Informacja o naborze wniosków dotyczących świadczenia usług zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich na styczeń - grudzień 2019 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informacja o naborze wniosków dotyczących świadczenia usług zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich na styczeń - grudzień 2019 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że w dniu 30 września 2018 r. upływa termin składania wniosków dotyczących finansowania lub dofinansowania przez ARiMR ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie.

Planowany termin stosowania ww. pomocy przez ARiMR: 1 stycznia ‐ 31 grudnia 2019 r.

Termin na składanie wniosków został określony w § 10, ust. 7, pkt 3, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.). Rozporządzenie to reguluje również pozostałe warunki udzielania przez Agencję pomocy na ten cel.

Wzór wniosku o finansowanie lub dofinansowanie (...) został opublikowany na stronie internetowej ARiMR w dziale Pomoc Krajowa, Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich - otwórz.

Wnioski mogą być składane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

Zasady rozpatrywania wniosków o finansowanie lub dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich ponoszonych przez producentów rolnych, kryteria ich oceny, ustalania wysokości limitu finansowego i wyboru podmiotów utylizacyjnych zostały zamieszczone w plikach pod nazwą "warunki naboru" - otwórz i "kryteria oceny" - otwórz.

Data:

18 wrzesień 2018 r.

Organizujący nabór:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przedmiot naboru:

pomoc finansowa z przeznaczeniem na koszty zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie ponoszonych przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej będące małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Termin realizacji:

od 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Kryteria oceny wniosków i ich znaczenie:

Cena –waga 60%; zakres rzeczowy - waga 30%; lokalizacja- waga-10%

Zasady udzielania pomocy:

Informacja o naborze wniosków od podmiotów utylizacyjnych, dotyczących dofinansowania kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich dostępna na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub na pisemny wniosek Podmiotu utylizacyjnego - wersja papierowa.

Kontakt z wnioskodawcami:

Forma pisemna; utylizacja@arimr.gov.pl

Fax nr: 22 318 53 86

Miejsce i termin składania wniosków:

wnioski powinny być złożone w kancelarii ARiMR  w Warszawie przy ul. Poleczki 33, w terminie do 30 września 2018 r. W przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Miejsce i termin otwarcia wniosków:

otwarcie ofert nastąpi w ARiMR  w Warszawie przy ul. Poleczki 33 w sali konferencyjnej  w dniu 15.10.2018 r., o godzinie 10:00.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.).

Rodzaj procedury:

Zarządzenie Nr 119/2017 Prezesa ARiMR z dnia 13 września 2017 r. (ze zm.)

Pełna treść ogłoszenia:

  • O naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich w 2019 r. oraz zasadach rozpatrywania wniosków - otwórz
 

Warunki  Naboru Wniosków (WNW):

  • Wzór wniosku o finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich - otwórz
 

Informacja o sposobie wyboru wniosków:

  • Kryteria oceny wniosków i wyboru podmiotów utylizacyjnych - otwórz
 

Informacja dotycząca wzoru Umowy

  • Wzór umowy zostanie wprowadzony odrębnym zarządzeniem Prezesa ARiMR i udostępniony dla Podmiotów utylizacyjnych, które złożyły wnioski o finansowanie lub dofinansowanie (...) przed terminem zawarcia umów na świadczenie usług w 2019 r.