Informacja o naborze wniosków dotyczących świadczenia usług zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich na styczeń - grudzień 2019 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że w dniu 30 września 2018 r. upływa termin składania wniosków dotyczących finansowania lub dofinansowania przez ARiMR ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie.

Planowany termin stosowania ww. pomocy przez ARiMR: 1 stycznia ‐ 31 grudnia 2019 r.

Termin na składanie wniosków został określony w § 10, ust. 7, pkt 3, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.). Rozporządzenie to reguluje również pozostałe warunki udzielania przez Agencję pomocy na ten cel.

Wzór wniosku o finansowanie lub dofinansowanie (...) został opublikowany na stronie internetowej ARiMR w dziale Pomoc Krajowa, Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich - otwórz.

Wnioski mogą być składane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

Zasady rozpatrywania wniosków o finansowanie lub dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich ponoszonych przez producentów rolnych, kryteria ich oceny, ustalania wysokości limitu finansowego i wyboru podmiotów utylizacyjnych zostały zamieszczone w plikach pod nazwą "warunki naboru" - otwórz i "kryteria oceny" - otwórz.

Data:

18 wrzesień 2018 r.

Organizujący nabór:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przedmiot naboru:

pomoc finansowa z przeznaczeniem na koszty zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie ponoszonych przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej będące małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Termin realizacji:

od 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Kryteria oceny wniosków i ich znaczenie:

Cena –waga 60%; zakres rzeczowy - waga 30%; lokalizacja- waga-10%

Zasady udzielania pomocy:

Informacja o naborze wniosków od podmiotów utylizacyjnych, dotyczących dofinansowania kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich dostępna na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub na pisemny wniosek Podmiotu utylizacyjnego - wersja papierowa.

Kontakt z wnioskodawcami:

Forma pisemna; utylizacja@arimr.gov.pl

Fax nr: 22 318 53 86

Miejsce i termin składania wniosków:

wnioski powinny być złożone w kancelarii ARiMR  w Warszawie przy ul. Poleczki 33, w terminie do 30 września 2018 r. W przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Miejsce i termin otwarcia wniosków:

otwarcie ofert nastąpi w ARiMR  w Warszawie przy ul. Poleczki 33 w sali konferencyjnej  w dniu 15.10.2018 r., o godzinie 10:00.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.).

Rodzaj procedury:

Zarządzenie Nr 119/2017 Prezesa ARiMR z dnia 13 września 2017 r. (ze zm.)

Pełna treść ogłoszenia:

  • O naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich w 2019 r. oraz zasadach rozpatrywania wniosków - otwórz
 

Warunki  Naboru Wniosków (WNW):

  • Wzór wniosku o finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich - otwórz
 

Informacja o sposobie wyboru wniosków:

  • Kryteria oceny wniosków i wyboru podmiotów utylizacyjnych - otwórz
 

Informacja dotycząca wzoru Umowy

  • Wzór umowy zostanie wprowadzony odrębnym zarządzeniem Prezesa ARiMR i udostępniony dla Podmiotów utylizacyjnych, które złożyły wnioski o finansowanie lub dofinansowanie (...) przed terminem zawarcia umów na świadczenie usług w 2019 r.
 

Kto w 2019 roku świadczył będzie usługi związane z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich?

11 firm zawarło z ARiMR umowy na świadczenie w 2019 r. usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich. Są to następujące podmioty: EKO - STOK Sp. z o.o.; Energoutil Sp. z o.o.; Stans Sp. z o.o. Sp. k.; Jasta Sp. z o.o.; PP-H Hetman Sp. z o.o.; PPP Bacutil Sp. J.; Promarol - Plus Sp. z o.o.; Saria Polska Sp. z o.o.; STRUGA S.A.; ZP-H Rakowscy Sp. J. ; ZR-P "FARMUTIL HS" S.A.

Ponieważ w 2019 r. w poszczególnych województwach usługi utylizacyjne świadczyć będzie od czterech do dziewięciu firm, Agencja przypomina, że rolnicy zanim podejmą decyzję dotyczącą zlecenia wykonanie takich usług, powinni zapoznać się z cenami oferowanymi przez przedsiębiorców działających w ich regionie.  
Zasady korzystania w 2019 r. z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji dla producentów rolnych  nie ulegają zmianie w stosunku do lat ubiegłych. Oznacza to, że pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Wsparcia nie mogą jednak otrzymać producenci, którzy nie spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa określonego w Załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Pomoc może być udzielona na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie.

Kwota jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. I tak, Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje  w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Pomoc udzielana przez ARiMR na pokrycie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich jest obok kredytów preferencyjnych jedną z tzw. form "pomocy krajowej" w całości finansowanych z budżetu krajowego i w obecnej formie jest ona udzielana od 2008 r.

Oświadczenie producenta rolnego obowiązujące przy odbiorze padłych zwierząt gospodarskich w roku 2019 - otwórz

Maksymalne ceny jednostkowe na 2019 rok - otwórz

Informacja o numerach telefonów, pod które można zgłaszać odbiór padłych zwierząt - otwórz

Archiwalne informacje - otwórz