Informacja o naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym 2016 r.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informacja o naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym 2016 r.

Data:

01.09.2015 r.

Organizujący nabór:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przedmiot naboru:

Pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych  kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym

Planowany termin realizacji:

od 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Zasady udzielania pomocy:

Informacja o naborze wniosków od podmiotów utylizacyjnych, dotyczących dofinansowania ponoszonych przez producentów rolnych  kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym dostępna na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub na pisemny wniosek Podmiotu utylizacyjnego - wersja papierowa.

Uprawniony do kontaktu z wnioskodawcami:

Paweł Tyburc; tel. 22 318 48 35; e-mail: pawel.tyburc@arimr.gov.pl

Paweł Zbyszyński tel. 22 318 48 39, e-mail: pawel.zbyszynski@arimr.gov.pl

Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski powinny być złożone w kancelarii ARiMR  w Warszawie przy ul. Poleczki 33, w terminie do 30.09.2015 r.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która mieści się przy ulicy Poleczki 33 w Warszawie lub nadać w placówce pocztowej operatora pocztowego.

O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii Centrali Agencji lub w przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego, data stempla pocztowego.

Miejsce i termin otwarcia wniosków:

Otwarcie ofert nastąpi w ARiMR  w Warszawie przy ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa w sali konferencyjnej w dniu 12.10.2015 r., o godzinie 09:00. Jednocześnie informujemy, że kancelaria Centrali ARiMR jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.).

Rodzaj procedury

Zarządzenie Prezesa ARiMR nr 7/2015

Pełna treść ogłoszenia:

Informacja o naborze wniosków - otwórz

Warunki  Naboru Wniosków (WNW)

Warunki  naboru wniosków - otwórz

Wzór wniosku o dofinansowanie - otwórz

Informacja o sposobie wyboru wniosków:

Kryteria oceny wniosków i wyboru - otwórz

Wzór umowy - otwórz

Prognoza ilości ubojów na 2016 r. - otwórz