Złagodzenie skutków "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 dla producentów trzody chlewnej korzystających z kredytów preferencyjnych  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Złagodzenie skutków "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 dla producentów trzody chlewnej korzystających z kredytów preferencyjnych

29 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzające "Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018. Posiadacze zwierząt utrzymujący świnie na wskazanych tym rozporządzeniem obszarach województwa podlaskiego zobowiązani zostali do dostosowania gospodarstw do wymagań bioasekuracji określonych w ww. "Programie bioasekuracji (...)" w terminie do 29 maja 2015 r.

Producenci, którzy w tym terminie nie mogli dostosować gospodarstw do ww. wymagań, składali do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni zalecanych wymagań. W takim przypadku powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, mógł wydać decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania "Programu bioasekuracji (...)", tj. do 31 grudnia 2018 r.

Mając na uwadze powyższe, do warunków i zasad udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzane zostały zmiany mające na celu złagodzenie skutków decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej rolnikom, producentom trzody chlewnej, korzystającym z kredytów preferencyjnych, zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującej wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania ww. "Programu bioasekuracji (...)". Zmiany te polegają na wprowadzeniu zapisów umożliwiających:

  • stosowanie dopłat w przypadku podjęcia przez powiatowego lekarza weterynarii ww. decyzji,
  • wstrzymanie stosowania dopłat dopiero w sytuacji, gdy kredytobiorca nie wznowi, po okresie obowiązywania decyzji powiatowego lekarza weterynarii, działalności w zakresie chowu i hodowli świń,
  • wyrażanie zgody przez bank na zmianę kierunku produkcji w zakresie chowu lub hodowli świń w gospodarstwie rolnym na inny zaliczany do działu specjalnego produkcji rolnej albo odwrotnie, tj. z chowu lub hodowli świń w ramach działu specjalnego produkcji rolnej na inny kierunek produkcji rolnej, który nie jest działem specjalnym produkcji rolnej.

Powyższe rozwiązania będą możliwe do zastosowania w przypadku kredytów udzielonych do 31 grudnia 2014 roku.