Informacja o naborze wniosków dotyczących udzielania pomocy finansowej w 2012 roku

Data: 15.09.2011 r.
Organizujący nabór:Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Przedmiot naboru:pomoc finansowa z przeznaczeniem na koszty zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie ponoszonych przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej będące małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika 1 do rozporządzenia (WE) 800/2008.
Termin realizacji:od 1.01.2012 do dnia 31.12.2012 r.
Kryteria oceny wniosków i ich znaczenie:Cena -waga 60%; zakres rzeczowy-waga 30%; lokalizacja- waga-10%
Zasady udzielania pomocy:Informacja o naborze wniosków od podmiotów utylizacyjnych, dotyczących dofinansowania kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich dostępna na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub na pisemny wniosek Podmiotu utylizacyjnego - wersja papierowa.

Uprawniony do kontaktu z wnioskodawcami:

Paweł Tyburc  tel. 22 318 48 35    e-mail: pawel.tyburc@arimr.gov.pl

Piotr Burzykowski  tel. 22 318 48 69   e-mail: piotr.burzykowski@arimr.gov.pl

Miejsce i termin składania wniosków:wnioski powinny być złożone w kancelarii ARiMR  w Warszawie przy ul. Poleczki 33, w terminie do 30.09.2011 r. W przypadku nadania wniosku przesyłką pocztową, za termin złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.
Miejsce i termin otwarcia wniosków:Otwarcie ofert nastąpi w ARiMR w Warszawie przy ul. Poleczki 33 w sali konferencyjnej w dniu 14.10.2011 r., o godzinie 10:00.
Podstawa prawna:rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR (D.U. 22, poz. 121 z późn. zm.).
Rodzaj procedury:Zarządzenie Prezesa ARiMR nr: 69/2011
Pełna treść ogłoszenia:o naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich w 2012r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków i zawierania umów z podmiotami utylizacyjnymi - otwórz
Warunki  Naboru Wniosków (WNW): 

Warunki  Naboru Wniosków (WNW) - otwórz

Wzór wniosku o finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich, wraz z załącznikami -  otwórz

Informacja o sposobie wyboru wniosków: Kryteria oceny wniosków i wyboru podmiotów utylizacyjnych - otwórzwyjaśnienie
Wzór umowy o udzielenie przez ARiMR pomocy finansowej - otwórz
Prognoza zakresu rzeczowego - otwórz