Informacja o naborze wniosków dotyczących udzielania pomocy finansowej w 2013 roku

 

Informacja o naborze wniosków dotyczących udzielania pomocy finansowej w 2013 roku
z przeznaczeniem na koszty
zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich

Data:

14.09.2012r.

Organizujący nabór:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przedmiot naboru:

Pomoc finansowa z przeznaczeniem na koszty zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie ponoszonych przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej będące małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika 1 do rozporządzenia (WE) 800/2008.

Termin realizacji:

od 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Kryteria oceny wniosków i ich znaczenie:

Cena -  waga 60%; zakres rzeczowy-waga 30%; lokalizacja- waga-10%

Zasady udzielania pomocy:

Informacja o naborze wniosków od podmiotów utylizacyjnych, dotyczących dofinansowania kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich dostępna na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub na pisemny wniosek Podmiotu utylizacyjnego - wersja papierowa.

Uprawniony do kontaktu z wnioskodawcami:

Monika Wolniakowska  tel. 22 318 48 54

e-mail: Monika.Wolniakowska@arimr.gov.pl

Paweł Tyburc                  tel. 22 318 48 35   

 e-mail: Pawel.Tyburc@arimr.gov.pl

Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski powinny być złożone w kancelarii ARiMR  w Warszawie przy ul. Poleczki 33, w terminie do 30.09.2012r. W przypadku nadania wniosku przesyłką pocztową, za termin złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Miejsce i termin otwarcia wniosków:

Otwarcie ofert nastąpi w ARiMR  w Warszawie przy ul. Poleczki 33 02-822 Warszawa w sali konferencyjnej  w dniu 17.10.2012r., o godzinie 10:00.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR (D.U. 22, poz. 121 z późn. zm.).

Rodzaj procedury:

Zarządzenie Prezesa ARiMR nr: 69/2011 oraz 72/2012r.

Pełna treść ogłoszenia:

O naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich w 2013r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków i zawierania umów z podmiotami utylizacyjnymi - otwórz

Warunki  Naboru Wniosków (WNW):

Warunki  Naboru Wniosków (WNW) - otwórz

Wzór wniosku o finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich, wraz z załącznikami -  otwórz

Informacja o sposobie wyboru wniosków:

Kryteria oceny wniosków i wyboru podmiotów utylizacyjnych - otwórz

Wzór umowy o udzielenie przez ARiMR pomocy finansowej - otwórz

Prognoza zakresu rzeczowego - otwórz