotowi zajmującemu się, zgodnie z przepisami o odpadach, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na jego stronie internetowej, odbierając od tych podmiotów na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne potwierdzenie liczby chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych jako bioodpady.

Informacje dotyczące podmiotów wskazanych przez Dyrektora Generalnego KOWR dostępne są na stronie internetowej KOWR - otwórz

Wróć do pytań