Informacja o naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich na styczeń - grudzień 2017 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informacja o naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich na styczeń - grudzień 2017 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków

Data:19 wrzesień 2016 r.
Organizujący nabór:Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Przedmiot naboru:pomoc finansowa z przeznaczeniem na koszty zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie ponoszonych przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej będące małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
Termin realizacji:od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
Kryteria oceny wniosków i ich znaczenie:Cena - waga 60%; zakres rzeczowy - waga 30%; lokalizacja- waga - 10%
Zasady udzielania pomocy:Informacja o naborze wniosków od podmiotów utylizacyjnych, dotyczących dofinansowania kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich dostępna na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub na pisemny wniosek Podmiotu utylizacyjnego - wersja papierowa.
Kontakt z wnioskodawcami: Forma pisemna; utylizacja@arimr.gov.pl
Miejsce i termin składania wniosków:wnioski powinny być złożone w kancelarii ARiMR  w Warszawie przy ul. Poleczki 33,
w terminie do 30 września 2016 r. W przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
Miejsce i termin otwarcia wniosków:otwarcie ofert nastąpi w ARiMR  w Warszawie przy ul. Poleczki 33 w sali konferencyjnej  w dniu 14.10.2016 r., o godzinie 10:00.
Podstawa prawna:rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.).
Rodzaj procedury:Zarządzenie Nr 113/2016 Prezesa ARiMR z dnia 19 września 2016 r.
Pełna treść ogłoszenia:
  • O naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich w 2017 r. oraz zasadach rozpatrywania wniosków - otwórz
Warunki  Naboru Wniosków (WNW):
  • wzór wniosku o finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich, wraz z załącznikami - otwórz
Informacja o sposobie wyboru wniosków:
  • Kryteria oceny wniosków i wyboru podmiotów utylizacyjnych - otwórz
Informacja dotycząca wzoru Umowy
  • Wzór umowy zostanie wprowadzony odrębnym zarządzeniem Prezesa ARiMR i udostępniony dla Podmiotów utylizacyjnych, które złożyły wnioski o finansowanie lub dofinansowanie (...) przed terminem zawarcia umów na świadczenie usług w 2017 r.

 

Odpowiedzi ARiMR na pytania Podmiotów utylizacyjnych dotyczące naboru wniosków na świadczenie usług w 2017 r. - otwórz