Pytania i odpowiedzi

1. Czy kredytobiorca, który zrealizował przedsięwzięcie, lecz z powodu orzeczonej stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników trwale zaprzestał prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, musi zwrócić stosowane dopłaty?

Odp. Nie. Jeżeli od dnia orzeczenia stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie dopłaty nie były stosowane.

2. Czy w przypadku trwałego zaprzestania prowadzenia działalności i obsługi kredytu po upływie 5 lat od dnia udzielenia kredytu dopłaty podlegają zwrotowi?

Odp. Dopłaty nie podlegają zwrotowi, o ile przedsięwzięcie zostało zrealizowane i działalność była prowadzona zgodnie z umową kredytu, a w dalszym okresie kredytowania oprocentowanie kredytu nie może być wyższe niż wynikające z umowy zawartej pomiędzy ARiMR a bankiem.

3. Czy kredytobiorca, który przez jakiś okres (z przyczyn od siebie niezależnych) zaprzestał prowadzenia przedsięwzięcia lub obsługi kredytu, musi zwrócić do ARiMR otrzymane dotychczas dopłaty wraz odsetkami ustawowymi i czy traci prawo do dalszych dopłat do oprocentowania?

Odp. W przypadku czasowego, w ocenie banku, zaprzestania prowadzenia przedsięwzięcia (działalności) lub obsługi kredytu z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów linii, dopłaty nie są stosowane przez ten okres. Jeżeli kredytobiorca wznowi prowadzenie przedsięwzięcia (działalności) lub obsługę kredytu, dopłaty stosowane są od dnia wznowienia prowadzenia przedsięwzięcia (działalności) lub obsługi kredytu

4. Współwłaścicielami gospodarstwa rolnego są ojciec (płatnik podatku VAT) i syn. Jedynie syn spełnia wymogi linii "młodego rolnika" MR i uzyskał kredyt preferencyjny. Czy faktury VAT wystawione na ojca mogą stanowić udokumentowanie kredytu uzyskanego przez syna?


Odp. Nie. Obowiązek rozliczenia kredytu spoczywa na kredytobiorcy, który nabywa mienie za środki pochodzące z kredytu, staje się ich właścicielem i przy pomocy mienia zakupionego za kredyt realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne.

5. Czy kredytobiorca w ramach jednego pozwolenia na budowę może ubiegać się o kredyt preferencyjny na budowę budynku inwentarskiego i jednocześnie ubiegać się o pomoc ze środków PROW na budowę zbiornika na gnojówkę i płytę gnojową dla tego budynku?

Odp. Tak. Brak jest przeszkód do ubiegania się przez producentów rolnych o kredyt preferencyjny na finansowanie budynku inwentarskiego, z równoczesnym ubieganiem się o pomoc ze środków PROW na budowę zbiornika na gnojówkę i płytę gnojową, pod warunkiem wydzielenia w ramach realizowanej inwestycji nakładów dotyczących ww. przedsięwzięć, tj. wyodrębnienie nakładów odnoszących się do budynku inwentarskiego, zbiornika na gnojówkę, płyty gnojowej, a także wskazania wraz z udokumentowaniem źródeł finansowania poszczególnych elementów.

6. Czy rolnik, właściciel lub współwłaściciel gospodarstwa rolnego będący jednocześnie właścicielem lub współwłaścicielem innego gospodarstwa rolnego, których łączna powierzchnia wynosi 300 ha użytków rolnych, może ubiegać się o kolejny kredyt preferencyjny z linii KZ lub MR na zakup gruntów rolnych?

Odp. Nie. Bez względu na ilość udziałów posiadanych przez rolnika w gospodarstwie rolnym, gospodarstwo należy traktować jako całość. Zatem ustalając powierzchnię użytków rolnych będących przedmiotem współwłasności rolnika wnioskującego o kredyt, winno się brać pod uwagę łączną powierzchnię nieruchomości rolnych danego współwłasnościowego gospodarstwa, a nie powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności pojedynczego współwłaściciela, chyba żeby przepisy stanowiły inaczej.

7. Co w szczególności powinien zawierać plan przedsięwzięcia dotyczący inwestycji, która ma być realizowana przy udziale kredytu z linii na "nowe technologie" (symbol NT)?

Odp. Podmioty ubiegające się o kredyt z linii "NT", składające do ODR plany przedsięwzięcia celem uzyskania opinii oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego, powinni zwrócić uwagę na to, czy ww. plany zawierają informacje pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że przedsięwzięcie związane jest z:

  • wprowadzeniem nowych technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej zapewniających wysoką jakość produktu,
  • dostosowaniem produkcji zwierzęcej do obowiązujących wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i utrzymania zwierząt.

Uwzględnienie w planie przedsięwzięcia ww. informacji jest konieczne, aby zaliczyć kredyt do prawidłowej pod linii (NT/01, NT/02, NT/03) oraz określić, czy przy ubieganiu się o wydanie dokumentu potwierdzającego, że realizacja przedsięwzięcia przyniosła zamierzony efekt, kredytobiorca powinien wystąpić do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, do inspektora weterynarii, czy też inspektora ochrony środowiska. Zgodnie bowiem z rozdz. III ust.14 i 15, które określają zasady udzielania kredytów z linii NT:

  • Podmioty realizujące przedsięwzięcia związane z wprowadzeniem nowych technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej, zapewniających wysoką jakość produktu, zobowiązane są zwrócić się do IJHRS z wnioskiem o przeprowadzenie stosownej oceny i złożyć w banku uzyskane świadectwo,
  • podmioty realizujące przedsięwzięcie związane z dostosowaniem produkcji zwierzęcej do obowiązujących wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i utrzymania zwierząt zobowiązane są do uzyskania i złożenia w banku zaświadczenia inspektora weterynarii oraz ochrony środowiska.

8. Czy kredytobiorca, który po zrealizowaniu przedsięwzięcia w ramach linii "nowych technologii" (Symbol NT) zapewniających wysoką jakość produktu złoży w banku, w określonym przez odpowiednie przepisy terminie, pisemne stanowisko IJHARS, z którego wynika, że Inspekcja nie posiada kompetencji do oceny jakości wyprodukowanego produktu, będzie otrzymywał dopłaty do oprocentowania kredytu na poziomie właściwym dla linii NT?

Odp. Tak. Złożenie przez kredytobiorcę takiego stanowiska w terminie 30 dni od daty jego wydania do banku, stanowi spełnienie wymogu określonego w zasadach udzielania kredytów linii NT i kredytobiorca będzie otrzymywał dopłaty ARiMR do oprocentowania uzyskanego kredytu na poziomie właściwym dla linii NT.