Informacja o naborze wniosków dotyczących udzielania pomocy finansowej w 2015 roku

Data:

13.02.2015 r.

Organizujący nabór:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przedmiot naboru:

pomoc finansowa z przeznaczeniem na koszty zbioru, transportu
i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie ponoszonych przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej będące małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Termin realizacji:

od 01.03.2015 r. do dnia 31.12. 2015 r.

Kryteria oceny wniosków i ich znaczenie:

Cena - waga 60%; zakres rzeczowy-waga 30%; lokalizacja- waga-10%

Zasady udzielania pomocy:

Informacja o naborze wniosków od podmiotów utylizacyjnych, dotyczących dofinansowania kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich dostępna na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub na pisemny wniosek Podmiotu utylizacyjnego - wersja papierowa.

Uprawniony do kontaktu z wnioskodawcami:

Paweł Tyburc  tel. 022 318 48 35, e-mail: pawel.tyburc@arimr.gov.pl

Paweł Zbyszyński  tel. 022 318 48 39,  e-mail: pawel.zbyszynski@arimr.gov.pl

Miejsce i termin składania wniosków:

wnioski powinny być złożone w kancelarii ARiMR  w Warszawie przy ul. Poleczki 33, w terminie od 15.02.2015 r. do 21.02.2015 r. W przypadku wniosków składanych na 2015 r. o zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii Centrali Agencji. Jednocześnie informujemy, że kancelaria Centrali ARiMR jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Miejsce i termin otwarcia wniosków:

Otwarcie ofert nastąpi w ARiMR  w Warszawie przy ul. Poleczki 33 w sali konferencyjnej  w dniu 23.02.2015 r., o godzinie 09:00.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187).

Rodzaj procedury:

Zarządzenie Prezesa ARiMR nr: 6/2015

Pełna treść ogłoszenia:

O naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich w 2015 r. oraz zasadach rozpatrywania wniosków i zawierania umów z podmiotami utylizacyjnymi - otwórz

Warunki  Naboru Wniosków (WNW):

Warunki Naboru Wniosków - otwórz

Wzór wniosku o finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich, wraz z załącznikami - otwórz

Informacja o sposobie wyboru wniosków:

·         Kryteria oceny wniosków i wyboru podmiotów utylizacyjnych - otwórz

·         Wzór umowy o udzielenie przez ARiMR pomocy finansowej - otwórz

·         Prognoza zakresu rzeczowego - otwórz