Informacja na temat zalesień

W roku 2006 Agencja będzie kontynuować przekazywanie na rachunek budżetu powiatów środków finansowych przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. Wejście w życie ustawy z dnia 28 listopada 2004r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. 03.229.2273) spowodowało, że ustawa "krajowa" straciła moc obowiązującą, jednak z zachowaniem prawa do otrzymywania ekwiwalentów przez właścicieli prowadzących uprawy leśne. Ponadto cyt. ustawa w § 14.2 określiła, że wobec właścicieli, którzy nabyli prawo do otrzymywania ekwiwalentów stosuje się przepisy dotychczasowe tj określone w ustawie z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (z późn. zm.).

W roku 2006 przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na podstawie wniosków składanych kwartalnie do ARiMR/załącznik do umowy/ i umów podpisanych między ARiMR a Starostami.

W załączeniu przedstawiamy obowiązujące dokumenty tj.

  • wzór umowy o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
    zobacz...

  • wzór wniosku o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
    zobacz...

  • instrukcję wypełniania wniosku o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

    zobacz...