Informacja o naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym 2017 r.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informacja o naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym 2017 r.

Data:    21.09.2016 r.
Organizujący nabór:Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Przedmiot naboru:Pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych  kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym
Planowany termin realizacji:od. 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
Zasady udzielania pomocy:Informacja o naborze wniosków od podmiotów utylizacyjnych, dotyczących dofinansowania ponoszonych przez producentów rolnych  kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym dostępna na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub na pisemny wniosek Podmiotu utylizacyjnego - wersja papierowa.
Uprawniony do kontaktu z wnioskodawcami: Paweł Tyburc; tel. 22 318 48 35, e-mail: pawel.tyburc@arimr.gov.pl
Karolina Witka-Wilczek; tel. 22 318 48 23; e-mail: Karolina.Witka@arimr.gov.pl
Miejsce i termin składania wniosków:Wnioski powinny być złożone w kancelarii ARiMR  w Warszawie przy ul. Poleczki 33, w terminie do 30.09.2016 r.
Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która mieści się przy ulicy Poleczki 33 w Warszawie lub nadać w placówce pocztowej operatora pocztowego.
O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii Centrali Agencji lub w przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego, data stempla pocztowego.
Miejsce i termin otwarcia wniosków:Otwarcie ofert nastąpi w ARiMR  w Warszawie przy ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa w sali konferencyjnej w dniu 14.10.2016 r., o godzinie 12:00. Jednocześnie informujemy, że kancelaria Centrali ARiMR jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
Podstawa prawna:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.).
Rodzaj procedury:Zarządzenie Prezesa ARiMR nr 7/2015
Pełna treść ogłoszenia:Informacja o naborze wniosków - otwórz
Warunki  Naboru Wniosków (WNW):
  • Warunki  naboru wniosków - otwórz
  • Wzór wniosku o dofinansowanie - otwórz
Informacja o sposobie wyboru wniosków:
  • Kryteria oceny wniosków i wyboru podmiotów utylizacyjnych - otwórz
  • Wzór umowy - otwórz
  • Prognozowana liczba sztuk owiec, kóz i cieląt które mogą zostać poddane ubojowi w gospodarstwie rolnym w 2017 roku - otwórz