Poręczenia spłaty kredytów studenckich udzielone przed 01.05.2007

Działając na podstawie § 13a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz.U. Nr 16 poz. 82 z późn. zm.), Agencja może studentom zamieszkującym na obszarze wsi udzielać poręczeń spłaty kredytów studenckich, udzielanych przez banki na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 1998 roku o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. Nr 108 poz. 685 z późn. zm.)

Zasady udzielania kredytów studenckich przez banki

Kredyty studenckie udzielane są w oparciu o ww. ustawę oraz wynikające z ustawy przepisy wykonawcze wydawane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci uczelni publicznych, bądź niepublicznych, bez względu na system studiów, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia, jak również uczestnicy studiów doktoranckich.

Ubiegający się o przyznanie kredytu studenckiego zobowiązani są przedstawić w banku w szczególności:

 • wniosek kredytowy na wzorze określonym przez bank,
 • zaświadczenie szkoły wyższej, że składający wniosek jest studentem i uzyskał wpis na kolejny semestr,
 • oświadczenie studenta o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym oraz dokumenty o dochodzie studenta i jego rodziny,
 • dokumenty wymagane przez bank dla oceny zabezpieczenia spłaty kredytu.

Termin składania wniosków kredytowych upływa z dniem 15 listopada, natomiast termin zawierania umów kredytowych upływa z dniem 31 marca każdego roku. Studenci, którym bank odmówił udzielenia kredytu z powodu niewystarczających w ocenie banku zabezpieczeń spłaty, mogą w terminie do 28 lutego złożyć wniosek w innym banku.

Pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego mają osoby o niskich dochodach w rodzinie. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie, która daje pierwszeństwo w ubieganiu się o kredyt studencki jest corocznie ustalana przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Wysokość miesięcznej raty kredytu studenckiego w roku akademickim 2006/2007 wynosi 600 zł. Na wniosek studenta złożony wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu, za zgodą banku, może ona wynosić 400 zł."

Beneficjenci pomocy ARiMR w formie poręczeń kredytów studenckich

Pomoc Agencji w zakresie poręczania spłaty kredytów studenckich może być udzielana studentom, bądź doktorantom zamieszkałym na obszarze wsi, którzy nie mogą przedstawić bankom kredytującym wystarczających prawnych zabezpieczeń kredytowych.

Forma i wysokość udzielanej pomocy

 • Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać wnioskodawcy, których dochód na osobę w rodzinie uprawnia do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 • Poręczenia udzielane są na okres zgodny z okresem kredytowania wydłużonym o 1 miesiąc.
 • Przy udzielaniu poręczeń kredytów studenckich nie jest pobierana prowizja.

Warunki i tryb udzielania poręczeń przez ARiMR

 • Poręczenia ARiMR udzielane są wyłącznie na rzecz tych banków kredytujących, które zawarły z Agencją umowy współpracy, których przedmiotem jest tryb i warunki udzielania poręczeń spłaty kredytów studenckich.

 • Przy ubieganiu się o uzyskanie poręczenia Agencji wymagane jest:

  • złożenie w oddziale banku współpracującego z Agencją następujących dokumentów:

   • wniosku o udzielenie poręczenia na wzorze określonym przez ARiMR,

   • dokumentów świadczących o dochodach w rodzinie,

   • zaświadczenia z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,

   • zaświadczenia z gminnego ośrodka pomocy społecznej o wysokości dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy, kwalifikującego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (dla wnioskodawców ubiegających się o poręczenie Agencji w wysokości 100%)

  • ustanowienie prawnego zabezpieczenia poręczenia ARiMR w formie weksla in blanco.

Poręczenia ARiMR spłaty kredytów studenckich udzielane są w trybie uproszczonym polegającym na załatwianiu wszelkich formalności związanych z poręczeniem w banku kredytującym działającym w imieniu Agencji, który na podstawie zawartej z Agencją umowy o współpracy upoważniony jest do:

 • przyjmowania i rozpatrywania wniosków o poręczenie Agencji wraz z wymaganą dokumentacją ,
 • zawierania z wnioskodawcami umów o udzielenie poręczenia spłaty kredytu studenckiego,
 • przyjmowania weksli własnych in blanco wystawionych przez studentów z tytułu zabezpieczenia poręczenia udzielonego przez Agencję.

Banki współpracujące

Począwszy od roku akademickiego 2005/2006 Agencja współpracuje w zakresie udzielania nowych poręczeń kredytów studenckich z bankami:

 • Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi.