Wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów wykonane w latach 2002 - 2003

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w związku z art. 14 ust. 2 i 3 oraz art. 15 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2003, nr 229, poz. 2273), kontynuuje wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, którzy w latach 2002-2003 dokonali zalesień na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. nr 73, poz. 764 oraz z 2003 r. nr 46, poz. 392).

Wypłaty ekwiwalentów za zalesione grunty rolne ARiMR realizuje ze środków krajowych, wyłącznie w ramach zobowiązań powstałych do końca 2003 r. Przekazywanie środków finansowych na rachunek budżetu starostw/urzędów miast odbywa się na podstawie poprawnie wypełnionych i kwartalnie składanych do Agencji wniosków o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,  opracowanych zgodnie z §1 i §2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad rozliczania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwymi starostami w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobu i terminów płatności (Dz. U. z 2002 r., nr 44, poz. 410) oraz umów podpisanych między ARiMR, a Starostami/Prezydentami Miast.

W załączeniu przedstawiamy obowiązujące dokumenty tj.

Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, błędy rachunkowe stanowią najczęstszą przyczynę konieczności poprawy wniosku. Mając na względzie troskę o terminowe przekazywanie właścicielom zalesionych gruntów należnych im ekwiwalentów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002 r., do 10 dnia każdego miesiąca, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała formularz wniosku o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów (...), w formacie programu Excel, do pobrania, w celu wykorzystania przy obliczaniu kwot ekwiwalentów.

Proponowany formularz jest odzwierciedleniem wniosku dotychczas obowiązującego. Dodano w nim jedynie odpowiednie formuły pozwalające, w oparciu o dane wyjściowe tj. liczbę hektarów i stawkę ekwiwalentów za 1 ha, dokonywać automatycznych obliczeń wysokości wnioskowanych kwot.

Na pierwszej stronie formularza została umieszczona rozwijalna lista wyboru kwartału, dzięki której automatycznie, w dalszych częściach wniosku, wpisywane są odpowiednie miesiące.

Ze względu na ograniczenie ryzyka przypadkowej modyfikacji wniosku, została zablokowana możliwość edycji tych części komórek, które zawierają formuły lub nie podlegają wypełnieniu.

Informujemy, że niezależnie od udostępnienia formularza wniosku w formacie Excel, wnioski o przekazywanie środków finansowych mogą być również składane w dotychczasowej formie pliku Word. Jednak ze względu na ograniczenie ryzyka błędów rachunkowych rekomendujemy korzystanie z nowego formularza.