Informacja o naborze wniosków dotyczących świadczenia usług zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich na styczeń - grudzień 2020 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informacja o naborze wniosków dotyczących świadczenia usług zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich na styczeń - grudzień 2020 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków

Data:

16 wrzesień 2019 r.

Organizujący nabór:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przedmiot naboru:

Pomoc finansowa z przeznaczeniem na koszty zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie ponoszonych przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej będące małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Termin realizacji:

od 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Kryteria oceny wniosków i ich znaczenie:

Cena –waga 60%; zakres rzeczowy - waga 30%; lokalizacja- waga-10%

Zasady udzielania pomocy:

Informacja o naborze wniosków od podmiotów utylizacyjnych, dotyczących dofinansowania kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich dostępna na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub na pisemny wniosek Podmiotu utylizacyjnego - wersja papierowa.

Kontakt z wnioskodawcami:

Forma pisemna; utylizacja@arimr.gov.pl

Fax nr: 22 318 53 86

Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski powinny być złożone w kancelarii ARiMR w Warszawie przy ul. Poleczki 33, w terminie do 30 września 2019 r. W przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Miejsce i termin otwarcia wniosków:

Otwarcie ofert nastąpi w ARiMR w Warszawie przy ul. Poleczki 33 w sali konferencyjnej  w dniu 15.10.2019 r., o godzinie 10:00.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.).

Rodzaj procedury:

Zarządzenie Nr 119/2017 Prezesa ARiMR z dnia 13 września 2017 r. (ze zm.)

Pełna treść ogłoszenia:

  • O naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich w 2020 r. oraz zasadach rozpatrywania wniosków - otwórz
 

 

Warunki Naboru Wniosków (WNW):

  
  • Wzór wniosku o finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich - otwórz
 

Informacja o sposobie wyboru wniosków:

 
  • Kryteria oceny wniosków i wyboru podmiotów utylizacyjnych - otwórz
 

Informacja dotycząca wzoru Umowy

 
  • Wzór umowy zostanie udostępniony dla podmiotów utylizacyjnych, które złożyły wnioski o finansowanie lub dofinansowanie (…) przed terminem zawarcia umów na świadczenie usług
    w 2020 r.