2019 - dofinansowanie kosztów unieszkodliwienia odpadów poubojowych

informacji dotyczącej naboru wniosków na świadczenie usług utylizacyjnych w 2019 r. w zakresie utylizacji odpadów poubojowych

Data:

21 września 2018 r.

Organizujący nabór:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przedmiot naboru:

Pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych  kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym

Planowany termin realizacji:

od. 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Zasady udzielania pomocy:

Informacja o naborze wniosków od podmiotów utylizacyjnych, dotyczących dofinansowania ponoszonych przez producentów rolnych  kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym dostępna na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub na pisemny wniosek Podmiotu utylizacyjnego - wersja papierowa.

Uprawniony do kontaktu z wnioskodawcami:

Forma pisemna: utylizacja@arimr.gov.pl

Fax nr: 22 318 53 86

Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski powinny być złożone w kancelarii ARiMR w Warszawie przy ul. Poleczki 33, w terminie do 30 września 2018 r.  W przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Miejsce i termin otwarcia wniosków:

Otwarcie ofert nastąpi w ARiMR  w Warszawie przy ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa w sali konferencyjnej w dniu 15.10.2018 r., o godzinie 11:00.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2015 r. poz. 187, ze zm.).

Pełna treść ogłoszenia:

O naborze wniosków od podmiotów utylizacyjnych dotyczących dofinansowania ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym - otwórz

Dokumenty do pobrania:

 
  • Warunki  Naboru Wniosków (WNW) - otwórz
 
  • Wzór wniosku o dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym - otwórz
 
  • Wzór umowy o dofinansowanie producentom rolnym kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia materiałów szczególnego ryzyka określnych w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych encefalopatii (Dz.U. WE L 147 z 31.05.2001 r., z późn. zm.) od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym - otwórz
 
  • Prognoza liczby sztuk poddanych ubojowi w gospodarstwie w poszczególnych województwach - otwórz