Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów klęskowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 20a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 roku w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz.U. Nr 16 poz. 82 z późniejszymi zmianami) może udzielać gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów bankowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru lub plagi gryzoni, zwanych dalej kredytami klęskowymi.

Podmioty mogące korzystać z gwarancji i poręczeń Agencji

O udzielenie gwarancji lub poręczenia kredytu klęskowego mogą ubiegać się podmioty, które spełniają warunki do uzyskania kredytu klęskowego, posiadają zdolność kredytową, a którym bank kredytujący nie może przyznać kredytu klęskowego, ze względu na brak pełnego, wymaganego procedurami banku kredytującego, zabezpieczenia kredytu.

Forma i wysokość udzielanej pomocy

 • Pomoc udzielana jest w formie gwarancji i poręczeń spłaty kredytów klęskowych, które są terminowe, o okresie ważności zgodnym z okresem na jaki został udzielony kredyt, wydłużonym o jeden miesiąc kalendarzowy.
 • Wysokość gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu klęskowego nie może przekraczać 80% wykorzystanej kwoty kredytu wraz z odsetkami od kwoty objętej gwarancją lub poręczeniem nie więcej jednak niż do łącznej kwoty 65.000 zł.

Warunki udzielania gwarancji i poręczeń kredytów klęskowych

 • Gwarancje i poręczenia udzielane są wyłącznie na rzecz tych banków kredytujących, które zawarły z Agencją umowy o współpracy, których przedmiotem jest tryb i warunki udzielania gwarancji i poręczeń spłaty kredytów klęskowych.
 • Udzielanie gwarancji i poręczeń kredytów klęskowych odbywa się w ramach limitu określonego w planie finansowym Agencji. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o kredyt klęskowy zabezpieczony gwarancją lub poręczeniem ARiMR jedynie w bankach kredytujących, posiadających limit na udzielanie gwarancji i poręczeń przyznany przez Agencję.
 • Wniosek o udzielenie gwarancji lub wniosek o udzielenie poręczenia powinien być złożony w banku kredytującym na formularzu zatwierdzonym przez Prezesa Agencji - formularze wniosków dostępne są w placówkach banków, które zawarły z Agencją umowy o współpracy.
 • Wnioskodawca zawiera z bankiem kredytującym warunkową umowę kredytu klęskowego, tj. umowę zawierającą warunek, że kredyt zostanie uruchomiony po przyjęciu przez bank kredytujący gwarancji lub poręczenia Agencji.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do ustanowienia prawnego zabezpieczenia wierzytelności Agencji z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia:
 1. poręczenie może być zabezpieczone wekslem in blanco z klauzulą "bez protestu", wystawionym przez Wnioskodawcę wraz z deklaracją wekslową oraz wniesioną należną opłatą skarbową,
 2. w przypadku gwarancji, oprócz weksla in blanco z klauzulą "bez protestu", wystawionego przez Wnioskodawcę wraz z deklaracją wekslową oraz wniesioną należną opłatą skarbową, Agencja wymaga ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w formach przewidzianych prawem cywilnym lub wekslowym.
 • Z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia kredytu klęskowego Agencji należna jest od Wnioskodawcy prowizja w wysokości 0,8 % kwoty udzielonej gwarancji lub poręczenia. Prowizja, ta musi być wpłacona przez Wnioskodawcę na rachunek Agencji za pośrednictwem banku kredytującego, najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu klęskowego.

Tryb ubiegania się o udzielenie gwarancji spłaty kredytu klęskowego

 • Podmioty poszkodowane w wyniku klęski żywiołowej, ubiegające się przyznanie kredytu klęskowego zabezpieczonego gwarancją Agencji, przedkładają do Centrali Agencji za pośrednictwem banku kredytującego, wniosek o udzielenie gwarancji.

 • Łącznie z wnioskiem o udzielenie gwarancji przedkładana jest Agencji

  • warunkowa umowa kredytu,

  • w przypadku kredytów inwestycyjnych - plan przedsięwzięcia z pozytywną opinią właściwego terenowo Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz dokumenty dotyczące realizowanego przedsięwzięcia (plan techniczny, kosztorys, harmonogram realizacji inwestycji itp.),

  • dokumenty obrazujące aktualny status prawny Wnioskodawcy oraz uprawnienia do dysponowania majątkiem i zaciągania zobowiązań przez występujące w imieniu Wnioskodawcy osoby,

  • dokumenty przedstawiające sytuację finansową i majątkową Wnioskodawcy,

  • dokumenty przedstawiające wyniki ekonomiczno-finansowe Wnioskodawcy za ostatnie trzy lata obrotowe,

  • opinie banków prowadzących rachunki Wnioskodawcy, w tym opinie o wywiązywaniu się ze zobowiązań kredytowych oraz opinię banku kredytującego, stanowiącą podstawę decyzji o przyznaniu kredytu klęskowego, zawierającą ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej Wnioskodawcy,

  • zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach oraz składkach na ubezpieczenia społeczne,

  • dokumenty obrazujące wartość rynkową proponowanych zabezpieczeń (w przypadku rolników polisa ubezpieczenia nieruchomości i rzeczy ruchomych),

  • kopia wniosku kredytowego.

 • Agencja może żądać przedłożenia również innych dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka wnioskowanej gwarancji.
 • Agencja w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku o udzielenie gwarancji wraz z kompletem wymaganych dokumentów, podejmuje decyzję w sprawie udzielenia gwarancji i powiadamia o jej treści bank kredytujący oraz Wnioskodawcę. W przypadku decyzji pozytywnej Agencja podpisuje z Wnioskodawcą umowę o udzielenie gwarancji, a po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń udzielanej gwarancji, do banku kredytującego przekazywany jest dokument gwarancji.

Tryb ubiegania się o udzielenie poręczenia spłaty kredytu klęskowego

Przy udzielaniu poręczeń kredytów klęskowych obowiązuje uproszczony tryb, umożliwiający załatwienie wszelkich formalności bezpośrednio w bankach kredytujących, które działając w imieniu Agencji:

 • przyjmują i rozpatrują wnioski,
 • przyjmują prawne zabezpieczenia wierzytelności Agencji w formie weksli in blanco,
 • zawierają z Wnioskodawcami umowy o udzielenie poręczenia.

Banki współpracujące z Agencją przy udzielaniu poręczeń i gwarancji kredytów klęskowych

 • Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie,
 • Mazowiecki Bank Regionalny S.A. w Warszawie,
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu wraz ze zrzeszonymi z nimi bankami spółdzielczymi.