Informacja o wydłużonym naborze wniosków dotyczących świadczenia usług zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich na styczeń - grudzień 2021 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.) udziela pomocy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie, ponoszonych przez producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, będącego mikroprzedsiębiorcą, małym albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. z 2020 r. poz. 1728) i w związku ze złożonymi do 30 września 2020 r. Wnioskami o finansowanie lub dofinansowanie usług utylizacyjnych w 2021 r. konieczna jest aktualizacja złożonych Wniosków w celu ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia zmieniającego  w 2020 r. wnioski składa się do 31 października.

Planowany termin stosowania ww. pomocy przez ARiMR: 1 stycznia ‐ 31 grudnia 2021 r.

Wzór „Wniosku o finansowanie lub dofinansowanie (…)” został opublikowany na stronie internetowej ARiMR w dziale Pomoc Krajowa, Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich.

Wnioski mogą być składane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

Zasady rozpatrywania wniosków o finansowanie lub dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich ponoszonych przez producentów rolnych, kryteria ich oceny, ustalania wysokości limitu finansowego i wyboru podmiotów utylizacyjnych zostały zamieszczone w plikach pod nazwą „Warunki naboru wniosków” i „Kryteria oceny wniosków i wyboru podmiotów utylizacyjnych”.

 

 

Data:

20 październik 2020 r.

Organizujący nabór:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przedmiot naboru:

Pomoc finansowa z przeznaczeniem na koszty zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie ponoszonych przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej będące mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Termin realizacji:

od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Kryteria oceny wniosków i ich znaczenie:

Cena – waga 60%; zakres rzeczowy - waga 30%; lokalizacja - waga-10%

Zasady udzielania pomocy:

Informacja o naborze wniosków od podmiotów utylizacyjnych, dotyczących dofinansowania kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich dostępna na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub na pisemny wniosek Podmiotu utylizacyjnego - wersja papierowa.

Kontakt z wnioskodawcami:

 

Forma pisemna lub elektroniczna (utylizacja@arimr.gov.pl)

Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski powinny być złożone w kancelarii ARiMR  w Warszawie przy ul. Poleczki 33, w terminie do dnia 31 października 2020 r. lub przesłane elektronicznie za pomocą platformy ePUAP. W przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego.
O dacie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wniosków składanych elektronicznie - data wskazana na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru (UPO), które jest potwierdzeniem złożenia dokumentu w formie elektronicznej.

Miejsce i termin otwarcia wniosków:

Otwarcie ofert nastąpi w ARiMR  w Warszawie przy ul. Poleczki 33 w sali konferencyjnej  w dniu 10.11.2020 r., o godzinie 11:00.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.).

Rodzaj procedury:

Zarządzenie Prezesa ARiMR nr: 120/2020 z dnia 19 października 2020 r.

Pełna treść ogłoszenia:

·   O naborze wniosków dotyczących finansowania lub dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich w 2021 r. oraz zasadach rozpatrywania wniosków - otwórz

Warunki  Naboru Wniosków (WNW):

·       Warunki Naboru Wniosków (WNW) - otwórz

·    Wniosek o finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie - otwórz

Informacja o sposobie wyboru wniosków:

·       Kryteria oceny wniosków i wyboru podmiotów utylizacyjnych - otwórz

Informacja dotycząca wzoru Umowy

·  Wzór umowy zostanie wprowadzony odrębnym zarządzeniem Prezesa ARiMR i udostępniony dla Podmiotów utylizacyjnych, które złożyły Wnioski o finansowanie lub dofinansowanie (…) przed terminem zawarcia umów na świadczenie usług w roku 2021 r.

 

 

Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2020 r.

Oświadczenie producenta rolnego obowiązujące przy odbiorze padłych zwierząt gospodarskich w roku 2020 - otwórz

Maksymalne ceny jednostkowe na 2020 rok - otwórz

Informacja o numerach telefonów, pod które można zgłaszać odbiór padłych zwierząt - otwórz

Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2019 r.

Oświadczenie producenta rolnego obowiązujące przy odbiorze padłych zwierząt gospodarskich w roku 2019 - otwórz

Maksymalne ceny jednostkowe na 2019 rok - otwórz

Informacja o numerach telefonów, pod które można zgłaszać odbiór padłych zwierząt - otwórz

Informacja o naborze wniosków dotyczących świadczenia usług zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich na styczeń - grudzień 2019 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków - otwórz

Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2018 r.

Oświadczenie producenta rolnego obowiązujące przy odbiorze padłych zwierząt gospodarskich w roku 2018 - otwórz

Maksymalne ceny jednostkowe na 2018 rok - otwórz

Informacja o numerach telefonów, pod które można zgłaszać odbiór padłych zwierząt - otwórz

Informacja o naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich na styczeń - grudzień 2018 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków - otwórz

Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2017 r.

Informacja o firmach i cenach ich usług w 2017 r. w poszczególnych województwach - otwórz

Informacja o numerach całodobowych telefonów pod którymi można dokonywać zgłoszenia odbioru padłych sztuk - otwórz

Informacja o naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich na styczeń - grudzień 2017 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków - otwórz

Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2016 r.

W związku z zaprzestaniem w dniu 27 kwietnia 2016r. realizacji usług zbioru i transportu padłych zwierząt gospodarskich przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Amba” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie prosi producentów rolnych o korzystanie z usług świadczonych przez pozostałe podmioty utylizacyjne działające na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

W związku z przejęciem wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z firmą Elkur Franciszek Kurowski Sp. J. , uprzejmie informujemy, że od dnia 21.03.2016 r. usługi wynikające z w/w umowy są realizowane przez firmę Stans Sp. z o.o. Sp. k.

Informacja o firmach i cenach ich usług w 2016 r. w poszczególnych województwach - otwórz

Informacja o numerach całodobowych telefonów pod którymi można dokonywać zgłoszenia odbioru padłych sztuk - otwórz

Informacja o naborze wniosków dotyczących udzielania pomocy finansowej w 2016 roku (wrzesień 2015 r.)

Informacja o zakończeniu zawierania umów na 2015 r. - otwórz

Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2015 r.

 

Informacja o zakończeniu zawierania umów na 2015 r. - otwórz

Oświadczenie Producenta Rolnego (obowiązujące od 01.03.2015r.) - otwórz

Informacja o cenach usług w 2015 r. - otwórz

Informacja o numerach całodobowych telefonów pod którymi można dokonywać zgłoszenia odbioru padłych sztuk -  otwórz

Informacja o naborze wniosków dotyczących udzielania pomocy finansowej w 2015 roku - otwórz

Informacja o liczbie padłych zwierząt, w przypadku których koszty utylizacji zostały przedstawione do dofinansowania ARiMR w 2014 r. - otwórz

Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2014 r.

 

Informacja o zakończeniu zawierania umów na 2014 r.  (OTWÓRZ)

Informacja o cenach usług w 2014 r. (OTWÓRZ)

Informacja o numerach całodobowych telefonów pod którymi można dokonywać zgłoszenia odbioru padłych sztuk (OTWÓRZ)

Informacja o naborze wniosków dotyczących udzielania pomocy finansowej w 2014 roku - otwórz

Wzór oświadczenia producenta rolnego obowiązujący w 2013/2014 r. - otwórz

Informacja o liczbie padłych zwierząt, w przypadku których koszty utylizacji zostały przedstawione do dofinansowania ARiMR w 2013 r. - otwórz

Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2013 r.

 

Informacja o zakończeniu zawierania umów na 2013 r.  (OTWÓRZ)

Informacja o cenach usług w 2013 r. (OTWÓRZ)

Informacja o numerach całodobowych telefonów pod którymi można dokonywać zgłoszenia odbioru padłych sztuk (OTWÓRZ)

Informacja o naborze wniosków dotyczących udzielania pomocy finansowej w 2013 roku - otwórz

Wzór oświadczenia producenta rolnego obowiązujący w 2012/2013 r. - otwórz

Informacja o ilości padłych zwierząt, których koszty utylizacji zostały przedstawione do dofinansowania przez ARiMR w 2012 r. - otwórz

 

 

Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2012 r.

Informacja o numerach całodobowych telefonów pod którymi można dokonywać zgłoszenia odbioru padłych sztuk (OTWÓRZ)
oraz o cenach netto usług od 1 stycznia 2012 r. (OTWÓRZ)

Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2011 r.

Informacja o numerach całodobowych telefonów pod którymi można dokonywać zgłoszenia odbioru padłych sztuk (OTWÓRZ)
oraz o cenach netto usług od 1 stycznia 2011 r. (OTWÓRZ)

Wzór oświadczenia producenta rolnego obowiązujący w 2011 r. - otwórz