Informacja o naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich na 2016 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków i zawierania umów z podmiotami utylizacyjnymi  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informacja o naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich na 2016 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków i zawierania umów z podmiotami utylizacyjnymi

Data:

11.09.2015 r.

Organizujący nabór:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przedmiot naboru:

Pomoc finansowa z przeznaczeniem na koszty zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie ponoszonych przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej będące małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Termin realizacji:

od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Kryteria oceny wniosków i ich znaczenie:

Cena - waga 60%; zakres rzeczowy - waga 30%; lokalizacja - waga 10%

Zasady udzielania pomocy:

Informacja o naborze wniosków od podmiotów utylizacyjnych, dotyczących dofinansowania kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich dostępna na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub na pisemny wniosek Podmiotu utylizacyjnego - wersja papierowa.

Uprawniony do kontaktu z wnioskodawcami:

Paweł Tyburc           tel. 022 318 48 35,                e-mail: pawel.tyburc@arimr.gov.pl

Paweł Zbyszyński    tel. 022 318 48 39,           e-mail: pawel.zbyszynski@arimr.gov.pl

Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski powinny być złożone w kancelarii ARiMR  w Warszawie przy ul. Poleczki 33, w terminie do 30.09.2015 r.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która mieści się przy ulicy Poleczki 33 w Warszawie lub nadać w placówce pocztowej operatora pocztowego.

O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii Centrali Agencji lub w przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego, data stempla pocztowego.

Miejsce i termin otwarcia wniosków:

Otwarcie ofert nastąpi w ARiMR  w Warszawie przy ul. Poleczki 33 w sali konferencyjnej  w dniu 12.10.2015 r., o godzinie 09:00 . Jednocześnie informujemy, że kancelaria Centrali ARiMR jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm. ).

Rodzaj procedury:

Zarządzenie Prezesa ARiMR nr: 6/2015 ze zm.

Pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz

Warunki  Naboru Wniosków (WNW):

Warunki naboru wniosków- otwórz

Wzór wniosku o finansowanie lub dofinansowanie - otwórz

Informacja o sposobie wyboru wniosków:

Kryteria oceny wniosków i wyboru podmiotów utylizacyjnych - otwórz

Wzór umowy - otwórz

Prognoza zakresu rzeczowego na 2016 r. - otwórz