Dofinansowanie kosztów unieszkodliwienia odpadów poubojowych

Informacja o naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym w 2020 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków i zawierania umów z podmiotami utylizacyjnymi.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że w dniu 30 września 2019 r. upływa termin składania wniosków dotyczących dofinansowania ponoszonych przez producentów rolnych  kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym.

Planowany termin stosowania ww. pomocy przez ARiMR: 1 stycznia - 31 grudnia 2020 r.

Termin na składanie wniosków został określony w § 12, ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.).

Wzór wniosku o dofinansowanie  został opublikowany na stronie internetowej ARiMR w dziale Pomoc Krajowa.

Wnioski mogą być składane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym, ustalania wysokości limitu finansowego i wyboru podmiotów utylizacyjnych oraz zawierania umów z podmiotami utylizacyjnymi zostały zamieszczone w plikach pod nazwą "Warunki Naboru SRM".

Data:

16 września 2019 r.

Organizujący nabór:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przedmiot naboru:

Pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym.

Planowany termin realizacji:

od. 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Zasady udzielania pomocy:

Informacja o naborze wniosków od podmiotów utylizacyjnych, dotyczących dofinansowania ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym dostępna na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub na pisemny wniosek Podmiotu utylizacyjnego - wersja papierowa.

Uprawniony do kontaktu z wnioskodawcami:

Forma pisemna: utylizacja@arimr.gov.pl

Fax nr: 22 318 53 86

Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski powinny być złożone w kancelarii ARiMR w Warszawie przy ul. Poleczki 33, w terminie do 30 września 2019 r. W przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Miejsce i termin otwarcia wniosków:

Otwarcie ofert nastąpi w ARiMR w Warszawie przy ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa w sali konferencyjnej w dniu 15.10.2019 r., o godzinie 11:00.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2015 r. poz. 187, ze zm.).

Pełna treść ogłoszenia:

O naborze wniosków od podmiotów utylizacyjnych dotyczących dofinansowania ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym – otwórz

Dokumenty do pobrania:

 
  • Warunki  Naboru Wniosków (WNW) – otwórz
  • Wzór wniosku o dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym – otwórz
  • Wzór umowy o dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym zostanie udostępniony dla podmiotów utylizacyjnych, które złożyły wnioski o dofinansowanie (…) przed terminem zawarcia umów na świadczenie usług w 2020 r.
  • Prognoza liczby sztuk poddanych ubojowi w gospodarstwie w poszczególnych województwach – otwórz

 

Informacja o naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym w 2021 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków i zawierania umów z podmiotami utylizacyjnymi.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.) udziela pomocy na dofinansowania ponoszonych przez producentów rolnych  kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 września 2020 r. upływa termin składania wniosków ma w/w pomoc.


Planowany termin stosowania pomocy przez ARiMR: 1 stycznia - 31 grudnia 2021 r. Termin na składanie wniosków został określony w § 12 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.).

Wzór wniosku o dofinansowanie , załącznik do wniosku został opublikowany na stronie internetowej ARiMR w dziale Pomoc Krajowa.
Wnioski mogą być składane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).


Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym, ustalania wysokości limitu finansowego i wyboru podmiotów utylizacyjnych oraz zawierania umów z podmiotami utylizacyjnymi zostały zamieszczone w plikach pod nazwą „Warunki Naboru SRM” .

Data:

25 września 2020 r.

Organizujący nabór:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przedmiot naboru:

Pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych  kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym.

Planowany termin realizacji:

od. 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Zasady udzielania pomocy:

Informacja o naborze wniosków od podmiotów utylizacyjnych, dotyczących dofinansowania ponoszonych przez producentów rolnych  kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym dostępna na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub na pisemny wniosek Podmiotu utylizacyjnego - wersja papierowa.

Uprawniony do kontaktu z wnioskodawcami:

Forma pisemna: utylizacja@arimr.gov.pl

Fax nr: 22 318 53 86

Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski powinny być złożone w kancelarii ARiMR w Warszawie przy ul. Poleczki 33, w terminie do 30 września 2020 r.  W przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Miejsce i termin otwarcia wniosków:

Otwarcie ofert nastąpi w ARiMR  w Warszawie przy ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa w sali konferencyjnej w dniu 10.11.2020 r., o godzinie 12:00.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2015 r. poz. 187, ze zm.).

Pełna treść ogłoszenia:

O naborze wniosków od podmiotów utylizacyjnych dotyczących dofinansowania ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym – otwórz

Dokumenty do pobrania:

·        Warunki  Naboru Wniosków (WNW) – otwórz

·        Wzór wniosku o dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym – otwórz

·        Wzór umowy o dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym zostanie udostępniony dla podmiotów utylizacyjnych, które złożyły wnioski o dofinansowanie (…) przed terminem zawarcia umów na świadczenie usług w 2021 r.

·        Prognoza liczby sztuk poddanych ubojowi w gospodarstwie w poszczególnych województwach – otwórz

Archiwalne informacje:

2019 - dofinansowanie kosztów unieszkodliwienia odpadów poubojowych

2018 - dofinansowanie kosztów unieszkodliwienia odpadów poubojowych

Informacja o naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym 2017 r.

Informacja o naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym 2016 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków i zawierania umów z podmiotami utylizacyjnymi